CCOO DENUNCIEM A L’ADMINISTRACIÓ DAVANT LA INSPECCIÓ DE TREBALL

 

CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, davant la inoperància de la secretària de mesures penals per a corregir les deficiències i il·legalitats en matèria de riscos laborals que sofreixen els centres, l’hem denunciat avui, dimecres 27 d’abril de 2022, davant la Inspecció de Treball.

 

 

  • En el Comitè de Seguretat i Salut Laboral (CSSL) de 13 de gener de 2022 el delegat de prevenció de CCOO va demanar el llistat de mesures correctores derivades de les Avaluacions Inicials de Riscos (AIR) amb el termini de realització exhaurit i pendents d’implantar.

En data 28 de febrer de 2022 el Cap del Servei de Prevenció envia, a través del correu electrònic corporatiu, un arxiu on figuren un total de 3677 mesures correctores derivades de les diferents AIR, amb el termini d’implantació exhaurit.

Entre molts altres temes podríem dir que són generalitzats els derivats de la falta de manteniment i/o inversions als centres penitenciaris, sobretot als que son propietat del Departament, on són molt comuns els problemes amb mobiliari, elèctrics, climatització i/o ventilació, lavabos, llocs de treball no ergonòmics, material contra incendi, senyalització, etc., etc., etc.

En el CSSL, del dia 5 d’abril de 2022, el delegat de prevenció de CCOO va incloure en l’ordre del dia el punt “Mesures correctores derivades de les AIR” i va exposar la problemàtica existent (feu clic), ja que es detecten riscos i es proposen mesures correctores a través de les AIR, però aquestes no es porten a terme per falta d’una planificació  de l’activitat preventiva per no existir, per exemple, partida pressupostaria al respecte.

L’administració no va donar cap mena de resposta, la qual cosa CCOO vam demanar que constés en acta.

CCOO hem denunciat avui a l’administració davant de la Inspecció de Treball, ja que no ens consta que hi  hagi una correcta planificació de l’activitat preventiva la qual cosa comporta que, cada vegada que s’actualitza una AIR d’un CP (cada quatre o cinc anys), es torni a identificar de nou el mateix risc, proposant de nou la mateixa mesura correctora, es doni un nou termini i indiquin un nou responsable, però no s’assignin recursos per implantar-les.

CCOO també hem demanat a la Inspecció de Treball que iniciï els tràmits que consideri adients per tal que la SMPRAV del Departament de Justícia porti a terme les 3677 mesures correctores derivades de les AIR dels diferents centres penitenciaris, amb el termini d’implantació exhaurit.

 

  • Amb data 11 de febrer de 2022, CCOO vam trametre mitjançant e-Valisa un escrit adreçat al Subdirector General de RR.HH i Econòmics de la Secretaria de Mesures Penals (SMPRAV), la Subdirectora General de RRHH i Relacions Laborals del Departament de Justícia, i al Cap del Servei de Prevenció del Departament de Justícia on  demanàvem “que es retiri, de manera immediata, la indicació de la SDG de RR.HH. de la SMPRAV de deixar de facilitar de manera generalitzada mascaretes FFP2 als treballadors penitenciaris donat que es l’únic equip de protecció respiratòria davant el Covid-19 que s’ha posat a disposició d’aquests”

A dia d’avui 27 d’abril no hi ha constància que s’hagi retirat la indicació descrita anteriorment ni que se’ns hagi notificat cap document o informe amb els motius pels quals l’administració es nega a adoptar les mesures proposades a l’escrit.

Per això CCOO hem denunciat a l’administració davant de la Inspecció de Treball i hem demanat que iniciï els tràmits que consideri adients per tal que la SMPRAV entregui equips de protecció individual (mascaretes FFP2) a tot el personal que, atesa la seva condició medica tinguin l’obligació, o se’ls hagi recomanat, que portin mascareta durant la jornada laboral.

 

Barcelona, 27 d’abril de 2022

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LES DENUNCIES DE CCOO DAVANT LA INSPECCIÓ DE TREBALL

US CONTINUAREM INFORMANT!