C.P. OBERT LLEIDA: ESTEM FARTS DE PROMESES INCOMPLIDES!!!

 

Potser en lloc de perseguir drets dels qui es presenten a les candidatures municipals del pròxim 28 de maig i intentar coartar la seva llibertat, estaria bé que la Subdirecció de Recursos Humans i Relacions Laborals per un cop no es mirés només el seu melic i es posés a treballar de veritat per garantir que els centres tinguessin unes bones ràtios de treballadors per garantir el servei eficient.

CCOO, 1a força sindical de Catalunya, vam bloquejar ahir en la Mesa Sectorial de Personal Administratiu i Tècnic els intents del Departament de Justícia per a introduir restriccions que limitaven el gaudiment del permís de campanya electoral i que el departament va intentar defensant aferrissadament ahir durant la reunió. Finalment, l’administració va reconèixer que concórrer a una candidatuas donava dret al permís.

CCOO, com ja ho hem fet en altres ocasions, tornem a detallar les mancances més importants que tenim en el  Centre Obert de Lleida i, que vostè ha estat incapaç de solucionar en aquests últims anys que ha estat com a responsable:

  • Guàrdies de GMO de tres persones, quant a Tarragona i Girona, són de 4 i de 5 respectivament. Estem farts de veure com la direcció del nostre centre canvia a funcionaris d’una guàrdia a una altra per anar solucionant la papereta, sota la pressió de “tingues en compte que estàs en comissió de serveis…” o, com ha succeït ara mateix,  oferint hores extres remunerades per cobrir els companys que estan de baixa o fent funciones en les seves candidatures. Això és “Pan para hoy y hambre para mañana”. Des d’aquesta secció sindical de CCOO ja ho hem dit per activa i passiva, que això se soluciona amb un augment de la plantilla per garantir els 24 GMO que haurien d’estar pressupostats a la RLT.
  • Augment dels CRIMOS i nou horari per garantir els drets dels treballadors. Li tornem a dir, per centèsima vegada,  que la figura del “corretorns” no està reconeguda en cap acord entre l’administració i els sindicats.
  • Potser li hauria de recordar a aquesta direcció del CPOLL que els funcionaris de segona activitat que treballen en el centre només ha de fer tasques d’auxiliar i que tenen els mateixos drets laborals que la resta, que la semiesclavitud en aquest país és del segle passat.
  • Augment del nombre de funcionaris de tractament, si de veritat aquesta Secretaria es creu de debò que el futur penitenciari passa pel Nou Model Obert que tant s’omplen la boca en la premsa i en els cursets del CEJFE.
  • Informar-la també que a conseqüència del gaudiment dels permisos per deure inexcusable per les eleccions municipals s’ha minvat els efectius disponibles al nostre centre, per la qual cosa, el gerent va treure una nota informant de la possibilitat de cobrir les necessitats amb l’oferiment d’hores extraordinàries REMUNERADES. Preguntat al Sr. gerent sobre aquesta mesura, va informar a CCOO que només duraria els 15 dies de campanya electoral. Posar en coneixement seu, si no ho ha fet el nostre centre, que a més de les persones que gaudeixen d’aquest permís tenim una baixa mèdica d’una funcionària GMO i també un GMO menys per la promoció a CRIMO. CCOO hem insistit en el fet què controlarem la durada de les hores extres remunerades perquè el que és del tot intolerable per part de la part social és consentir la realització de serveis extraordinaris i no contractar gent de la borsa de tècnics especialistes o oferir aquestes places a les persones que estan treballant de reforços o substitucions a altres centres de fora de Lleida, amb residència habitual al nostre territori.
  • Tal com CCOO vam informar en un altre escrit, tots/tes som treballadors públics/ques i hem de treballar en condicions laborals dignes i en espais adequats, no en «ZULOS» o «magatzems» convertits en espais de treball on desenvolupen les seves tasques personals de l’Administració de la Generalitat; situació que hem reiterat en nombroses ocasions demanant al nostre director la cobertura d’espais inutilitzats com l’”aula de formació», les quals sí que reuneixen aquestes condicions mínimes per treballar dignament, negant-se rotundament i continuant mantenint en aquests espais infrahumans a aquests treballadors, molts d’ells en segona activitat. Posar en coneixement seu, que en aquests llocs, que no reuneixen les condicions de ventilació ni il·luminació adequades estan treballant persones amb COVID persistent i altres amb problemes de visió, essent sempre la mateixa resposta per part del director: «Han de prestar serveis allà i punto, en el més pur estil “cortijero” tal com ens té acostumats”. Farts d’obtenir un resultat infructuós, CCOO posarà en coneixement de les Autoritats Laborals les condicions d’aquests espais per veure si reuneixen les condicions exigides a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Finalment, i si encara tenen forces per voler fer complir els drets i deures dels treballadors,  CCOO li proposem que investiguin el compliment exhaustiu dels horaris per part de la direcció del nostre centre. Ja ho sap que la majoria dels dies no compleixen amb l’obligatorietat d’estar presencialment a les tardes de 15.30 a 18.30h quan no estan d’incidències? Té constància  que l’Equip Directiu no fitxa ni en entrar ni en sortir del centre? Aquest és l’exemple que ens volen donar? I a sobre exigir als seus treballadors l’acompliment escrupolós dels horaris i de la normativa vigent, curiós, oi?

Els hi tornem a recordar, però segur que ho saben perfectament que,  segons l’article 23.4 del Decret  56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat: 

“Tot el personal, sense excepció, ha de deixar constància de les seves entrades i sortides del centre de treball a través del rellotge o el mitjà alternatiu establert en el centre de treball. Amb aquest efecte, els serveis de recursos humans hauran de tenir a disposició dels secretaris i secretàries generals dels departaments i de la Inspecció General de Serveis de Personal el resum/ mensual permanentment actualitzat dels fitxatges on hauran de quedar reflectides les absències registrades i el motiu, les autoritzacions concedides pels caps i les caps competents i qualsevol altra incidència que en aquesta matèria s’hagi suscitat”.

En fi, ja veu que si té ganes de treballar, feina no li faltarà. Des d’aquesta Secció Sindical  de CCOO ens posem a la seva disposició  per a millorar el servei d’aquest centre i demanar-li de pas, que en la pròxima elecció del nou director es designi una persona amb un tarannà més dialogant i empàtic amb els treballadors i treballadores  del CPOLL i amb una visió democràtica i moderna de l’exercici del comandament i no com fins ara que l’olor de naftalina s’esdevé insuportable en aquest centre.

Lleida, 15 de maig de 2023

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE LA SECCIÓ SINDICAL DEL C.P. OBERT DE LLEIDA

US CONTINUAREM INFORMANT!