EL SÍNDIC ENS DÓNA LA RAÓ UNA ALTRA VEGADA!

 

LA SMPRAV NO POT APLICAR LA NEGATIVA PER SISTEMA AL PERMÍS PER MATRIMONI, NI AUTORITZAR-LO QUAN EL VINGUI DE GUST

 

Per segona vegada el síndic torna a donar la raó a la secció sindical de CCOO LLEDONERS, deixant les al·legacions de la SMPRAV en una tergiversació de la normativa interessada. A partir del criteri restrictiu que hem patit i estem patint al centre, on les denegacions sistemàtiques, no valorades individualment ni justificades d’una forma individual en lloc de la forma genèrica s’han acabat.

El síndic és contundent i clar:

1.- Pel que fa a deixar d’aplicar el criteri de desestimar els permisos per matrimoni/convivència que es vulguin gaudir durant els períodes d’estiu, Setmana Santa i Nadal perquè d’ara endavant siguin examinats i valorats juntament amb la resta de sol·licituds que formulin els treballadors per gaudir de permisos durant els citats períodes.

  • A les persones que van demanar el permís per matrimoni/ convivència no se’ls va atorgar sobre base de la cobertura precària del servei durant els períodes d’estiu, Nadal i vacances, fet que comportava la necessitat d’incorporar reforços de personal per garantir-ne la correcta prestació. Per això, el criteri que aplica la Subdirecció General de RRHH i Econòmics és el de facilitar-ne el gaudiment fora dels esmentats períodes, tenint en compte que es tracta d’un permís que es pot gaudir en el termini d’un any.
  • La potestat d’autoorganització és la que possibilita a la gerència o a la direcció del centre dictar instruccions per articular l’activitat dels serveis i optimitzar els recursos humans d’un servei públic tan sensible, com és el funcionament dels centres penitenciaris. Tanmateix, l’exercici d’aquesta potestat NO pot convertir-se en una facultat per prefixar un criteri de denegació automàtica de totes les sol·licituds de permisos per matrimoni/convivència que es sol·licitin per ser gaudides durant els períodes en què la cobertura del servei esdevé més precària i pel sol fet que es poden gaudir durant el termini d’un any.
  • El que no es pot prescindir és de realitzar una ponderació en les sol·licituds que es presentin en cada cas. Ponderació amb la qual es puguin examinar i valorar les circumstàncies que concorrin en el treballador per no poder ajornar-ne el gaudiment en una altra època.
  • Aquesta institució estima que la tutela de l’interès públic en la correcta prestació del servei s’ha de poder articular de manera que:
  • No es deixi sense eficàcia la possibilitat de sol·licitar el gaudiment del permís per matrimoni/convivència durant els períodes en què hi ha més acumulació de permisos, encara que el fet causant s’hagi produït anteriorment i no es deixi sense examinar detingudament cada cas, en lloc de denegar automàticament les sol·licituds pel fet que l’estimació suposaria alterar l’organització del centre.

 

2.- Motivar les resolucions que desestimen els permisos que sol·liciten els treballadors de manera que la resolució reculli l’anàlisi i realitzat en cada cas per fonamentar la decisió.

  • L’examen de les resolucions desestimatòries emeses en les sol·licituds dels dos treballadors afectats són idèntiques i fonamenten la decisió des d’una perspectiva general, neutralitzant el dret a l’examen detingut de cada una de les sol·licituds mitjançant la corresponent ponderació de tots els elements que permetin emetre una resolució degudament motivada i fonamentada. No és admissible exceptuar de forma general l’exercici del dret a gaudir del permís per matrimoni durant uns determinats períodes de l’any perquè això és tant com esquinçar-lo.

 

El Síndic acaba demanant al Departament de Justícia que faci arribar la seva decisió perquè, a la vista de les consideracions que recullen els punts 1 i 2 precedents, es deixi sense efecte el criteri prefixat de la Subdirecció General de Recursos Humans i Econòmics de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, pel qual es desestimen automàticament tots els permisos per matrimoni o inici de convivència que es vulguin gaudir en els períodes citats amb l’objecte que cadascun d’ells sigui examinat i valorat cas per cas.

La decisió del síndic, que és ja la segona sobre el tema de la denegació sistemàtica del permís per matrimoni o convivència en els períodes de vacances, Setmana Santa o Nadal, és clara i deixa fora de joc les maniobres per a retallar-ho dutes a terme per la SMPRAV.

 

CCOO acudirem a quantes instàncies siguin necessàries en defensa dels drets de tots els treballadors/es, sigui amb denúncies davant la Inspecció de Treball, acudint al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya o, com en aquest cas, al Síndic de Greuges.

 

Barcelona a 27 de febrer de 2021

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA DECISIÓ DEL SÍNDIC 

US CONTINUAREM INFORMANT!