AMPLIACIÓ DE LA BORSA DE REFORÇOS

PUBLICADA LA LLISTA DE PERSONES APTES A LES PROVES FÍSIQUES PER A L’AMPLIACIÓ DE LA BORSA DE REFORÇ – 21/02/2018

S’ha publicat la llista de persones aptes en les proves físiques realitzades ahir, 20 de febrer, en el CAR de Sant Cugat per a l’ampliació de la borsa de reforç

DESCARREGA LA LLISTA DE PERSONES APTES

Els candidats aptes iniciaran el curs selectiu el proper dia 28 de febrer:

Horari:
Dia 28 de febrer: de 9.00* a 14.00h. i de 15.30 a 18.30h.
Dia 1 de març: de 9.00 a 14.00h. i de 15.30 a 18.00h.
Dia 2 de març: de 9.00 a 15h.
Examen dia 5 de març de 10.00 a 12.00h.

La presentació i acreditació el 28 de febrer es farà a les 08:30 h.

Lloc
Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
C. Ausiàs Marc, 40
08010 Barcelona

DESCARREGA EL TRÍPTIC AMB LA INFORMACIÓ DEL CURS

DESCARREGA ELS CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL CURS SELECTIU EN PDF

 

SITUACIÓ DEL PERSONAL DE REFORÇ PER ACUMULACIÓ DE TASQUES – 15/02/2018

CCOO, després que la Direcció general comuniques la finalització del nomenament dels tècnics especialistes de reforç el proper 19 de febrer, hem sol·licitat reiteradament la continuïtat del personal contractat.

L’Administració ha de tenir en compte la necessitat de cobertura de baixes de tota mena que es produeixen als centres, la carència i la progressiva pèrdua de treballadors en la gran majoria de centres penitenciaris catalans.

CCOO vam exigir :

 • Que els criteris de renovació siguin públics i sobretot objectius i no dependents dels criteris evidentment subjectius de les direccions dels centres. El personal penitenciari estem més que farts de “l’objectivitat” demostrada una vegada i una altra a través de les vergonyoses seleccions “digitals” via ATRI que tant semblen agradar a la Direcció General i els comandaments dels centres.
 • Que en les contractacions futures només s’assignin horaris reconeguts per les unitats directives, no tolerarem cap abús en l’assignació dels serveis.
 • Que les futures contractacions de reforç en cap cas siguin inferiors a un mes, i que en cas que s’arribi als 6 mesos totals dintre d’aquest any, es permeti la continuïtat dels treballadors ajustant el model de contractació.
 • Que l’Administració informi els treballadors i la totalitat d’aspirants de la seva situació futura, per facilitar l’estabilitat i la continuïtat.

La Direcció General respon a part d’aquestes demandes, enviant un comunicat als treballadors informant del següent:

 • Fer avinent el reconeixement de la tasca realitzada dels treballadors, mencionant que les referències traslladades dels centres penitenciaris han sigut molt positives, reconeixent la professionalitat prestada pels treballadors.
 • Informen que revisaran les necessitats dels centres, i que a partir del mes de març, respectant l’ordre d’adjudicació establert en l’acte públic d’adjudicació procediran a realitzar nous nomenaments.
 • Concretant que l’1 de març s’iniciaran nomenaments per a llocs de Genèrics Oficina, que tindrien una continuïtat de 4 mesos. La part restant dels treballadors es nomenarà el 15 de març per cobrir el període de Setmana Santa amb llocs d’interior amb una continuïtat mínima d’1 mes.

CCOO agraïm aquest reconeixement. Lamentem que no es faci més sovint, tenint en compte que els treballadors són els que sostenen els centres penitenciaris amb la seva tasca i professionalitat diària.

CCOO exigim que es porti a terme la substitució de totes les contingències relatives a personal als centres penitenciaris, no només en períodes “vacacionals”. Els reforços són necessaris de manera continuada, i no puntual, i per tot això exigim la continuïtat i l’increment de treballadors. El punt de partida de la dotació de personal és insuficient, i cal una revisió a l’alça de la previsió de les plantilles, i recuperar un sistema àgil i objectiu per la cobertura de les necessitats en tots els àmbits.

 

DESCARREGA LA NOTA EN PDF

POSICIÓ DE CCOO – 08.02.2018 

CCOO vam exposar fonamentadament en la darrera Comissió de Seguiment i posteriorment als màxims responsables de la Direcció General la necessitat d’incrementar i tractar d’assegurar l’assistència del màxim nombre d’aspirants. L’Administració s’han negat ampliar el nombre i a comunicar-los de manera personalitzada la seva inclusió. D’aquesta manera podria repetir-se la situació que va donar-se el passat mes de desembre, on es van presentar finalment 127 aspirants de 250 convocats. CCOO denunciem que l’Administració sembla no estar interessada a assegurar l’assistència de 200 persones.

CCOO exigim:

 • La continuïtat i l’ampliació dels treballadors contractats. Cal que s’iniciïn els tràmits pertinents en les contractacions de reforç i la resta d’aspirants per incloure’ls en la borsa de treball de tècnics especialistes, sense cap tipus de limitació de temporalitat de 6 mesos anuals. La realització d’aquests contractes amb un límit temporal no solucionen les necessitats de contractació de personal als centres penitenciaris i generen més precarietat laboral.
 • La cobertura de la totalitat de places i substitucions als centres.
 • La concreció del total de places que preveu ampliar l’Administració amb aquest nou acte.
 • Reunió del Grup de borsa de treball: Cal fixar els criteris d’ampliació de la borsa de treball per tractar aquesta situació i per fixar criteris objectius per incorporar el màxim nombre de persones contemplant la resta de sol·licituds presentades.
 • Accelerar al màxim els tràmits per l’aprovació d’oferta pública que contempli la totalitat de places, per portar a terme un procediment selectiu que permeti estabilitzar la plantilla de tècnics especialistes. CCOO denunciem que l’Administració no pot seguir al·legant urgència amb els mateixos criteris eternament, cal un procediment objectiu que doni les màximes garanties a tots els aspirants.

DESCARREGA LA NOTA AMB LA POSICIÓ DE CCOO EN PDF

 

NOVETATS 07/02/2018

PUBLICADA LA LLISTA DE CANDIDATS PER LES PROVES FÍSIQUES DEL PROCÉS D’AMPLIACIÓ DE LA BORSA DE REFORÇ DEL 20 DE FEBRER DE 2018

L’Administració ha publicat la llista de candidats per l’ampliació del procés selectiu per ocupar llocs de reforç. Han sigut seleccionats 200 candidats per fer les proves físiques al CAR el dia 20 de febrer. També s’ha seleccionat 50 candidats addicionals de reserva que podran ser cridats per ordre per fer les proves si algú dels 200 candidats inicials no es presenta o es lesiona.

Adjuntem nota de l’Administració i llistats dels 200 candidats i els 50 de reserva:

NOTA INFORMATIVA SOBRE L’AMPLIACIÓ DE CANDIDATS DEL PROCÉS SELECTIU PER OCUPAR LLOCS DE REFORÇ DEL COS TÈCNIC D’ESPECIALISTES (JUS/546/2017)

En relació amb l’ampliació de candidats del procés selectiu per ocupar llocs de reforç del cos tècnic d’especialistes s’han seleccionat 200 persones per fer la prova física.

Atesa l’experiència de la primera crida, s’ha considerat convenient constituir una llista de reserva de 50 persones més, amb menor puntuació que els anteriors candidats. Aquestes persones s’han de presentar a les instal·lacions del Centre d’Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès (CAR) com la resta de candidats, tot i que es podria donar el cas que algunes d’elles no arribessin a fer la prova perquè ja s’haguessin assolit els 200 candidats, que és el màxim de persones que es poden examinar.

Els empats que s’han generat en la puntuació s’han dirimit segons la puntuació obtinguda en els mèrits per cada persona, d’acord amb l’ordre que apareixen a la convocatòria.

En els casos que ha persistit l’empat s’han dirimit segons la lletra per la qual comença el primer cognom. Aquest procés selectiu és una ampliació de l’iniciat l’any 2017 i la lletra
establerta és la “V” d’acord amb el que preveu la Resolució GAH/53/2017, de 20 de gener, per la qual es dona publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l’ordre
d’actuació de les persones aspirants en els processos selectius de l’any 2017 (apartat 7.2.1 de la oferta publicada).

Prova física1
– Lloc: CAR. Avinguda de l’Alcalde Barnils, 3-5. 08174 Sant Cugat del Vallès
– Data: 20 de febrer de 2018
– Hora: 9.00

Els candidats hauran de lliurar, el dia de la prova:
– El certificat mèdic oficial d’acord amb el model de l’annex 2 de l’oferta publicada.
– Original i fotocòpia del DNI.

Barcelona, 6 de febrer de 2018

DESCARREGA LA NOTA INFORMATIVA DE L’ADMINISTRACIÓN EN PDF

DESCARREGA LA LLISTA DE LES 200 PERSONES SELECCIONADES EN PDF

DESCARREGA LA LISTA DE LES 50 PERSONES DE RESERVA EN PDF

NOVETATS 01/02/2018

Nou procediment de selecció d’aspirants a tècnics especialistes i proves físiques.

En relació al nou procediment de proves físiques convocades per increment de la llista de reforços disponibles de tècnics especialistes del pròxim 20 de febrer, l’Administració ens comunica:

 • Que contracta els serveis del CAR de Sant Cugat (av. de l’Alcalde Barnils, 3-5. Sant Cugat del Vallès, 08174) perquè realitzin les proves el 20 de febrer de 2018 a les 09:00, 200 aspirants de la llista de les 1500 sol·licituds.
 • Que reconeix que convocar amb un dia d’antelació a unes proves físiques va ser precipitat, i per tant convocarà als aspirants que van presentar-se i no van superar les proves (40). De la mateixa manera convoca als que es van lesionar abans o durant la realització de les proves, i als que comuniquin formalment de manera motivada la seva no assistència.
 • Que el curs dels que superin les proves s’iniciaria al CEJFE (c. d’Ausiàs Marc, 40, Barcelona, 08010):

28 de febrer (sessió mati*-tarda)

01 de març  (sessió mati-tarda)

2 de març (sessió mati).

5 de març (examen 10:00 – 12:00)

La presentació i acreditació el 28 de febrer es farà a les 08:30 h.

CCOO sol·licitem que l’Administració contacti amb la totalitat dels aspirants que van registrar sol·licitud, per tal de manifestar la predisposició a prendre part al procediment i assegurar la presència mínima de 200 persones, l’Administració informa que ho estudiarà.

 

 

L’Administració ens informa de la necessitat d’ampliar el nombre de reforços de la borsa d’interins.

Després de rebre més de 1000 sol.licituds i només convocar a 200 i 50 suplents, l’Administració ha reconegut la necessitat de contractació urgent de personal.

CCOO vam denunciar i exposar a la Direcció General el nou esgotament de l’ampliació de treballadors que va finalitzar amb la inclusió d’uns 77 treballadors, després d’algunes renúncies (de les 80 places ofertes inicialment només es van cobrir de manera efectiva unes 70).

L’Administració informa, com ja CCOO vam advertir, que necessita ampliar el nombre de treballadors disponibles donades les carències de treballadors i el reduït nombre d’aspirants que van superar el darrer procés.

En aquest cas s’ha reservat les instal.lacions del CAR de Sant Cugat pel proper 20 de febrer, la reserva seria com en la darrera ocasió, per 200 aspirants.

 

Ampliació de candidats: Proves físiques i presentació del certificat mèdic

20.2.2018, a les 9 h
Lloc: CAR (av. de l’Alcalde Barnils, 3-5. Sant Cugat del Vallès, 08174)

 

 

CCOO EXIGIM:

 • Que convoquin a la totalitat d’aspirants que van presentar sol.licitud tant per les proves físiques com pel curs, als que les superin, permetent presentar-se finalment a la totalitat de candidats.
 • Que donada la pressa de l’anterior convocatòria, no excloguin a cap dels aspirants que no van tenir temps material de preparar les proves i no les van superar, ni en cap cas als absents que van comunicar o van acreditar l’absència justificada (malaltia, serveis essencials, lesió durant les proves o abans de l’inici).
 • CCOO exigim que es doni continuïtat i estabilitat horària als interins de reforç. CCOO denunciem l’inacceptable abús d’hores i serveis als quals han i estan sent sotmesos en alguns centres.
 • Exigim una reunió urgent per tractar aquesta situació de manera específica i la convocatòria urgent del grup de borsa de treball, per fixar uns criteris clars que no vulnerin els drets dels aspirants ni dels treballadors.

Adjuntem link del Departament:

http://justicia.gencat.cat/ca/detalls/Article/f_jus_546_2017

 

Per mes informació sobre la borsa:

https://agrupaciopresons.ccoo.cat/2014-2/

 

US CONTINUAREM INFORMANT!!