PUBLICADA LA LLISTA DE CANDIDATS PER LES PROVES FÍSIQUES DEL PROCÉS D’AMPLIACIÓ DE LA BORSA DE REFORÇ DEL 20 DE FEBRER DE 2018

L’Administració ha publicat la llista de candidats per l’ampliació del procés selectiu per ocupar llocs de reforç. Han sigut seleccionats 200 candidats per fer les proves físiques al CAR el dia 20 de febrer. També s’ha seleccionat 50 candidats addicionals de reserva que podran ser cridats per ordre per fer les proves si algú dels 200 candidats inicials no es presenta o es lesiona.

Adjuntem nota de l’Administració i llistats dels 200 candidats i els 50 de reserva:

NOTA INFORMATIVA SOBRE L’AMPLIACIÓ DE CANDIDATS DEL PROCÉS SELECTIU PER OCUPAR LLOCS DE REFORÇ DEL COS TÈCNIC D’ESPECIALISTES
(JUS/546/2017)

En relació amb l’ampliació de candidats del procés selectiu per ocupar llocs de reforç del cos tècnic d’especialistes s’han seleccionat 200 persones per fer la prova física.

Atesa l’experiència de la primera crida, s’ha considerat convenient constituir una llista de reserva de 50 persones més, amb menor puntuació que els anteriors candidats. Aquestes persones s’han de presentar a les instal·lacions del Centre d’Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès (CAR) com la resta de candidats, tot i que es podria donar el cas que algunes d’elles no arribessin a fer la prova perquè ja s’haguessin assolit els 200 candidats, que és el màxim de persones que es poden examinar.

Els empats que s’han generat en la puntuació s’han dirimit segons la puntuació obtinguda en els mèrits per cada persona, d’acord amb l’ordre que apareixen a la convocatòria.

En els casos que ha persistit l’empat s’han dirimit segons la lletra per la qual comença el primer cognom. Aquest procés selectiu és una ampliació de l’iniciat l’any 2017 i la lletra
establerta és la “V” d’acord amb el que preveu la Resolució GAH/53/2017, de 20 de gener, per la qual es dona publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l’ordre
d’actuació de les persones aspirants en els processos selectius de l’any 2017 (apartat 7.2.1 de la oferta publicada).

Prova física1
– Lloc: CAR. Avinguda de l’Alcalde Barnils, 3-5. 08174 Sant Cugat del Vallès
– Data: 20 de febrer de 2018
– Hora: 9.00

Els candidats hauran de lliurar, el dia de la prova:
– El certificat mèdic oficial d’acord amb el model de l’annex 2 de l’oferta publicada2
– Original i fotocòpia del DNI

Barcelona, 6 de febrer de 2018

Per mes informació sobre el procés selectiu:

https://agrupaciopresons.ccoo.cat/ampliacio-de-la-borsa-de-reforcos/

 

DESCARREGA LA NOTA INFORMATIVA DE L’ADMINISTRACIÓN EN PDF

DESCARREGA LA LLISTA DE LES 200 PERSONES SELECCIONADES EN PDF

DESCARREGA LA LISTA DE LES 50 PERSONES DE RESERVA EN PDF

US CONTINUAREM INFORMANT!