PUBLICAT LA CONVOCATORIA DEL CONCURS DE COMANDAMENTS D’INTERIOR (CUE/CRIMO/CAPS DE SERVEIS) I ADMINISTRATIUS

Avui s’ha publicat la resolució JUS/1116/2019, de 29 d’abril, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de comandament i singulars de l’àmbit de règim interior i administratiu dels centres penitenciaris de Catalunya (convocatòria de provisió núm. JUS/014/2019).

  • La sol·licitud i altres tràmits associats a la participació a la convocatòria s’han de dur a terme per mitjans electrònics, a través de l’enllaç que hi haurà a la intranet i al web del Departament de Justícia, així com al portal ATRI. Les sol·licituds de participació que no es tramitin per aquest mitjà s’entendran com a no presentades.
  • Les sol·licituds de participació s’hauran de presentar dins el termini de 15 dies hàbils a comptar de l’endemà de la data de publicació d’aquesta Resolució de convocatòria al DOGC.
  • Les persones candidates han de descarregar, emplenar i enviar a tramitar el formulari de sol·licitud, el fitxer amb la relació de llocs objecte de concurs emplenat, indicant, per ordre de preferència, el/s codi/s de les places a què s’opta, amb la denominació i la resta de dades que figuren als annexos 3 i 4 de la convocatòria, així com la documentació que s’especifica a l’apartat 6.2 de la convocatoria.
  • Les persones candidates podran consultar les sol·licituds presentades, així com fer el seguiment de l’estat del seu tràmit, accedint, des de la Seu electrònica de la Generalitat ( http://seu.gencat.cat ), a la seva carpeta (apartat “La meva carpeta”). Aquest espai permet consultar els canvis d’estat del tràmit, així com esmenar la documentació presentada, respondre requeriments d’informació o de documents, o presentar renúncies.
  • Les sol·licituds tramitades per aquest portal queden registrades automàticament al Registre general electrònic.
  • Les sol·licituds tindran caràcter vinculant per a les persones concursants i s’admetran renúncies, tant a la participació a la convocatòria com a la participació condicionada si aquesta es presenta dins els deu dies hàbils següents a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat que la Junta de Mèrits i Capacitats decideixi acceptar-les, una vegada transcorregut aquest termini, per causes degudament justificades, fins a l’aprovació de la proposta provisional de resolució del concurs, prevista a la base 9.4.

Les places ofertes de l’àmbit d’interior són 22 places de Cap de Servei, 16 de CRIMO i 4 de CUE, i d’àmbit administratiu, 5 de cap d’Unitat de Gestió Econòmica, 7 de Cap d’Unitat de Gestió Penitenciària i 6 de Cap d’Unitat de Recursos Humans. Es generaran resultes.

CCOO no estem conformes amb diversos punts, i així ho hem manifestat durant les reunions amb l’administració:

  • Han de treure totes les places vacants, incloses les que es produiran per jubilació en les pròximes setmanes.
  • Els comandaments que ja tinguin guanyada la plaça en un concurs anterior i només desitgin moure’s a un altre centre, COM A MÍNIM han de quedar exempts per complet de la 2a Fase del concurs amb la màxima puntuació.
  • S’hauria de valorar tot el temps exercit en encàrrec de funcions i no només els 6 primers mesos.

Per contra considerem positiu que no s’admetés la proposta d’un altre sindicat de destruir per complet el concepte de treball desenvolupat, amb un pes en punts del 40% de tot el concurs, de manera que amb la introducció parcial de modificacions proposades per nosaltres, ara es valora de manera si no justa, si almenys de forma menys injusta i incompleta, el treball exercit pels treballadors al llarg de la seva vida laboral.

 

DESCARREGA EN PDF LA RESOLUCIÓ DE CONVOCATORIA DEL CONCURS DE COMANDAMENTS DE DIVERSOS LLOCS D’INTERIOR I ADMINISTRATIUS DELS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA (JU/014/2019)

US CONTINUAREM INFORMANT!