NOVA INSTRUCCIÓ 1/2020 DE 13/03/2020 DE LA SECRETARIA DE MESURES PENALS

 

 

CCOO ens hem mantingut en comunicació permanent amb la Secretària de Mesures Penals durant tots aquests dies, amb la intenció de garantir la seguretat de treballadors i interns. Entre altres coses hem anat demanant el següent:

 • Que els funcionaris de servei en les unitats més exposades (ingressos, comunicacions, i mòduls amb interns de permisos o noves altes) han de tindre de manera immediata tota la formació/informació i dotació de material necessari (mascaretes quirúrgiques o FFP1) indicades al protocol.
 • Que aquesta formació l’ha d’impartir personal sanitari (preferiblement el coordinador/a mèdic del centre) i s’ha d’estendre a TOTA la plantilla en el MÍNIM temps possible.
 • Que es dotin als centres de tot el material higiènic i sanitari necessari (mascaretes FFP2 o FFP3, protectors oculars, guants, bates impermeables, dispensadors amb gels hidroalcohòlics, sabó i paper per rentar les mans).
 • Que les altes noves als centres penitenciaris siguin ateses pels serveis mèdics de manera immediata,
 • Que s’habilitin espais en els departaments d’infermeria per tractar interns que no es puguin derivar als hospitals de referència (50% dels llits)
 • Que es reorganitzin o fins i tot s’anul·lin les activitats a les àrees soci culturals dels centres per tal que no hi hagi contacte entre interns de diferents mòduls
 • Que es preparin i notifiquin a les direccions dels centres els protocols pertinents per tal de garantir la seguretat d’interns i funcionaris en cas d’haver d’adoptar mesures dràstiques de salut publica (aïllament de centres)
 • Aplicació extensiva de permisos y art. 86.4 (medis telemàtics de control) als centres oberts, la UMS y la Secció Oberta del C.P. Dones
 • Possibilitat de realització de pujades voluntàries durant la vigència dels protocols
 • Increment de les comunicacions telefòniques
 • Intervenció mínima, en la mesura del possible, dels treballadors, potenciant el servei des de les àrees exclusives de personal (despatxos i/o búnquers)
 • Increment de personal amb els reforços disponibles
 • Recuperació dels aspirants que no van superar les proves físiques als procediments realitzats al CAR incloent als darrers aspirants pendents per convocar. Això podria representar fins a 500 reforços
 • Increment sense límit dels canvis de serveis.
 • Possibilitat de pactar ajustaments d’horaris.
 • Aplicació del permís de deure inexcusable per cura imprescindible d’un menor o un adult dependent en els mateixos termes que ho fa l’Estat amb els seus treballadors
 • Minimitzar els moviments d’interns entre departaments o mòduls..
 • Plans de contingència extraordinaris i d’emergència en cas de motins i incidents de molta gravetat.
 • Que el període de confinament dels companys que puguin ser afectats compti com a temps treballat no recuperable com passa als mossos.
 • Que en cas que es generessin, les hores extres compensin de manera extraordinària per sobre del valor pactat actualment (1,75 hores x hora treballada) o siguin retribuides.

Avui, 13 de març de 2020, s’ha publicat la Instrucció 1/2020 de data 13 de març, per la qual s’estableixen mesures organitzatives adreçades al personal de serveis penitenciaris del Departament de Justícia, davant del risc d’infecció per coronavirus SARS-*CoV-2 de la Secretària de Mesures Penals, Rehabilitació i Atenció a la Víctima (SMPRAV), la qual al seu torn desenvolupa de manera una mica més específica la Instrucció 3/2020 de 13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-*CoV-2 de la Secretària d’Administració i Funció Pública.

En el cas concret dels centres penitenciaris catalans es detalla el següent:

 • Es garantirà el servei de l’àmbit de règim interior amb un 70% del personal, el de l’àmbit de rehabilitació i d’oficines amb un 50%.
 • Se suspenen durant la vigència d’aquesta instrucció el gaudiment de tots els permisos i vacances, excepte els permisos següents: per hospitalització, malaltia greu, accident o mort de familiars així com, els permisos previstos a la Instrucció 3/2020.
 • El permís de flexibilitat horària recuperable previst a la Instrucció 3/2020 no es pot concedir de manera simultània a més d’una persona pel mateix fet causant.
 • En cas estrictament necessari, es podran reorganitzar els torns horaris així com modificar els horaris i la jornada laboral.

També s’indica el caràcter essencial del servei pel qual se’ns eximirà de les restriccions d’entrada i sortida de municipis en cas de confinament general i restriccions de circulació.

Per desgràcia, la instrucció 3/2020 de la Secretària d’Administració i Funció Pública o la 1/2020 de la nostra Secretària de Mesures Penals NO contempla el permís per deure inexcusable per cura imprescindible de menors i d’adults dependents de la forma sense restriccions que l’Administració General de l’Estat (AGE) aplica als seus treballadors.

En el nostre cas es dictamina el següent:

Els empleats públics amb fills o filles menors de 16 anys o persones dependents a càrrec han de poder gaudir de preferència en els règims de torns i en la prestació de serveis en la modalitat de teletreball i, addicionalment, poden habilitar-se mecanismes de flexibilitat horària sense subjecció a la normativa vigent en matèria de jornada i horaris. No obstant això, aquesta mesura pot ser limitada o condicionada en aquells serveis en què es presta assistència directa a persones usuàries que han estat determinats com a bàsics o estratègics (residències de gent gran i persones amb discapacitat, centres d’infants i adolescents, entre d’altres).

 El personal afectat per aquestes situacions específiques haurà d’emplenar una declaració responsable la qual podrà ser objecte de verificació pels òrgans o serveis responsables.

Dit en curt i ras, no hi haurà permís per deure inexcusable per a la cura en cas imprescindible de menors i adults dependents, com passa amb els companys de l’AGE, sinó que únicament hi haurà possibilitat de flexibilitat horària i adaptació de jornada quan es pugui i l’Administració consideri oportú.

CCOO no entenem com la Generalitat de Catalunya SEMPRE penalitza als seus treballadors per sobre de la resta i encara més en una situació de crisi general com l’actual.

 

Sempre som els treballadors als quals més se’ls demana però al mateix temps som els treballadors als quals menys se’ls dóna.

 

L’Administració ens comunica que està abordant aquesta greu situació amb tots els recursos i mesures disponibles per actuar de la manera més coordinada possible i garantir la seguretat dels treballadors i del servei.

També manifesta que valorarà les propostes, actualitzant els protocols segons vagin evolucionant els fets.

 

CCOO ENTENEM LA SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA PERÒ EXIGIM MESURES DE SEGURETAT I PROTECCIÓ URGENTS JA!!!!

Barcelona a 13 de març de 2020

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA NOVA INSTRUCCIÓ 1/2020 DE 13 DE MARÇ DE LA SMPRAV

US CONTINUAREM INFORMANT!