COMISSIÓ DE SEGUIMENT 23/01/2019: CCOO DEFENSEM ALS TREBALLADORS PENITENCIARIS

 

El dimecres 23 de gener, ha tingut lloc reunió de la comissió de seguiment de l’acord a la qual han assistit per part de l’Administració la Subdirectora General de RR.HH. del departament, el Subdirector General de RR.HH. de la secretaria i la cap del Servei de Gestió de RR.HH. de la secretaria.

 

Augment retributiu 2019

 

L’administració confirma que s’inclourà el 2,25% de pujada per a 2019 aquest mateix mes de gener.

Per a un sou mitjà de 2000 € nets suposa uns 45 € mensuals nets de pujada. Cal recordar que encara s’ha de sumar la part corresponent al creixement del PIB, que es farà al juliol, i pactar la distribució del fons addicional per a 2019.

 

Oferta pública de tècnics especialistes

 

CCOO hem preguntat per la quantitat de places de tècnics especialistes que el departament demanarà incloure en l’oferta pública de 2019. Han contestat que les vacants són 230, pel que l’oferta pública incloent taxa de reposició podria anar al voltant de les 300 places, però ha comunicat amb desimboltura que com no hi haurà oposicions com molt aviat fins avançat l’any 2020, no corre pressa i si no hi ha oferta per a aquest any, els és igual.

CCOO creiem que és imprescindible i absolutament necessari, i li hem argumentat a l’administració que l’oferta pública de 2019 no exclou la de 2020, ja que ha arribat a haver-hi oposicions amb tot just uns mesos de diferència. L’Administració s’escuda indicant la impossibilitat de portar diversos processos al mateix temps i manifesta que es plantejava no convocar oposicions fins que s’hagin dut a terme els concursos de comandaments que alliberaran places base fins ara reservades. Aquestes excuses CCOO no les acceptem i exigim oferta pública ja. Un procés sigui amb les places que sigui no resoldrà 10 anys de precarietat i caldran multitud de procediments calendaritzats fins arribar a consolidar la situació de la plantilla.

El problema és que sense oposicions de tècnics especialistes, sense processos per a afegir reforços a la vista, amb la barbaritat administrativa que suposa tenir funcionant dues bosses d’interins simultàniament, totes dues esgotades, amb baixes creixent exponencialment setmana a setmana, amb 206 jubilacions i 60 o 70 baixes definitives per diferents causes addicionals en els pròxims 5 anys, els centres s’estan dessagnant fins a límits suïcides.

L’Administració finalment reconeix que sol·licitarà amb els pressupostos l’oferta pública aquest 2019, amb intenció de realitzar els exàmens al 2020.

 

Situació dels reforços

 

L’Administració al nostre urgent requeriment, informa sobre la situació dels 87 reforços que cessen el pròxim 31 de gener.

Tenen previst renovar a 73 dels reforços fent els nomenaments entre l’1 i el 4 de febrer, que passant a tenir el 31 de maig de 2019 com a data de cessament. Els restants 14 reforços passen a borsa on actualment hi ha altres 5 reforços sense nomenar. Es té previst anar cridant a aquests 19 companys pròximament per raó de les incidències que es vagin produint en els centres.

CCOO ens queixem del greuge comparatiu que suposa cessar 5 companys de reforç de C.P. Joves i en comptes de renovar-los amb data 1 de febrer com a la resta, fer-lo de manera escalonada entre el 2 i el 4 de febrer de manera que perdran aquesta antiguitat i passaran inevitablement a la cua de la llista. CCOO hem exigit que se’ls renovés a tots amb data 01 de febrer i l’Administració ha contestat que ho considerarà.

S’adjunta quadre dels 87 reforços, amb tipus de plaça i renovacions per centres:

Reforços amb cessament 31/01/19

Centres

Renovacions fins 31/05/2019  
A borsa
Nomenament 01/02/19 Nomenament 02/02/19 Nomenament 03/02/19 Nomenament 04/02/19
GSI GAMV GSI GAMV GSI GAMV GSI GAMV GSI GAMV GSI GAMV
22 2 CP Brians 1 22 2
3 5 CP Brians 2 3 5
9 2 CP Joves 5 1 2 2 1
2 CP Lledoners 2
7 6 CP Mas d’Enric 7 2 4
7 1 CP Ponent 7 1
4 6 CP Puig de les Basses 3 3 1 3
9 2 CP Quatre Camins 9 2
63 24

Totals

58 10 2 2 1 1 13
87 68 2 2 1 14

 

CCOO considera una autèntica barbaritat el que se cessi encara que sigui temporalment a 14 reforços, ja que les baixes lluny de disminuir o estabilitzar-se no deixen d’augmentar.

La setmana passada hi havia de baixa 348 companys d’oficines i interior segons xifres de l’administració però ara, una setmana després, són ja 368. La taxa de baixes en interior ja arriba al 10% i és inaudit i incomprensible que lluny d’augmentar el nombre de reforços, com indica la realitat dels centres, l’administració alegrement els redueixi.

Quan CCOO hem demanat que hi hagués més convocatòries per a augmentar el nombre de reforços, ja sigui acudint a la llista de finals de 2017 o a una nova un cop s’esgoti, l’administració ha contestat que suposa que sí que ho farà en algun moment de l’any però no sap ni com ni quan.

És clar que l’Administració que està obrant de manera improvisada, reacciona sempre malament i amb retard en comptes d’intentar avançar-se als problemes que tots veiem.

 

PRP i calendari de negociació del proper acord de condicions de treball

 

CCOO exigim com punt de partida la integració del PRP en el complement específic.

L’Administració ens informa que el PRP ha finalitzat i que no és prorrogarà en cap cas, tot i que afirmen disposar de la quantitat econòmica muntant anual, indiquen que ni funció pública ni economia permetran la seva continuïtat en els mateixos termes que pretenen negociar. Això significa que l’Administració pretén incrementar els gravàmens mantenint quanties, amb la pèrdua retributiva acumulada que s’arrossega, coses a les que CCOO ens oposem.

Mentre altres sindicats demanen tractar el tema a mitjans del mes de març, possiblement per suposats interessos electoralistes d’amagar aquesta realitat a la plantilla, CCOO exigim afrontar el tema ja de manera conjunta en el marc de la negociació d’un Acord parcial si s’arribés a consens o un general que millori l’actual Acord 2006 i les posteriors prorrogues.

 

Canvis de servei

 

CCOO li demanem a l’administració que presenti d’una vegada la proposta que tenia preparada fa setmanes en el si del grup de treball creat a aquest efecte. És més, CCOO hem exigit que la fes allí mateix durant la reunió. Després de resistir-se amb ungles i dents, finalment han accedit a mantenir una reunió del grup de treball específic per a tractar el tema durant la primera quinzena de febrer.

 

Previsió publicació torn promoció interna D al C

 

CCOO requerim a l’Administració la data de publicació al DOGC de la promoció interna del D al C. L’Administració ens informa que tractarà de dur-la a terme el 31 de gener com a màxim.

CCOO informem a tots els afectats que en referència a la presa de possessió, de cara a la nòmina, el lloc que s’ocupa el dia 1 del mes marca  les retribucions del mes en curs.

 

Concursos de comandaments

 

Es mantenen les dates previstes:

  1. Convocatòria del concurs de Cap de Servei/CUE/CRIMO i comandaments administratius superiors al febrer d’aquest any amb resolució cap a setembre de 2019.
  2. Convocatòria del concurs de CUSI/CAF i Encarregat d’Àrea Administrativa al setembre d’aquest any i resolució cap a març de 2020.
  3. Convocatòria del concurs de comandaments de rehabilitació no abans de 2020.

S’ha sol·licitat que s’apliqui la sentència que afecta els CUSI del C.P. Puig dels Basses perquè puguin participar en els concursos de comandaments en igualtat amb la resta, ja que de no aplicar-se només se’ls computarà 6 mesos d’experiència com a provisionals en comptes de l’antiguitat des de 2014 com a definitius.

 

Proposta de calendaris de diferents processos selectius de la Secretaria

 

OFERTA PÚBLICA  EDUCADORS: L’Administració confirma que la setmana vinent esperen rebre la proposta de bases de publicació de convocatòria per publicar. Esmenten que l’expectativa és que es mantingui la darrera proposta amb algun ajust de caire jurídic.

El Departament especifica que l’examen es realitzarà l’última setmana d’abril o la primera de maig, previsiblement un dissabte.

OFERTA PUBLICA JURISTES PESCO: La publicació de la convocatòria de Juristes, es realitzaria abans d’estiu, probablement al juny, i l’examen al mes d’octubre de 2019.

CCOO demanem de forma motivada que el Departament defensi la proposta de reducció de places reservades per promoció interna al mínim legalment establert. La norma permet reduir notablement la darrera proposta realitzada (45% de reserva) que hauria d’incrementar les places pels companys interins. L’objecte de l’oferta pública de PESCO va dirigida a acabar amb la precarietat i reduir l’interinatge cosa que no succeirà amb aquest criteri.

L’Administració afirma que aquesta és decisió de funció pública, CCOO exigim que el Departament es desmarqui i reconegui les particularitats d’aquest procediment, i continuarem defensant aquesta opció.

TREBALLADORS SOCIALS I PSICÒLEGS PESCO: L’ Administració afirma que el gener de 2020 publicarà la convocatòria de treballadors socials amb una previsió de realització de la prova de principis de maig. En el cas dels psicòlegs, que seria la posterior, encara es manté la previsió.

CRITERIS GENERALS PESCO i CONCURSOS PREVIS:

CCOO tornem a demanar que es doni compliment a la prorroga de l’Acord 2010 per l’Estabilització de la Plantilla de Rehabilitació, en relació a la realització de concursos previs pels procediments d’oposicions dels col·lectius de rehabilitació.

Tot i l’extremada situació de precarietat en la plantilla de rehabilitació i que tenim un Acord signat que protegia als interins tenint en compte les particularitats d’aquest col·lectiu, CSIF per interessos propis continua aliant-se amb l’Administració menyspreant la possibilitat que treballadors d’altres àmbits facin fora als nostres interins sense l’opció de consolidar la seva plaça.

 

Situació psicòlegs resolució concurs i oposició

 

CCOO sol·licitem els criteris aplicats per l’adjudicació de les places i l’oferiment. L’Administració indica que ha ofert totes les places disponibles, tenint en compte el criteri als efectes l’antiguitat a cada centre de treball.

Els interins afectats, per les preses de possessió dels dos procediments anteriors seran recol·locats tenint en compte els següents criteris:

  1. Haver aprovat l’oposició i haver-se quedat sense placa (no hi ha).
  2. Haver aprovat un altre procediment anterior (no hi ha).
  3. Haver aprovat el 1er exercici de la prova.(aplicant rànquing d’antiguitat)
  4. Haver-se presentat i no aprovat amb els següents criteris:

1r. Antiguitat en el cos de psicòlegs dins de l’àmbit penal

2n. Antiguitat en el cos de psicòlegs fora de l’àmbit penal

3r. Antiguitat en altres cossos dins de l’àmbit penal

CCOO exigim un acte públic o que per transparència es faci publica la llista definitiva d’afectats i el rànquing per la reubicació. L’Administració no confirma que tots els interins siguin reubicats, tot i que espera que així sigui, indicant que realitzarà un d’aquests procediments, i que ho publicarà com a màxim el pròxim 28 de gener.

L’Administració reconeix una previsió d’afectació d’entre 53-57 psicòlegs a presons. CCOO fiscalitzarem que els actes siguin transparents i exigim la recol·locació de tots els treballadors.

 

Informació relativa a les comissions de serveis i encàrrecs en funcions, criteris i transparència als centres penitenciaris

 

A petició de CCOO l’Administració fa entrega de la situació de les comissions de serveis i encàrrecs en funcions per tipologia de llocs de treball i centres de treball.

CCOO qüestionem i analitzarem els criteris de manteniment i cessament d’aquestes situacions administratives, en molts cassos arbitraris i desconeguts.

 

Problemàtiques al transport de CP Puig de les Basses i Mas d’Enric

 

CCOO exigim el compliment íntegre de l’acord del tancament de centres, la garantia del dret al transport. L’absència d’un acord de mobilitat aquests centres i les seves poblacions obliga a l’administració a recuperar el transport en els termes originals que es van fixar.

Lamentablement algun sindicat planteja referències a possibles compensacions econòmiques arbitraries. Per CCOO els drets no estan en venta, i exigim el manteniment integra dels transports adequat als horaris de prestació del servei. No és de rebut que a sobre d’incomplir els Acords, l’administració obligui als companys afectats a compensar desajustaments horaris causats per la mateixa administració.

L’Administració ens informa que ha publicat 2 places de propi al Puig, que s’adjudicaran a finals de gener, amb duració de 3 mesos, i que a Mas d’Enric els caps de setmana l’administració pagarà el transport públic fins la parada de bus i que després assumirà un servei de taxi en cas que els propis no estiguin disponibles.

 

Carència de personal als centres penitenciaris, increment de les plantilles

 

CCOO denunciem la situació de carència generalitzada personal als centres penitenciaris catalans.  Mentre la Direcció General es reorganitza i reajusta el seu organigrama teòricament per prestar un millor servei, reajustant les direccions de diversos centres penitenciaris, oblida la realitat més urgent, que és el redimensionament a l’alça de les plantilles dels centres penitenciaris.

CCOO denunciem la situació desesperada de centres com BRIANS 2, que va patir una pèrdua de més de 40 GSI´s amb el redimensionament anterior, i que avui dia no pot donar cobertura durant els serveis nocturns afectant a la seguretat del centre, tònica que es repeteix al CP Mas d’Enric, Quatre Camins, Brians 1 i Joves.  CCOO denunciem la falta de CRIMOs al COTA i com els GMO’s del centre han de prendre decisions com si fossin CRIMOs per la carència d’aquests (només 6).

La sobresaturació de carregues en les plantilles de rehabilitació i oficines, acompanyat d’un sistema mediocre, obsolet i obert a tot tipus de manipulacions, de cobertura de necessitats com es Atri, porta a la necessitat de recuperar maneres de cobertura de necessitats més eficients, mes justes i menys arbitraries.

L’exponencial increment d’agressions reflexa la deixadesa d’una administració que no sap o ignora afrontar la situació actual. Les xifres són irrefutables: El darrer any 2018 hem superat amb escreix el nombre d’agressions del passat 2017, que va ser superior al 2016.

El malestar de la plantilla es palpable en tots els centres. CCOO emplacem a l’Administració a un canvi real que parteixi d’un pla de carrera professional, una dotació que permeti la cobertura real del servei, que reflecteixin el reconeixement i el respecte de la tasca del  col·lectiu penitenciari.

 

Model penitenciari de Centres Oberts

 

En anteriors reunions CCOO vam exigir l’inici urgent d’un pla estratègic que reguli el model de medi obert a Catalunya al que l’Administració va accedir.

CCOO denunciem que la situació de gestió deficient i organització irregular és la tònica generalitzada de funcionament en tots els centres. La Direcció General reconeix mesos després que encara no pot traslladar res tot i que es compromet a treballar el tema.

Ja n’hi ha prou d’excuses i aparentar de cara a la galeria i l’opinió pública, CCOO volem i i tot el sistema necessita un Model de Centres Oberts REAL.

 

Gaudiment de permisos i llicencies

 

CCOO sol·licitem a l’Administració que recordi a les oficines de RRHH dels diferents centres les darreres interpretacions del permisos i normatives aplicables, hospitalitzacions, intervencions quirúrgiques, exàmens finals, canvis de servei, sol·licitud de dies i una llarga llista de drets.

Lamentablement la informació i les interpretacions de funció pública sembla que costa que arribi als centres penitenciaris, per damunt de tot si beneficien als treballadors. La Direcció General es compromet a tractar els cassos i ho comunicarà als Gerents dels centres.

 

Necessitats al DERT CP Ponent

 

La part social traslladem a l’Administració la precarietat i les necessitats que s’estan donant i ens  han fet arribar des del DERT de Ponent.

La plantilla exigeix amb justícia prestar un servei amb condicions dignes que mantingui una dotació mínima de 9 funcionaris i un cusi en cada torn de servei. Aquests protocols de personal i de gestió de les incidències que es donen són mínims imprescindibles que s’han de resoldre. L’Administració pren nota.

 

Situació del les obres dels centres penitenciaris a la zona franca

 

CCOO exigim a l’Administració que especifiqui la situació actual del pla de la zona franca.

Els Acords especificaven que el Departament es faria càrrec amb recursos propis de la dotació econòmica per la creació dels futurs centres i unes obres que ja s’haurien d’haver iniciat. L’Administració  es compromet a donar properament informació.

CCOO continuarem exigint el compliment de la calendarització de les obres.

 

Servei d’urgències en la Mutua Asepeyo

 

La part social posem en coneixement de l’Administració que en les províncies l’atenció en certs horaris la atenció d’urgència de la Mutua ASEPEYO s’està derivant a altres centres de referència propers a Barcelona, precaritzant el servei d’assistència.

No és de rebut aquest gravamen als treballadors i exigim a l’Administració que analitzi la situació i la resolgui. L’Administració es compromet analitzar el tema i donarà resposta.

 

 

MENTRE ALTRES MENTEIXEN I ES PENGEN FALSES MEDALLES, CCOO DEFENSEM ALS TREBALLADORS PENITENCIARIS!

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓ DE COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE 23 DE GENER DE 20219

    

US CONTINUAREM INFORMANT!