COMISSIÓ DE SEGUIMENT 16/02/2022

 

Avui s’ha reunit la comissió de seguiment amb la presència per part de l’administració de la subdirectora d’RR.HH. i la cap del Servei de Recursos Humans de la subdirecció de RR.HH. de la Direcció de Serveis, del subdirector general d’RR.HH. de la Secretaria de Mesures Penals i de la responsable del Servei de Selecció i Provisió.

 

CONCURS DE COMANDAMENTS JU/CP003/2010

DEL C.P. PUIG DE LES BASSE

 

L’administració informa sobre la situació del concurs de comandaments DJ./CP003/2010 del C.P. Puig dels Basses de 2010, que a pesar que va ser convocat en 2010 encara està pendent de resolució definitiva i està bloquejant la resolució definitiva del concurs de comandaments JUS/014/2019 convocat en 2019 a causa dels efectes que pot tenir en ell.

Amb dades de fa 15 dies que podrien canviar, les 46 persones nomenades com CUSI/CAF estan en les situacions actuals:

 • 16 ja estan ocupant una plaça de CUSIen el C.P. Puig dels Basses.
 • 7 estan treballant en encàrrec de funcions com Cap de Servei en el C.P. Puig dels Basses. Dos d’ells són substitucions.
 • 6 treballencom CUSI en encàrrec de funcions en altres centres (1 d’ells com a substitució).
 • 1 CUGE(Cap d’Unitat de Gestió Econòmica).
 • 1 CAF(Cap d’Àrea Funcional).
 • 11 provenen de llos base (2 estan actualment en 2a activitat)
 • 4 s’han jubilat amb posterioritat a 2014 i que, per tant, prendran possessió de la plaça entre aquest any i la data de jubilació, quedant la plaça posteriorment vacant per a ser ocupada per un comandament desplaçat pel concurs).
 • 1 mort en 2017 que no ocuparà plaça.

Es preveu cridar als candidats que estiguin en encàrrec de funcions per a preguntar-los si una vegada presa possessió de la plaça guanyada en el concurs voldran continuar ocupant en encàrrec de funcions els llocs que estan exercint, respectant la seva decisió.

El personal en 2a activitat no podrà prendre possessió del lloc.

Es preveu que pel fet que hi haurà candidats que guanyen la plaça, però que optaran per mantenir també el seu encàrrec de funcions en altres centres o places, quedaran lliures les seves places, en aquest cas com reservades, on es podrà recol·locar provisionalment en encàrrec de funcions a comandaments desplaçats per la resolució del concurs.

Atès que una part dels comandaments desplaçats no va participar en 2010 o no va poder fer-ho, es fa necessari arbitrar un mètode que permeti ordenar-los.

La proposta inicial de l’administració ha estat la d’utilitzar la baremació del concurs de tancament de la Model (acord de CETOM) amb una puntuació de 0,8 punts per mes treballat en el lloc de comandament i 0,7 punts en qualsevol altre lloc de comandament o lloc base.

CCOO hem proposat que l’ordenació sigui la puntuació del concurs per als quals van participar en ell, i que els desplaçats que no van participar siguin llistats a continuació del grup anterior, sobre la base de la baremació de punts del tancament de Model, però amb l’addició de l’antiguitat. A la qual cosa s’han adherit altres sindicats.

L’Administració ha acceptat la proposta, que queda com segueix:

Ordenament per a recol·locar als comandaments en encàrrec de funcions del C.P. Puig dels Basses desplaçats per la resolució del concurs de comandaments de 2010 d’aquest centre:

 • Primer grup ordenat pel resultat del concurs de 2010.
 • Segon grup, col·locat a continuació de l’anterior, ordenat d’acord amb la següent puntuació:
Temps  de  serveis  prestats  en  el  mateix  tipus  de  lloc  de comandament  o singular

 

 

0,8 punts x mes
Temps  de  serveis  prestats  en  altres  llocs  de  comandament intermedi,  llocs singulars  i  llocs base  d’interior

 

 

0,7 punts x mes
Antiguitat:  total  de  temps  de  serveis  prestats  a  l’Administració  (mateix  criteri  que per  al  reconeixement  de  triennis)

 

 

0,5  punt x mes

Donat els 12 anys que han passat des de la convocatòria del concurs i la seva resolució definitiva, es permetrà als candidats que obtinguin plaça renunciar a ella.

Es preveu que el pagament dels efectes econòmics que pugui haver-hi es realitzi a partir de 2014, que és l’any en què es va publicar la resolució del concurs, després diferida pels recursos presentats.

 

 

CONTINUÏTAT DELS INTERINS EN SITUACIÓ DE SUBSTITUCIÓ O REFORÇ

 

A pregunta de CCOO, l’Administració informa que dels 270 companys interins en places de substitució o reforç, 260 tenen data de cessament el 31 de març de 2022 i 10 tenen com a data de cessament el 28 de febrer.

La distribució per centres és la següent:

CPB1

CPB2 CPQC CPLL CPME CPPB CPPO CPJO CPDO COLL COGI

PHPT

40 39 31 35 26 37 22 25 7 2 1

5

En ocasió dels cessaments, s’avaluaran les necessitats dels centres i es produiran renovacions i nomenaments en funció d’aquestes necessitats.

 

 

BORSA DE TREBALL

 

CCOO hem sol·licitat la reunió urgent del grup de treball per a escometre la negociació d’una nova regulació de borsa que substitueixi a la modificació de 2019 signada per UGT, CSIF, CATAC i Intersindical, que s’ha mostrat com un engendre desastrós que ha creat un malson de borses, subborses i llistes, amb regulacions i ordenaments diferents. Tot això preu d’una baixada de pantalons en matèria de drets dels interins tolerada i signada per aquests sindicats.

 

Precisament per això CCOO NO HEM SIGNAT MAI LA MODIFICACIÓ DE 2019 i precisament per això DEMANEM LA SEVA URGENT DEROGACIÓ I LA SEVA SUBSTITUCIÓ PER UNA NOVA REGULACIÓ.

 

L’Administració ha contestat que és conscient del caos en què està sumida la borsa, amb les seves llistes i subllistes amb ordenaments dispars i contradictoris, i convocarà ben aviat una reunió per a escometre la negociació d’una nova borsa.

INTERSINDICAL S’HA OPOSAT ROTUNDAMENT a qualsevol negociació de borsa perquè considera que NO HAURIA D’HAVER-HI INTERINS EN PRESONS, opinió que ja és la tercera o quarta vegada que aquest sindicat ha exposat de manera oficial, pel que sembla sense considerar, o fins i tot sense importar-li les oneroses conseqüències per al sistema i per a les persones afectades que comportaria la seva aplicació.

 

 

INFORMACIÓ OPOSICIÓ TÈCNICS ESPECIALISTES

 

L’Administració informa a petició de CCOO, que aproximadament 435 aspirants interins/es han aprovat la 1a prova.

Es preveu que s’enviï la setmana vinent la convocatòria de la segona prova (proves físiques) donant a conèixer als candidats el dia i l’hora.

L’Administració recorda que l’assistència a les proves físiques, tal com consta a les bases, és obligatòria de manera genèrica per tots els aspirants i que hi ha un model de declaració responsable corresponent a la 2a prova (capacitat física). Aquest document s’haurà de presentar el dia de la prova física, abans de l’inici.

 

El fet que una persona participant no presenti aquesta declaració responsable comportarà que se l’exclogui del procés de selecció.

Es podrà consultar tota la informació en la pàgina d’informació oficial del procés:

http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/oposicions/funcionaris/execuciopenal/encurs/JU030#

 

PERMÍS PER REALITZAR LES PROVES FÍSIQUES AL CAR JU030

 

L’administració ens informa que aplicaran el mateix criteri que per l’examen de l’oposició, el funcionari que hagi de fer torn de nit quedarà alliberat.

Es recorda que és una prova obligatòria o sigui que el que no es presenti quedarà fora del procés

 

 

 

CONCURS COMANDAMENTS JUS/014/2019

 

L’Administració confirma que es resoldrà en la primera quinzena del mes de març, després de resoldre i publicar el concurs de comandaments intermedis de Puig de les Basses.

 

CCOO hem recordat que cal iniciar també el nou concurs de comandaments intermedis i la resta de procediments que arrosseguen des de fa anys.

 

 

 

CONCURS DE TRASLLATS DE TÈCNICS ESPECIALISTES

 

Novament, el concurs de trasllats de tècnics especialistes és un punt pel qual CCOO hem lluitat durant anys de manera contínua i tossuda, gairebé sempre completament en solitari.

L’administració contesta que està en el procés d’examinar les propostes presentades per les organitzacions sindicals, però hi ha sindicats que després de 4 mesos encara NO han presentat la seva proposta.

 

CCOO creiem que aquests sindicats ho fan amb tota la intenció per diferir la negociació de les bases “ad calendas graecas”.

CCOO vam presentar la nostra proposta el 18 d’octubre de 2021

Per què altres sindicats NO HO FAN també?

 

 

PROVISIONS PROVISIONALS

 

CCOO insistim, com en anteriors reunions, en el fet que CAL ACABAR AMB ELS PROCEDIMENTS ARBITRARIS DE VIA ATRI que fa anys considerem absolutament irregulars.

Cal recuperar l’ús dels llistats dels resultats dels concursos resolts com sistema de provisió, per ser els procediments més objectius possibles i més àgils a l’hora de cobrir les necessitats.

El Departament de Justícia manifesta que publica en l’ATRI per complir amb la legalitat que li marca Funció Publica, però no tanca la porta a analitzar la situació en un futur un cop es resolguin els procediments pendents.

CCOO no compartim aquest anàlisi, insistirem en el tema i continuarem defensant la vigència dels nostres Acords de provisions provisionals.

 

PRP

 

CCOO hem sol·licitat que es dugui a terme reunió urgent per a escometre la negociació final de la integració del PRP en el complement específic.

L’Administració ens ha contestat que convocarà una reunió de negociació abans de finals de mes.

 

MANTENIMENT MESURES COVID

 

CCOO hem sol·licitat el manteniment de les mesures de prevenció contra la COVID que es van aplicar el passat 22/12/2021:

 • L’horari de 2 ½ per mitjà de canvis, que no comptaven per al total màxim anual.
 • L’eliminació del topall de canvis de serveis.
 • La sortida escalonada sense que exigir el compliment al 100% de l’horari
 • En els centres on hi hagi major afectació oferir serveis extraordinaris retribuïts per procedir a una cobertura de les baixes més àgil.

Tot i que les dades de contagi han baixat aquests darrers temps, encara ens trobem amb xifres elevadíssimes, amb un risc de rebrot de 1146 (tenint en compte que sanitat considera que el risc de rebrot alt es troba per sobre de 100).

L’Administració ens informa que de moment, en espera de la millora de la situació, mantindran les mesures COVID previstes.

 

CCOO DEMANEM QUE ES CONTINUÏ DONANT FFP2 A TOT EL PERSONAL PENITENCIARI

 

El dijous, 10 de febrer, l’Administració va comunicar per sorpresa a les direccions dels centres penitenciaris i als sindicats que de manera immediata, a partir del divendres 11 de febrer, es deixaria de facilitar màscares FFP2 als treballadors penitenciaris.

CCOO, que vam exigir per escrit als màxims responsables del Departament i de la SMPRAV, que recuperessin la mesura d’entrega de mascaretes FFP2 a tothom, hem sol·licitat rotundament la necessitat de recuperar aquesta mesura de prevenció, recordant que és l’únic equip de protecció respiratòria davant la Covid-19 que s’ha posat a disposició del personal.

CCOO hem recordat a l’Administració les dades d’afectació de la plantilla penitenciària, que han estat molt per sobre de la resta de personal de la Generalitat, que les mesures de distanciament no són possibles dintre dels centres penitenciaris, i que no es treballa en espais oberts.

L’Administració ens comunica que demà tenen reunió del Comitè de Crisis i que defensaran les propostes de prevenció traslladades, i ens comunicaran les mesures adoptades, indicant que en tot cas compliran amb les mesures sanitàries dictades per Salut.

 

CCOO sempre defensarem que tots els treballadors i treballadores penitenciàries han de tenir a la seva disposició material de la màxima protecció, que pugui ser utilitzat en les situacions que estimin oportunes.

 

CREACIÓ D’UNA RESERVA ESTRATÈGICA DE MATERIALS DE PROTECCIÓ

 

CCOO insistim en el fet que no només és l’entrega de materials actual que s’ha de recuperar, si no que cal dotar d’una reserva estratègica de materials com es va fer en anteriors crisis sanitàries pel que pugui passar en ocasions futures.

 

INFORMACIÓ DADES COVID D’AFECTACIÓ DE LA PLANTILLA I DELS CENTRES

 

CCOO sol·licitem que es continuï informant de tots els temes relacionats amb la COVID als treballadors i treballadores, les dades d’afectació i la informació a temps real amb la màxima transparència han demostrat ser un element més de la prevenció que cal mantenir.

L’Administració es compromet a continuar informant dels esdeveniments i la seva evolució, comunicant el nombre de baixes i d’afectats.

Barcelona, 16 de febrer de 2022.

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA REUNIÓ DE COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL 16 DE FEBRER DE 2022

US CONTINUAREM INFORMANT!