CCOO DEMANA A LA DIRECCIÓ GENERAL QUE PRORROGUI EL PRP

La vigència del Programa de Rendiment Professional (PRP) acaba el proper 31 de desembre, de manera que l'últim cobrament corresponent al quart trimestre de 2017 es realitzarà en el mes de febrer de 2018. A data d'avui l'Administració no ha donat cap informació sobre les seves intencions pel que fa a la renovació o no del programa una vegada finalitzat la qual cosa ens instal•la a la Direcció general i als seus treballadors en una perniciosa sensació d'inseguretat.

Els treballadors penitenciaris no podem pagar una vegada més amb part dels nostres ingressos una situació de paràlisi política que es tradueix en una paràlisi administrativa que sofrim els de sempre amb pèrdues econòmiques no justificades, però també la pròpia Administració, en causar una més que previsible pèrdua d'eficàcia administrativa en la gestió del seu personal.

Donat l'efecte indubtablement negatiu que en el sistema produiria la desaparició immediata i sense cap tipus d'alternatives d'un programa que sobretot beneficia a la pròpia administració a un cost molt baix, i davant la present absència de negociacions en les quals es pugui acordar possibles alternatives i millores, sol•licitem la pròrroga indefinida del PRP.

CCOO de cara a una futura negociació del programa, li recordem les nostres propostes per aconseguir que el PRP deixi de ser un factor penalizador més que un element d'eficàcia administrativa i de justícia:

  • Incorporació amb caràcter indefinit del PRP, amb integració o no al complement específic, a les retribucions complementàries i periòdiques del personal funcionari. L'estabilitat i permanència de les condicions i imports d'aquest complement faran desaparèixer la pressió que comporta la constant negociació amb els representants del personal, pressió i incertesa que necessàriament es trasllada a tota la plantilla i és percebuda com a factor de xantatge permanent en mans de l'Administració.
  • No aplicació de deduccions de l'import del PRP en els mateixos supòsits que es determinen en la instrucció 1/2013 i les normes que les desenvolupen (hospitalització, intervenció quirúrgica etc.)
  • Referència de tots els percentatges l'import mensual del PRP i no a l'import trimestral. En aquest sentit demanem també que els nous períodes de baixa que es produeixen en el mateix mes, sempre que es tracti d'una nova baixa per la mateixa o similar patologia, no computin en aplicar de nou la bateria de descomptes.
  • Recuperació de l'import del PRP previ a les retallades de 2011 amb l'afegit de la inflació soferta des de llavors, és a dir 450€ trimestrals.

Barcelona, 14 de novembre de 2017

Descarrega l'escrit de CCOO a la D.G. demanant la prorroga del PRP