ACORD DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA OPOSICIÓ DE TÈCNICS ESPECIALISTES JU030

 

Avui s’ha publicat l’Acord del tribunal qualificador del procés de selecció per proveir 255 places del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1) (núm. de registre de la convocatòria JU030) que es va reunir ahir, dijous  18 de novembre de 2021:

 

El Tribunal va acordar:

1. Obrir un termini addicional, a partir de la publicació d’aquest acord i fins a les 23.59 hores del dia 22 de novembre de 2021, per tal que les persones que no varen poder assistir a la 1a prova del procés realitzada el dia 13.11.2021, per alguna de les causes establertes a l’apartat 2 de les Instruccions derivades de les mesures de prevenció amb motiu de la Covid-19 que han de seguir les persones aspirants que es presenten a la primera prova del procés de selecció  cos tècnic d’especialistes de la convocatòria JU030), fetes públiques mitjançant acord del tribunal de data 9 de novembre de 2021, puguin comunicar i aportar la documentació acreditativa que justifiqui la situació que els va impedir la realització de la prova.

Per acreditar aquestes circumstàncies cal aportar un document emès per un organisme que formi part de la xarxa de Salut Pública, com ara els adscrits a l’Institut Català de la Salut (centre d’atenció primària o informe facultatiu) o òrgans equivalents d’altres comunitats autònomes on es faci constar que en la data de realització de la prova es trobaven en alguna situació que els impedia accedir a realitzar la prova pels motius esmentats.

Aquesta comunicació, tal i com ja s’havia informat a l’acord fet públic el dia 9 de novembre de 2021, s’ha d’enviar mitjançant un correu electrònic a la bústia selecciotecespecialistes.justicia@gencat.cat , des de la qual es centralitzaran totes aquestes comunicacions. Des d’aquesta mateixa bústia es requerirà la documentació addicional que es consideri necessària per la valoració de la situació al·legada.

2. Informar a les persones participants que, donada l’excepcionalitat de la situació sanitària generada per la COVID-19, tractant-se d’una malaltia infecciosa altament contagiosa i amb seriosos riscos per la salut de les persones en particular i la salut pública en general, sempre que justifiquin la seva absència d’acord amb els motius i les indicacions esmentades en l’apartat anterior, se’ls ajornarà la realització de la primera prova i per tant seran convocades a la seva realització en el moment que hagin finalitzat les circumstàncies que han motivat l’ajornament.

3. Informar que, per no menyscabar els drets de les altres persones participants, no es publicaran els enunciats ni les plantilles de correcció de la prova realitzada el dia 13 de novembre de 2021, fins que es realitzi la prova esmentada en l’apartat anterior.

 

4. Modificar el criteri respecte a l’aplicació del barem per edat als efectes de valoració de la segona prova (capacitat física), arran d’algunes consultes rebudes en relació amb l’establiment d’aquest criteri i un cop analitzats diferents pronunciaments jurisprudencials. Es determina que als efectes de valoració de la segona prova (capacitat física) i per aplicar el barem per edats es tindrà en compte l’edat de la persona en les dates de realització de les proves de capacitat física.

 

Contra els acords anteriors les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant l’òrgan convocant en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la data de la publicació.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Enllaç corresponent al formulari per poder presentar recursos:

Les dates d’obertura del formulari seran del 20 de novembre al 19 de desembre, ambdós inclosos.

https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&urlRetorn=http://www.gencat.cat/&set-locale=ca_ES&idServei=OPO039RECA

 

Barcelona 19 de novembre de 2021

 

DESCARREGA EN PDF L’ACORD DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE 18/11/2021 DE LA OPOSICIÓ DE TÈCNICS ESPECIALISTES JU030

US CONTINUAREM INFORMANT!