INFORMACIÓ SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU (PROVES FÍSIQUES I CURS SELECTIU) – 14.11.2017

S’han presentat a les proves físiques realitzades en el CAR 126 persones de les 250 citades (200 seleccionades més 50 de reserva) de les quals només 80 han passat la prova.

El desenvolupament de les proves han evidenciat que l’Administració ha augmentat les exigències en matèria de proves físiques de manera clarament desorbitada, dificultant la selecció de candidats i candidates en nombre suficient.

CCOO hem reclamat una vegada i una altra a l’Administració que les proves físiques no es plantegin com una forma encoberta de reduir candidats a nombres manejables sinó com una forma de seleccionar candidats en condicions físiques normals. Les presons catalanes no necessiten comandos de l’exercit ni personal de les Forces Especials sinó persones, homes i dones, que a una forma física normal i gens exigent, uneixin sobretot capacitats psicològiques i una formació adequades al mitjà penitenciari.

La llista d’admesos al curs selectiu que comença el DIVENDRES 15.11.2017, a la següent adreça:

http://justicia.gencat.cat/ca/detalls/Article/f_jus_546_2017

DESCARREGA LA LLISTA D’ADMESOS AL CURS SELECTIU

L’informació amb el resultat d’apte o no apte s’ha enviat a tots els participants per correu electrònic.

 

Donat el nombre reduït de candidats, l’Administració està considerant la possibilitat de realitzar un SEGÓN procés de selecció al gener utilitzant la llista de persones ja inscrites. Això suposaria que candidats i candidates eliminats en les proves físiques i persones que no han pogut participar avui en les proves per qualsevol raó podrien tornar a presentar-se.

 

 

D’acord a l’anticipat per l’administració, els criteris d’avaluació del curs seran els següents:

CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL CURS SELECTIU DEL PROCÉS SELECTIU PER OCUPAR LLOCS DE REFORÇ PER EXCÉS O ACUMULACIÓ DE TASQUES DEL COS DE TÈCNICS ESPECIALISTES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, GRUP DE SERVEIS PENITENCIARIS ALS CENTRES PENITENCIARIS ADSCRITS A LA DIRECCIÓ GENERAL DE SERVEIS PENITENCIARIS DEL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA (ref. núm. JUS/546/2017)

Tal com s’explicita a la convocatòria del procés selectiu JUS/546/2017, el procés de selecció consta de dues parts: una fase de concurs i una fase de proves. Dins la fase de proves, les persones participants seran convocades a la realització d’una prova física i, aquelles que hagin superat la prova física han de fer un curs teòric sobre coneixements del medi penitenciari amb l’objectiu d’adquirir els coneixements bàsics necessaris per dur a terme les funcions pròpies dels professionals de seguretat de la Direcció General de Serveis Penitenciaris.

Tot seguit es determinen els continguts i els criteris d’avaluació corresponents al curs selectiu, que tindrà lloc en el Centre d’Estudis Jurídics i de Formació Especialitzada
(CEJFE).

1. Continguts del curs i material d’estudi

Els continguts del curs són els que consten en el programa (codi activitat: 95-03-01-17) que es fa arribar als aspirants juntament amb aquests criteris d’avaluació.

El material d’estudi i consulta per a aquest curs és la legislació bàsica que regula la missió i l’organització dels serveis penitenciaris a Catalunya, en aquelles parts que facin referència als continguts detallats en el programa del curs:

  • Llei orgànica 1/1979, de 26 de setembre, general penitenciària. BOE núm. 239, de 5 d’octubre.
  • Reial Decret 190/1996, pel qual s’aprova el reglament penitenciari. BOE núm. 40, de 15 de febrer.
  • Reial Decret 1201/1981, pel qual s’aprova el reglament penitenciari: articles 108, 109, 110, 111 i el primer paràgraf del 124 —relatius a la tipificació de les faltes i a les sancions disciplinàries—.
  • Decret 329/2006, de 5 de setembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització i
    procediment dels serveis d’execució penal a Catalunya. DOGC núm. 4714, de 7 de setembre.

2. Assistència

Per tal de superar el curs les persones participants hauran d’assistir al 100% de les
sessions. Excepcionalment es podrà admetre una absència màxima del 20% sempre que es justifiqui amb l’acreditació oportuna.

3. Examen

L’examen, d’una hora de durada, tindrà lloc el dia 19 de desembre de 2017 a les 10.00h. al CEJFE (Carrer Ausiàs Marc, 40). Les persones aspirants hauran de portar un bolígraf de tinta negra i un corrector líquid de color blanc. (L’organització no facilitarà aquest material).

L’examen constarà de 40 preguntes tancades de resposta múltiple (3 respostes possibles), més 2 preguntes de reserva, sobre el temari que s’especifica en el programa del curs. La qualificació de l’exercici serà de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-lo serà de 5 punts. Als efectes de qualificar aquest examen, les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta no seran tingudes en compte. Les respostes equivocades no descomptaran punts.

La plantilla amb les respostes correctes de la prova es farà pública el dia 20 de desembre al web del Departament de Justícia, així com la llista de puntuacions obtingudes pels diferents participants.

La valoració final del curs serà d’apte/a o no apte/a.

Calendari
15,16, 18 i 19 de desembre

Horari

  • Dia 15: de 9.00 a 14.00h. i de 15.30 a 18.30h.
  • Dia 16: de 9.00 a 15h.
  • Dia 18: de 9.00 a 14.00h. i de 15.30 a 18.00h.
  • Examen dia 19 de desembre, de 10.00 a 12.00h.

Lloc
Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
C. Ausiàs March, 40
08010 Barcelona

CCOO assitirem a tots els actes i vetllarem pel correcte desenvolupament del procés!!!!

DESCARREGA EL TRÍPTIC DEL CURS

DESCARREGA LA NOTA DE L’ADMINISTRACIÓ AMB ELS CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL CURS SELECTIU