NOUS CASOS DE PERMÍS PER DEURE INEXCUSABLE


La Subdirecció General de RR.HH ha enviat als centres un nou model d’instància de petició de permís per deure inexcusable que contempla els següents casos:

  1. Alteració del sistema immunitari
  2. Malaltia crònica (cardiovascular, hipertensió, pulmonar, renal, diabetis, entre d’altres) o obesitat mòrbida
  3. Embaràs
  4. Títol de família monoparental
  5. Custòdia contínua d’un menor de 16 anys (en cas de progenitors divorciats)
  6. Convivència amb persones de risc que tenen una de les situacions mencionades en els apartats 1, 2 o 3.

CCOO continuem sol·licitant que s’ampliïn els casos contemplats per a sol·licitar permís per deure inexcusable.

CCOO estem lluitant que s’incloguin també els majors de 60 anys com a grup de risc tal com indica en la seva pàgina 7 el document “Procedimiento de actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al coronavirus (sars-cov-2)” del Ministerio de Sanidad de data 24 de març de 2020:

«Con la evidencia científica disponible a fecha 23 de marzo de 2020, el Ministerio de Sanidad ha definido como grupos vulnerables para COVID-19 las personas con diabetes, enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad hepática crónica, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo, embarazo y mayores de 60 años.»

Barcelona a 26 de març de 2020

#NOsensemascaretes

DESCARREGA EL MODEL D’INSTANCIA PER DEMANAR EL PERMÍS PER DEURE INEXCUSABLE

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE CCOO SOBRE EL PERMÍS PER DEURE INEXCUSABLE

US CONTINUAREM INFORMANT!