COMISSIÓ PARITÀRIA SECTORIAL DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 16.04.2020

 

Us resumim, tot seguit, els temes tractats a la reunió telemàtica d’avui. Com a prèvia, CCOO volem destacar el personal que està garantint la continuïtat del servei públic, moltes vegades sense els mitjans adequats per poder desenvolupar la seva tasca, a més fem arribar el nostre sentit condol per la pèrdua sobtada de les persones estimades a les quals no hem pogut acomiadar per la crisi que estem vivint.

CCOO vam demanar la convocatòria d’aquesta Comissió per facilitar la participació en matèria preventiva de les empleades i empleats públics en aquests moments d’excepcionalitat i tractar sobre la manca d’informació de l’Administració. També volem recordar que, davant de la manca d’informació i resposta de l’Administració en situacions que han estat molt greus, CCOO hem sol·licitat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l’adopció de mesures cautelaríssimes en aquelles unitats administratives on es totalment imprescindible per la falta d’equips de protecció i de proves de diagnòstic, a les quals ens han donat la raó.

 

Realització de sessions telemàtiques de la Comissió Paritària Sectorial

CCOO proposem incorporar un articulat al Reglament per poder celebrar vídeo reunions de manera legal i que aquesta iniciativa es traslladi a la resta de reglaments de les Meses de Negociació, Comissions Paritàries i Comitès de Seguretat i Salut per la participació i negociació durant el temps que no sigui possible mantenir reunions presencials.

 

Convocatòria dels Comitès de Seguretat i Salut dels Departaments

La situació excepcional que vivim ha comportat el bloqueig a les peticions realitzades per CCOO de les funcions i competències dels Comitès de Seguretat i Salut i dels delegats i delegades de prevenció amb les excuses de manca de temps, recursos o mitjans tècnics, al mateix temps, que es van aprovant plans de contingència i protocols, mesures i accions encaminades a la lluita contra el coronavirus sense la participació de la representació legal dels treballadors/es. Per això, CCOO demanem la convocatòria immediata dels comitès que es realitzaran properament.

 

Baixes per la malaltia COVID-19 en la plantilla i col·lectius afectats

L’Administració comunica 906 baixes i, en percentatge, la plantilla més afectada es troba als Departaments de Justícia, i de Treball, Afers Socials i Famílies, i entre els cossos més afectats està el personal penitenciari.

Durant la reunió CCOO indiquem que les dades presentades no estan actualitzades i demanen la consideració que les baixes pel COVID19 siguin considerades com a accidents de treball a l’efecte de poder cobrar indemnitzacions per l’assegurança subscrita per la Generalitat a la qual cosa ens contesten que hi ha casos en estudi.

 

Consideració del grup d’edat de majors de 60 anys com d’especial vulnerabilitat

CCOO indiquem que, segons el protocol aprovat, el volum d’avaluacions a fer suposa una dificultat pels Serveis de Prevenció amb el procediment previst assimilable a l’adaptació al lloc de treball i demanem que prèvia a la incorporació al lloc d’aquest personal sigui realitzada aquesta avaluació, en especial per aquelles tasques que suposen una major exposició al risc.

 

Dificultats en la dotació d’equips protecció individual

CCOO exigim a l’Administració l’entrega immediata dels Equips de Protecció Individual (EPI) a tot el personal de la Generalitat per tal que puguin desenvolupar les seves funcions amb les mesures de protecció adequades, en especial atenció a les persones que atenen directament als usuaris, centres residencials de gent gran i menors, centres penitenciaris, justícia juvenil, bombers, etc.

Denunciem que hi ha col·lectius on encara no han arribat els EPI’s mínims i indispensables per poder exercir les seves tasques amb unes condicions mínimes de seguretat, tant pel personal treballador com pels usuaris.

 

Test de la Covid-19 en serveis essencials que treballen presencialment

CCOO demanem que, de manera immediata, es realitzin el test de COVID-19 a tot el personal de serveis essencials que treballen presencialment per tal de saber l’abast de la pandèmia, contribuir al seu control i evitar la propagació entre els usuaris.

Així mateix, sol·licitem que es valori la possibilitat de fer aquestes proves a través del reconeixement mèdic per a la vigilància de la salut.

 

Mesures preventives a adoptar per a la represa de l’activitat amb garanties sanitàries

Per CCOO, els objectius prioritaris per al retorn són la protecció de la salut de totes les persones treballadores, especialment les més vulnerables i, evitar la propagació del coronavirus en els llocs de treball i per això demanem que es mantingui la situació de teletreballar i que aquesta quedi recollida als nous plans de contingència dels departaments. En cap cas admetrem la reincorporació a la feina presencial de les persones amb especial sensibilitat a la COVID 19, segons els criteris i en els supòsits determinats pel Ministeri de Sanitat, que inclou entre d’altres, els majors de 60 anys com a població d’especial vulnerabilitat.

En aquest sentit, demanem una avaluació prèvia a la incorporació de l’estat de salut de totes aquestes persones amb especial vulnerabilitat i que es convoquin els Comitès de Seguretat i Salut departamentals per tractar aquests aspectes relacionats amb la salut del personal.

Des del punt de vista de les mesures preventives CCOO demanem tractar i poder participar en els nous plans de contingència per al retorn a la feina per incloure:

 • La garantia que les persones especialment vulnerables romanen als seus domicilis.
 • L’aplicació de protocols d’actuació davant de casos confirmats o amb símptomes compatibles i definició clara en el control de contactes estrets.
 • L’establiment de controls de temperatura a l’entrada dels centres de treball on sigui possible.
 • El manteniment de mesures organitzatives i d’higiene (individuals i col·lectives) i, si cal, redistribuir els espais de treball per poder:
 • Mantenir una distància física, senyals a terra o elements físics per ordenar l’accés a llocs d’atenció a ciutadania i la instal·lació de mampares.
 • Organitzar torns d’entrada i sortida perquè no coincideixin els treballadors o treballadores alhora i evitar les hores punta de transport públic.
 • Limitar aforament en sales, ascensors, etc.
 • Reforçar i intensificar la desinfecció de les zones comunes i llocs de treball, amb especial atenció a eines compartides (teclats, ratolins, bolígrafs, etc.).
 • Dotar de mascaretes i altres EPIs quan no es pugui complir amb la distància de seguretat.
 • Disposar d’una llista dels proveïdors que podran accedir els centre de treball i coordinar les mesures preventives.
 • Prohibir les reunions presencials, mentre es mantinguin mesures de distanciament.

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA REUNIÓ DE LA COMISSIO PARITARIA DE SALUT LABORAL-16.04.2020

US CONTINUAREM INFORMANT