MESA GENERAL 30.04.2020

Us resumim, tot seguit, els temes tractats a la darrera reunió de la Mesa General de negociació:

Retribucions de 2020: pagament del 60% de la paga del 2013, increment retributiu 2020 i reconeixement al personal en situació de risc

 

CCOO demanem l’abonament del 60% restant de la paga del 2013 a la nòmina de maig, així com el pagament de la totalitat de la paga extra del 2014.

Funció Pública planteja que amb els fons addicionals del 2019 i del 2020, que suposen uns 45 milions d’euros, es faci un reconeixement a mode de gratificació per al personal de salut, de les residències, als bombers i al serveis d’emergències representats a la Mesa General. Aquest complement aniria adreçat a les persones que han treballat de l’1 de març al 15 d’abril amb tasques relacionades directament amb la COVID-19. La directora de serveis del departament de Justícia considera que el personal penitenciari també ha fet un gran esforç i, per tant, també han de percebre aquesta gratificació.

CCOO estem disposats a negociar la destinació d’aquests fons però no han de servir per aquesta gratificació. Plantegem que es fa difícil discernir col·lectius i que hi ha col·lectius que estan teletreballant jornades maratonianes per a donar resposta a la situació actual, a títol d’exemple personal del SOC. Malgrat la proposta deCCOO, Funció Pública dona la negociació per tancada, imposant el seu criteri, al marge del que entenem que és negociació.

 

Mesures de desconfinament, desescalament i adaptació progressiva al treball presencial davant la situació epidèmica de la Covid-19

 

L’Administració exposa que mantenir la salut de les persones empleades serà prioritari. I que estan preparant mesures preventives que s’estan treballant a les meses sectorials i als comitès de seguretat i salut sobre la base que el teletreball serà la forma de treball prioritària i que la reincorporació serà paulatina i flexible als serveis essencials. Que s’han d’establir mesures de protecció per al personal especialment sensible/vulnerable i a les persones amb dificultats familiars. I que es dona per finalitzada la fase del permís retribuït per deure inexcusable.

CCOO manifestem el nostre desacord en donar per finalitzada la fase del permís per deure inexcusable i reivindiquem el paper que correspon a les paritàries sectorials i als comitès de seguretat i salut. Funció Pública manifesta que el permís per deure inexcusable ve donat per l’Estat d’Alarma, i que quan comenci la desescalada s’ha d’acabar el permís.

Respecte dels EPIs, garanteixen que estaran al lloc de treball abans de la incorporació del personal.

CCOO insistim que ningú hagi de tornar hores per la pandèmia, i que si es dona algun cas, que el portin a la Mesa, haver de tornar hores seria intolerable. I expressem que si pensen fer una “distribució irregular de la jornada” caldrà negociar-ho amb la representació sindical.

Respecte del retorn presencial als llocs de treball, el posicionament de CCOO queda resumit a la nota de resum de la Comissió Paritària sectorial de prevenció de riscos laborals que podeu consultar prement aquest enllaç.

 

Sentència del TJUE de 19 de març

 

CCOO demanem a Funció Pública quina lectura interpretativa fan de la sentència.

Funció Pública manifesta que la sentència no canvia res, atès que no obliga a res i, per tant, la incorporació a funcionaris de les persones interines només es podrà fer com ja es preveia abans de la sentència. Respecte de la previsió dels processos selectius, l’administració deriva el seu tractament i possible recalendarització al grup de treball de selecció i provisió.

 

Recuperació de drets

 

CCOO plantegem el retorn de la paga extra del 2014 durant el 2020, com a reconeixement del sobreesforç realitzat pels treballadors i per les treballadores de l’Administració així com el pagament de les hores extraordinàries realitzades, i millor si és amb temps de descans. Però si s’han de pagar, s’han de pagar amb diligència, i el personal no ha de trigar mesos en cobrar-les.

També demanem recuperació d’horari anterior a la retallada, assumptes de dies propis, increment de plantilles… L’Administració diu que aquestes peticions no es poden dur a la pràctica ara mateix, avisant de la greu crisi econòmica que vindrà.

 

Termini pel gaudiment de permisos i vacances que resultin afectats per la crisi sanitària de la Covid-19

 

CCOO sostenim que els permisos i vacances s’han de poder gaudir dins l’any natural: és un dret. Però si no fos possible, haurem d’arbitrar una manera extraordinària, allargant el període de gaudiment . Cal posar els mitjans perquè tothom pugui gaudir aquest any. S’acosten les vacances, i els treballadors i les treballadores se les han guanyat. I també cal mantenir tots els contractes temporals, els originats per la pandèmia i els anteriors també. Tenir plantilla suficient garantirà el gaudiment de vacances i permisos per als treballadors i treballadores.

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA REUNIÓ DE MESA GENERAL DEL 30/04/2020

US CONTINUAREM INFORMANT