ESCRIT AL SMPRAV: REALITZACIÓ DE PROVES I RENOVACIÓ DE MASCARETES JA!

 

A l’Atenció del Sr. Amand Calderó i Monfort

Secretari de Mesures Penals, Rehabilitació

Atenció a la Víctima

Per la present us volem fer arribar formalment una queixa respecte a l’incompliment de les diferents normatives reguladores de prevenció de riscos laborals Art.14, 15 i 18 de llei de 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, Art.4 del R.D 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició als riscos biològics durant el treball i al criteri dels protocols del Ministeri de Sanitat de 15 de març de realització de proves al personal de serveis essencials, li exigim com màxim responsable de la Secretaria que de manera urgent:

  • Posi remei a la carència i adequada renovació de mascaretes i guants, juntament amb la resta d’EPI, són elements mínims i bàsics per la prevenció de la transmissió del COVID-19. La sobre utilització d’una mascareta quirúrgica comporta la pèrdua de totes les facultats de protecció
  • Instar a l’ICS a què realitzin de manera prioritària les proves de contagi als treballadors i treballadores penitenciàries, incloent-hi als que es troben ja en aïllament.

Com bé sap, CCOO hem denunciat i li hem transmès en reiterades vegades, aquests darrers temps, la falta d’EPI’s i la sobreexposició al risc que el Departament de Justícia i la Secretaria de Mesures Penals ha portat i està portant als treballadors penitenciaris. Malgrat que la crisi mundial no ha fet més que començar i en aquest moment no toca mirar enrere, volem mirar endavant i per això exigim mesures, les responsabilitats que pertoquin es depuraran en el moment i el lloc que pertoquin, i tothom serà responsable dels seus actes.

Reiterant l’absoluta prioritat de dotar de les mesures de seguretat adients al personal penitenciari i les pertinents proves mèdiques, mentre no pugui disposar de renovació adequada, posem al seu coneixement que segons el document publicat el 18 de març, per part del Govern de l’Estat, el Ministerio de Sanidad i el Ministerio de Trabajo y economia social, “Medidas excepcionales ante la posible escasez de EPI: estrategias alternativas en situación de crisis”, especifica que:

  • Si no hi ha suficients mascaretes FFP2 o FFP3 o amb filtres es pugui fer servir amb filtres fora de termini de caducitat.
  • Que segons aquesta, es pot veure afectada la funcionalitat, i cal que inspeccioni i revisi les gomes i el pont nasal, a més de la resta dels seus components
  • Que hem rebut la informació de l’existència de no menys de 5000 mascaretes FFP2 caducades al CP Lledoners i de centenars en altres centres penitenciaris emmagatzemades.

Pel que s’ha exposat, li sol·licito:

  • La renovació ordinària de tot els EPI’s, i tot i que no és el més desitjable, l’instem a què valori, en cas que no disposi de més, la possibilitat de fer entrega immediata de les caducades a tot el personal que les requereixi, repartint-les de forma urgent i ordenada en tots els centres i a tots els treballadors.

Tanmateix, amb posterioritat l’instem a valorar que en el moment en que es garanteixi l’adequada renovació pel personal de serveis penitenciaris i essencials, es valori la possibilitat d’entrega de mascaretes FFP1 a la totalitat dels interns, començant pels centres més conflictius. Tal com vam manifestar-li, no són només els efectes de prevenció sanitaris, sinó també l’important factor psicològic de tractar de prendre les màximes mesures de prevenció.

Barcelona a 22 de març de 2020

Agrupació de Personal Penitenciari de CCOO

 

DESCARREGA EN PDF LA QUEIXA DE CCOO AL SMPRAV DEMANANT MES PROVES I MASCARETES

US CONTINUAREM INFORMANT!