ACORD DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA JU030 PER LA 1A PROVA

 

EL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA JU030 ACCEPTA LA PROPOSTA DE CCOO DE SALVAGUARDAR ELS DRETS DELS ASPIRANTS AFECTATS PER LA COVID

 

CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, vam enviar diumenge passat 7 de novembre un escrit urgent al departament sol·licitant que el tribunal de l’oposició de tècnics especialistes JU030 prengués mesures per a garantir el dret del personal i aspirants que estigui confinat per patir la COVID o haver estat en contacte estret amb un malalt/a, per a participar en les proves del pròxim dissabte 13 de novembre.

Especialment és el cas dels companys i companyes interines afectats pel brot de Brians 2 o en altres centres, que no podien ser exclosos/es de participar en la primera oposició de llocs base en 11 anys per complir amb els seus deures laborals.

El tribunal qualificador de la convocatòria JU030 ha publicat avui un acord en l’annex 2 del qual  ES RECONEIX EXPLÍCITAMENT AQUEST DRET. A l’annex 2 es diu:

No poden accedir a  l’edifici  les persones  que: 

 • a) presentin simptomatologia compatible amb la  Covid 
 • b) convisquin 19. o hagin estat en  contacte  estret  els  darrers  10  dies amb persones  que presentin  símptomes,  fins  que  finalitzi  el  termini  de seguretat  recomanat  per  les autoritats sanitàries.
 • c) pertanyin a algun dels  col·lectius  vulnerables a  la Covid-19  establerts  pel  Ministeri de Sanitat,  d’acord  amb  allò establert  a  l’annex  IV  del  Procediment  d’actuació dels  serveis  de prevenció de  riscos  laborals  front  a  l’exposició a  la Covid del  Ministerio  de  Sanidad de  16 de  juliol  de 

Les  persones  que  es  trobin en  alguna  de les situacions  esmentades  poden adreçar-se  a la Secció de  Convocatòries  del  Departament  de  Justícia per  mitjà d’un  correu electrònic  a

selecciotecespecialistes.justicia@gencat.cat   

 

El tribunal qualificador  prendrà les  mesures necessàries per  tal  de  garantir  la seva participació en el  procés  de  selecció.

 

Els col·lectius vulnerables d’acord amb l’annex IV del procediment d’actuació són les persones amb

 • Malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió.
 • Malaltia pulmonar crònica
 • Diabetis
 • Insuficiència renal crònica
 • Immunodepressió
 • Càncer en fase de tractament actiu
 • Malaltia hepàtica crònica greu
 • Obesitat mòrbida (IMC>40)
 • Embaràs
 • Majors de 60anys

El tribunal també ha acordat:

 1. Fer pública la distribució per aules de les persones admeses per a la realització de la primera prova a la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona (entrades per: carrer de John Maynard Keynes, núm. 1-11, 08034 Barcelona; av. Diagonal 690, 08034 Barcelona i av. Diagonal, 696, 08034 Barcelona). Aquesta distribució es detalla a l’annex 1 de l’acord. Les persones convocades han de verificar, amb caràcter previ, el punt d’accés als edificis que els correspon. L’annex 1 es pot descarregar a la pàgina del departament:

http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/oposicions/

funcionaris/execuciopenal/encurs/JU030/

 1. Fer públiques les instruccions derivades de les mesures de prevenció amb motiu de laCovid-19 que han de seguir les persones aspirants el dia 13 de novembre de 2021 per a realitzar la prova. Aquestes instruccions es detallen a l’annex 2.
 1. Informar a les persones convocades que:
  • Per realitzar la prova cal acreditar la identitat amb l’original del DNI, NIE, permís de conduir o passaport.
  • No està permès l’accés dels acompanyants als edificis de realització de la prova.
  • Només es podrà realitzar la prova amb un bolígraf de tinta negra o blava (de plàstic transparent) i una cinta correctora blanca (no estan permesos els correctors líquids) que hauran de portar les persones participants.
  • En el transcurs de la prova no està permesa la utilització d’audiòfons, d’auriculars ni de cap aparell que permeti mantenir contacte amb l’exterior de l’aula. Els telèfons mòbils, els rellotges intel·ligents, les alarmes dels rellotges o qualsevol altre aparell que pugui fer soroll s’han d’apagar i guardar amb els objectes personals.
  • Les persones participants han de seguir en tot moment les indicacions del personal de l’organització, tant pel que fa a les mesures de prevenció amb motiu de la Covid-19 com les relacionades amb l’organització i desenvolupament de la prova. El tribunal qualificador pot proposar a l’òrgan convocant l’exclusió del procés de selecció de qualsevol persona participant que tingui alguna conducta contrària a la bona fe o orientada a desvirtuar els principis d’igualtat i equitat o altres comportament que alterin el desenvolupament de la prova. 
 1. Informar que  els serveis  de  cafeteria de  la Facultat  d’Economia i Empresa  de  la Universitat  de  Barcelona no  estaran  disponibles el  dia  de  la  realització  de  la prova i que la la Facultat  esmentada  disposa d’algunes  màquines  expenedores de  menjar  i  beguda  (no  es pot  garantir  l a disponibilitat  dels  productes).
 1. Informar que  als  efectes de valoració de  la  segona  prova (capacitat  física) i  aplicar  el barem  per  edats, es  tindrà en  compte l’edat  de  la  persona participant en  la  data de  publicació de la Resolució de  la convocatòria , és  a dir  el  28  d’abril  de  2021.

Barcelona, 9 de novembre de 2021

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE CCOO SOBRE L’ACORD DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA JU030

DESCARREGA EN PDF EL TEXT DE L’ACORD DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR I L’ANNEX 2  

LINK A LA PÀGINA DE L’ADMINISTRACIÓ PER DESCARREGAR L’ANNEX 1

US CONTINUAREM INFORMANT!