CCOO REQUERIM A l’ADMINISTRACIÓ I A LES DIRECCIONS DELS CENTRES QUE COMPLEIXIN LA INTERLOCUTÒRIA DEL TSJC D’AHIR DE MANERA IMMEDIATA

CCOO hem enviat avui el següent escrit registrat on requerim a la Consellera de Justícia, el Secretari de mesures penals, rehabilitació i atenció a la víctima, la Subdirectora General de recursos humans i econòmics i als directors dels 14 centres penitenciaris catalans que compleixin de manera immediata i urgent la interlocutòria 13/2020 d’ahir del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, tal com la mateixa interlocutòria indica I QUE JA S’HA DE COMPLIR DES D’AHIR MATEIX:

 

Per a: Consellera del Departament de Justícia,  Secretari de mesures penals, reinserció i atenció a la víctima, Subdirectora general de recursos humans i econòmics i Directors/res dels centres penitenciaris de Catalunya.

DE: Agrupació de personal penitenciari del sector de la Generalitat de la Federació de Serveis a la Ciutadania del Sindicat de CC.OO. y Delegat de Prevenció del Sindicat.

ASSUMPTE: Interlocutòria núm. 13/2020 dictada pe la Sala Social del T.S.J. de Catalunya el 8 d’abril de 2020.

Els sotasignats, en representació del l’Agrupació de Personal penitenciari del Sindicat CC.OO. i com delegat de prevenció als centres penitenciaris demanen al Departament de Justícia que doni compliment immediat a la part dispositiva de la Interlocutòria en matèria de prevenció de riscos laborals, atès que s’ha de protegir la salut i seguretat dels empleats públics i també dels interns al centres.

Cal que per part del Departament «con carácter urgente e inmediato, proporcione a todos los centros penitenciarios los equipos individuales de protección (mascarillas autofiltrantes FPP2 y FPP3, guantes de nitrilo, batas y manguitos protectores, pantallas faciales, gafas, geles antisépticos, y termómetros sin contacto), reponga el material sustituyendo el caducado, y se facilite el acceso masivo a los test rápidos de diagnóstico del coronavirus SARS-COV-2, planificación de formación en el uso de los EPIs y la aplicación de procesos de descontaminación y eliminación de residuos del material utilizado, así como la desinfección diaria de los centros de trabajo».

És especialment urgent la necessitat de fer les proves de diagnòstic, ja que treballem en centres tancats i el col·lectiu que hi treballa així com els interns som especialment vulnerables davant de la infecció, reposar el material caducat i desinfectar tots el centres. Desinfecció a fons que si el Departament no pot fer front amb personal propi, pot recavar l’ajuda de la UME que ja ha fet aquesta feina a centres penitenciaris a Madrid, Murcia, Alacant, etc..

Tot això sense perjudici d’instar l’execució de la mesura cautelar a l’empara de l’article 738 de la L.E.C. si fos necessari, així com amb reserva de les accions legals que en dret corresponguin, inclús, la via penal atès que està en lloc la integritat física dels empleats públics.

 

En aquests durs i crítics moments, els treballadors/es penitenciàries amb professionalitat, sacrifici i rigor estem treballant garantint la seguretat i el bon funcionament de tots els centres. Però ho estem fent sense equips de protecció, sense test, sense formació, sense protocols adequats.

 

CCOO DIEM PROU AL MALTRACTAMENT DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES PENITENCIÀRIES!

 

 CCOO CONTINUAREM LLUITANT PELS DRETS I LA SALUT DE TOTS!

 

Barcelona a 09 d’abril de 2020

#NOsensemascareta

DESCARREGA EN PDF EL NOSTRE REQUERIMENT A L’ADMINISTRACIÓ I ELS DIRECTORS DELS CENTRES PENITENCIARIS CATALANS PERQUÈ COMPLEIXIN LA INTERLOCUTÒRIA D’AHIR DEL TSJC

US CONTINUAREM INFORMANT!