Procés selectiu per ocupar llocs de reforç per excés o acumulació de tasques del Cos de Tècnics Especialistes de la Generalitat de Catalunya

 

Per informació sobre el nou procés de ampliació de la borsa de reforç iniciat el 22 de de gener de 2018 aneu a:

https://agrupaciopresons.ccoo.cat/ampliacio-de-la-borsa-de-reforcos/

 

 

20.12.2017 NOMENAMENT DE LES NOVES INCORPORACIONS DE REFORÇ! 

En relació al procés i a l’acte públic de nomenament de reforços de tècnics especialistes us informem del següent:

 • El nomenament comença avui, dimecres 20 de desembre, després depèn de que les assignacions i guàrdies s’incorporin un dia o un altre.
 • Avui, a les 9:00 h, han convocat a totes les incorporacions al seu centre de treball. Faran assignació de torns, visita i lliurament d’uniformes. Es posible que alguns reforços prestin servei acompanyats aquesta mateixa tarda.
 • En referència a l’acte, han modificat diverses places:
  S’han suprimit 2 GAMV en Joves, 1 GAMP en Ponent, 1 GSI a Puig dels Basses.
  S’han creant 2 GSI i 1 GAMV en Quatre Camins.
 • Finalment han participat en l’acte 78 persones i una ha renunciat a triar centre.

L’Administració en referència a la possible continuïtat dels reforços, ha informat:

 • Que en primer lloc al gener or febrer resoldrà les peticions de comissions de servei del personal funcionari.
 • Posteriorment, es procediria a la revisió de places estructurals per a la concreció per a elecció del personal interí que ja presta serveis actualment. CCOO hem tornat a sol·licitar que es permeti al personal interí que ja ocupa places estructurals participar voluntàriament en aquest procediment. L’administració s’ha compromès a valorar-ho.
 • Finalment, en funció de la cobertura que resti pendent l’administració nomenarà a la resta de personal corresponent.

CCOO hem tornat ha exigir que es fixi la data dels concursos de tot el personal funcionari en totes les categories, que els actuals gestors fixin la concreció de l’oferta pública de places per al col·lectiu de tècnics especialistes que es proposi en 2018, i donada la manca actual i endèmica de personal, que s’ampliï novament el nombre de treballadors incorporats a la borsa, que ara mateix són insuficients malgrat aquestes últimes incorporacions.

US CONTINUAREM INFORMANT!

 

 

19.12.2017  PROVA DE CONEIXEMENTS DELS CANDIDATS A LLOCS DE REFORÇ I LLISTAT DELS 80 LLOCS OFERITS PER L’ADMINISTRACIÓ

Avuis, dimarts 19 de novembre, es farà la prova de coneixements del curs selectiu de 10 a 12 h als locals del CEJFE  (c. d’Ausiàs Marc, 40 Barcelona, 08010).

També es farà la farà prova de català a tres candidats sense nivell de català de 12.30 a 14.30 h

A  les 17:00 hi haurà un acte publico en el CEJFE per procedir a distribuir les 80 places de reforç ofertes per l’administració d’acord al ranquing de mèrits . Es preveu que els contractes puguin durar fins a finals de febrer. No en tots el casos però sí en la seva majoria.

LLISTA DELS 80 LLOCS DE REFORÇ OFERITS PER L’ADMINISTRACIÓ

DESCARREGA LA NOTA INFORMATIVA DE L’ADMINISTRACIÓ SOBRE LA PROVA DE CATALÀ

US CONTINUAREM INFORMANT!

 

 

15.11.17  POSICIÓ DE CCOO SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU 

 

En relació a les proves físiques realitzades al CAR ahir 14 de desembre de 2018, CCOO considerem que va quedar de manifest:

Que l’Administració va cometre un error de previsió. Tot i que va convocar 200 aspirants més una reserva de 50 addicionals per ordre de rànquing, van presentar-se 126 persones, amb un resultat de 80 candidats declarats aptes segons el criteri de l’Administració.

Aquest nombre va quedar de manifest, que va resultar clarament insuficient, tal com vam indicar CCOO en les reunions prèvies. El nombre de convocats hauria d’haver sigut molt més elevat.

Que la valoració de la prova, amb tres exercicis, tal com es va publicar a les bases, va ser extremadament dura, amb criteris més exigents que els fixats en oposicions. El poc temps de preparació que permetia d’urgència del procediment perjudicava clarament les opcions dels aspirants.

El desenvolupament de les proves han evidenciat que l’Administració ha augmentat les exigències en matèria de proves físiques de manera clarament desorbitada, dificultant la selecció de candidats i candidates en nombre suficient.

CCOO hem reclamat una vegada i una altra a l’Administració que les proves físiques no es plantegin com una forma encoberta de reduir candidats a nombres manejables, sinó com una forma de seleccionar candidats en condicions físiques normals. Les presons catalanes no necessiten comandos de l’exèrcit ni personal de les Forces Especials sinó persones, homes i dones, que a una forma física normal i gens exigent, uneixin sobretot capacitats psicològiques i una formació adequades al mitjà penitenciari

CCOO podem entendre i reclamem les necessitats de contractació de personal són urgents, però no compartim la modificació sobre la marxa dels criteris en les bases. L’errònia previsió, un clàssic de la nostra Administració des de fa temps, i l’excés d’exigència de la prova física ha generat que l’Administració es vegi forçada a emprar una mena de campana de Gauss a causa de les necessitats urgents de personal.

CCOO exigeix la màxima transparència del procediment, que cap dret de cap candidat sigui lesionat i que es faciliti als aspirants que ho sol·licitin totes les dades relatives al procediment i resolucions adoptades. En tot cas, CCOO disposa de serveis jurídics per consultar qualsevol dubta o qüestió relativa aquesta o qualsevol altra situació. El telèfon és el 93 481 27 65 i cal preguntar per l’assessoria.

CCOO hem denunciat que amb aquest nombre de candidats al procés no es cobreixen de cap manera les necessitats de personal dels centres penitenciaris catalans.

L’Administració ens informa que considerarà la possibilitat de realitzar un SEGÓN procés de selecció a partir del mes de gener, utilitzant la llista de persones ja inscrites. Això suposaria que candidats i candidates eliminats en les proves físiques i persones que no han pogut participar avui en les proves per qualsevol raó podrien tornar a presentar-se.

A tots els candidats o aspirants  que continuen o no al procediment en la fase del curs selectiu, us adjuntem el següent link, on consta tota la informació dels continguts del curs i material d’estudi.

https://agrupaciopresons.ccoo.cat/2014-2/

DESCARREGEU LA NOTA EN PDF

 

 

 

 

14.11.2017  INFORMACIÓ SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU (PROVES FÍSIQUES I CURS SELECTIU)

S’han presentat a les proves físiques realitzades en el CAR 126 persones de les 250 citades (200 seleccionades més 50 de reserva) de les quals només 80 han passat la prova.

El desenvolupament de les proves han evidenciat que l’Administració ha augmentat les exigències en matèria de proves físiques de manera clarament desorbitada, dificultant la selecció de candidats i candidates en nombre suficient.

CCOO hem reclamat una vegada i una altra a l’Administració que les proves físiques no es plantegin com una forma encoberta de reduir candidats a nombres manejables sinó com una forma de seleccionar candidats en condicions físiques normals. Les presons catalanes no necessiten comandos de l’exercit ni personal de les Forces Especials sinó persones, homes i dones, que a una forma física normal i gens exigent, uneixin sobretot capacitats psicològiques i una formació adequades al mitjà penitenciari.

La llista d’admesos al curs selectiu que comença el DIVENDRES 15.11.2017, a la següent adreça:

http://justicia.gencat.cat/ca/detalls/Article/f_jus_546_2017

DESCARREGA LA LLISTA D’ADMESOS AL CURS SELECTIU

L’informació amb el resultat d’apte o no apte s’ha enviat a tots els participants per correu electrònic.

Donat el nombre reduït de candidats, l’Administració està considerant la possibilitat de realitzar un SEGÓN procés de selecció al gener utilitzant la llista de persones ja inscrites. Això suposaria que candidats i candidates eliminats en les proves físiques i persones que no han pogut participar avui en les proves per qualsevol raó podrien tornar a presentar-se.

D’acord a l’anticipat per l’administració, els criteris d’avaluació del curs seran els següents:

CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL CURS SELECTIU DEL PROCÉS SELECTIU PER OCUPAR LLOCS DE REFORÇ PER EXCÉS O ACUMULACIÓ DE TASQUES DEL COS DE TÈCNICS ESPECIALISTES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, GRUP DE SERVEIS PENITENCIARIS ALS CENTRES PENITENCIARIS ADSCRITS A LA DIRECCIÓ GENERAL DE SERVEIS PENITENCIARIS DEL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA (ref. núm. JUS/546/2017)

Tal com s’explicita a la convocatòria del procés selectiu JUS/546/2017, el procés de selecció consta de dues parts: una fase de concurs i una fase de proves. Dins la fase de proves, les persones participants seran convocades a la realització d’una prova física i, aquelles que hagin superat la prova física han de fer un curs teòric sobre coneixements del medi penitenciari amb l’objectiu d’adquirir els coneixements bàsics necessaris per dur a terme les funcions pròpies dels professionals de seguretat de la Direcció General de Serveis Penitenciaris.

Tot seguit es determinen els continguts i els criteris d’avaluació corresponents al curs selectiu, que tindrà lloc en el Centre d’Estudis Jurídics i de Formació Especialitzada
(CEJFE).

1. Continguts del curs i material d’estudi

Els continguts del curs són els que consten en el programa (codi activitat: 95-03-01-17) que es fa arribar als aspirants juntament amb aquests criteris d’avaluació.

El material d’estudi i consulta per a aquest curs és la legislació bàsica que regula la missió i l’organització dels serveis penitenciaris a Catalunya, en aquelles parts que facin referència als continguts detallats en el programa del curs:

 • Llei orgànica 1/1979, de 26 de setembre, general penitenciària. BOE núm. 239, de 5 d’octubre.
 • Reial Decret 190/1996, pel qual s’aprova el reglament penitenciari. BOE núm. 40, de 15 de febrer.
 • Reial Decret 1201/1981, pel qual s’aprova el reglament penitenciari: articles 108, 109, 110, 111 i el primer paràgraf del 124 —relatius a la tipificació de les faltes i a les sancions disciplinàries—.
 • Decret 329/2006, de 5 de setembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització i
  procediment dels serveis d’execució penal a Catalunya. DOGC núm. 4714, de 7 de setembre.

2. Assistència

Per tal de superar el curs les persones participants hauran d’assistir al 100% de les
sessions. Excepcionalment es podrà admetre una absència màxima del 20% sempre que es justifiqui amb l’acreditació oportuna.

3. Examen

L’examen, d’una hora de durada, tindrà lloc el dia 19 de desembre de 2017 a les 10.00h. al CEJFE (Carrer Ausiàs Marc, 40). Les persones aspirants hauran de portar un bolígraf de tinta negra i un corrector líquid de color blanc. (L’organització no facilitarà aquest material).

L’examen constarà de 40 preguntes tancades de resposta múltiple (3 respostes possibles), més 2 preguntes de reserva, sobre el temari que s’especifica en el programa del curs. La qualificació de l’exercici serà de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-lo serà de 5 punts. Als efectes de qualificar aquest examen, les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta no seran tingudes en compte. Les respostes equivocades no descomptaran punts.

La plantilla amb les respostes correctes de la prova es farà pública el dia 20 de desembre al web del Departament de Justícia, així com la llista de puntuacions obtingudes pels diferents participants.

La valoració final del curs serà d’apte/a o no apte/a.

Calendari
15,16, 18 i 19 de desembre

Horari

 • Dia 15: de 9.00 a 14.00h. i de 15.30 a 18.30h.
 • Dia 16: de 9.00 a 15h.
 • Dia 18: de 9.00 a 14.00h. i de 15.30 a 18.00h.
 • Examen dia 19 de desembre, de 10.00 a 12.00h.

Lloc
Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
C. Ausiàs March, 40
08010 Barcelona

CCOO assitirem a tots els actes i vetllarem pel correcte desenvolupament del procés!!!!

DESCARREGA EL TRÍPTIC DEL CURS

DESCARREGA LA NOTA AMB ELS CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL CURS SELECTIU

 

12.11.2017  NOTA INFORMATIVA DEL PROCÉS SELECTIU PER OCUPAR LLOCS DE REFORÇ DEL COS TÈCNIC D’ESPECIALISTES (JUS/546/2017) 

En relació al procés selectiu per ocupar llocs de reforç del cos tècnic d’especialistes s’han seleccionat les 200 persones amb millor puntuació per a la realització de la prova física.

Així mateix, s’ha ampliat en 50 persones més els candidats per realitzar les proves físiques, ateses les diverses comunicacions que han traslladat les persones que han participat en el procés.

Aquestes 50 persones conformen una llista de reserva i s’han de presentar a les instal·lacions del Centre d’Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès (CAR) com la resta de candidats, tot i que en algun cas aquestes persones podrien no realitzar la prova.

Els empats que s’han generat en la puntuació s’han dirimit segons la puntuació obtinguda en els mèrits per cada persona, d’acord amb l’ordre que apareixen a la convocatòria.

En els casos que ha persistit l’empat s’han dirimit segons la lletra per la qual comença el primer cognom. La lletra establerta ha estat la “V” d’acord amb el que preveu la Resolució GAH/53/2017, de 20 de gener, per la qual es dona publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l’ordre d’actuació de les persones aspirants en els processos selectius de l’any 2017, (apartat 7.2.1 de la oferta publicada).

CCOO assitirem a tots els actes i vetllarem pel correcte desenvolupament del procés!!!!

LLISTA DE LES 200 PERSONES AMB MILLOR PUNTUACIÓ

LLISTA DE LES 50 PERSONAS DE LA LLISTA DE RESERVA

 

 

L’Administració davant l’apressant falta de personal a causa d’una pèssima planificació per un tancament del C.P.H.B. que a hores d’ara solament podem qualificar com a caòtic, improvisat i terriblement mal planejat, i davant l’esgotament complet de la borsa de treball (situació que CCOO vam portar denunciant des de fa més d’un any) ha accedit finalment a les nostres insistents peticions per convocar un procés urgent de selecció de personal. Aquest procés estarà obert a la gent que compleixi els requisits de les bases.

Les fases del procés selectiu previstes són les següents:

 • Divendres, 24 de novembre de 2017, es va publicar l’oferta pública de participació. Es va disposar de 7 dies naturals per inscriure’s per via telemàtica. El dia de publicació va estar inclòs en el termini, és a dir, els candidats es van poder inscriure’s entre el divendres 24 i el dijous 30 de novembre, tots dos inclosos.
 • L’Administració procedirà a una selecció curricular d’acord al barem que es va publicar i pel qual se seleccionaran aproximadament 200 candidats amb la major puntuació.
 • El dia 13 de desembre es farà pública la llista de persones convocades a fer les proves físiques i 14 de desembre es realitzarà la prova física i la presentació del certificat mèdic dels candidats seleccionats
 • El divendres 15 de desembre s’iniciarà un curs selectiu de tres dies (15, 16 i 18 de desembre) amb una durada de 20 hores. Els dies 15 i 18 el curs serà en horari de matí i tarda i el dissabte 16 en horari de matí.
 • El dimarts 19 de desembre es realitzarà una prova eliminatòria.

Tota l’informació d’aquest procés (Ref. núm. JUS/546/2017) es podrà consultar a la web del Departament de Justicia en l’adreça següent:

 http://justicia.gencat.cat/ca/detalls/Article/f_jus_546_2017

 

DESCARREGA LA CONVOCATORIA OFICIAL EN PDF

 

Sol·licituds:

Les persones interessades, que compleixin els requisits de participació, han d’emplenar el formulari (feu click en el link JUS/546/2017

Un cop emplenat el formulari, i abans d’enviar-lo, s’han d’annexar els documents necessaris per acreditar els requisits i mèrits al·legats, d’acord amb el que estableixen els apartats 4.2 i 7.1.2 d’aquest anunci.

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol.licituts, i en el termini més breu possible, es publicarà la llista de persones admeses en el procés selectiu (amb indicació dels motius d’inadmissio, si s’escau), així com la puntuació en el apartat de mèrits al.legats i acreditats i la relació de 200 persones convocades a les proves físiques i no hagin acreditat els requisits de llengua, seran convocades a la realització d’una prova que es qualificarà d’apte o no apte. Les persones que hagin de realitzar el curs sel.lectiu seran informades a la finalització de la prova física.

Centres on es farán els reforços:

Centre de Treball Adreça i localitat
CP Quatre Camins i CP Joves Carretera del Masnou a Granollers, km13,425, La Roca del Vallès
CP Obert de Girona C/ Menorca 16, Girona
CP Ponent i CP Obert Llerida Victoria Kent s/n, Lleida
CP Obert Tarragona Av. Rep. Argentina, 2, Tarragona
CP Brians 1 i CP Brians 2 Carretera de Martorell a Capellades, km 23, Sant Esteve de Sesrovires
PHP Terrassa Carretera de Torrebonica s/n, Terrassa
CP Obert 2 Barcelona C/ Pare Manjón, 2, Barcelona
CP Dones Barcelona Carrer Dr. Trueta, 76-98, Barcelona
CP Lledoners Carretera C-55 de Manresa a Solsona, km 37, Sant Joan de Vilatorrada
CP Puig de les Basses Raval disseminat, 53, Figueres
CP Mas d’Enric Travessia Comella Moro, 15, El Catllar

 

Requisits:

 • Nacionalitat espanyola o ser nacional d’algun dels altres estats membres de la Unió Europea
 • Haver coplert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa
 • Títol de batxiller, de tècnic, o qualsevol altre de nivell superior o equivalent o estar en condicions d’obtenir-lo en la data que finalitza el termini de presentació de sol.licituts.
 • Nivell B2 de llengua catalana o realitzar una prova d’aptitud.
 • Nivell B2 de llengua castellana en cas de no tenir la nacionalitat espanyola o realitzar una prova d’aptitud.
 • Capacitat física i psíquica necessàries per a l’exercici de les funcions d’acord amb el que s’especifica en la taula d’exclusions mèdiques.
 • No tenir antecedents penals, no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública.

Fase de concurs

 • Haver participat en algún procés selectiu del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris i haver superat alguna de les proves: 1,2 punts
 • Serveis prestats com a tècnic especialista de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris o com ajudant d’institucions penitenciaries de l’Etat (Grup C, subgrup C1): 0,4 punts per mes complert treballat
 • Serveis prestats com a auxiliar tècnic , grup de serveis penitenciaris: 0,3 punts per mes complert treballat
 • Serveis prestats a les forces i cossos de seguretat de l’Estat o de l’administració local o al cos d’Agents Rurals de la generalitat de Catalunya: 0,3 punts per mes complert treballat
 • Serveis prestats en el sector privat en llocs de treball de vigilant de seguretat, escortes privades o guardes rurals de l’àmbit de seguretat privada: 0,1 punts per mes complert treballat
 • Serveis prestat a l’Administració pública llevat dels anteriors: 0,2 punts per mes complert treballat
 • ACTIC nivell basic: 0,5 punts
 • ACTIC nivell mitjà: 1 punt
 • ACTIC avançat: 1,5 punts
 • Llicenciatura o grau en criminologia, dret, psicologia, pedagogia i psicopedagogia: 4 punts
 • Grau en educació primaria, treball social, educació social, gestió i administració pública, diplomatura o equivalent en criminologia, dret, psicopedagogia, psicologia, pedagogia, mestre, treball social, educació social, gestió i administració pública: 3 punts
 • Altres llicenciatures o graus rellevants pel lloc de trebll: 1,5 punts
 • Altres diplomatures: 1 punt
 • Llengua catalana nivell C1: 3 punts
 • Llengua catalana nivell C2: 5 punts

 

Fase de proves.

A aquesta fase es convocaran les 200 persones que hagin obtingut la millor puntuació a la Fase de Concurs, i consistirà en:

Prova física

Les persones convocades a la prova física, hauran de realitzar el exercicis físics següents:

 • Circuit d’agilitat
 • Pressió sobre banc
 • Cursa de llançadora

Aquesta prova es realitzarà el dia 14 de desembre al Car de Sant Cugat. La qualificació de la prova serà de 0 a 30 punts. La puntuació mínima per superar-la serà de 15 punts, i la valoració serà d’apte o no apte.

Curs selectiu

Realització d’un curs teòric de 20 hores amb una prova escrita, que requerirà una puntuació mínima de 5 punts, i que serà valorada apte o no apte. Aquest curs es realitzarà els dies 15, 16 i 18. El 19 de desembre es farà la prova escrita.

Les primeres incorporacions, l’Administració calcula prop de 70 persones, es realitzaran el 21 de desembre de 2017, i els contractes es preveu que durin fins al 31 de gener de 2018. Després seguiran altres contractacions segons sigui necessari. En tot cas i per ser reforços, cap contracte futur podrà superar els sis mesos de durada. Si ben inicialment es cobriran llocs de vigilància, no es descarta cobrir també llocs d’oficines si en el futur la situació ho requereix.