OFERTA DE COMISSIONS DE SERVEIS 22/02/2021

 

 

Avui, dilluns 22 de febrer de 2021 hem rebut la següent informació de la SMPRAV sobre l’oferta de comissions de Servei per a funcionaris de carrera:

Durant els darrers mesos s’han produït diverses situacions que han generat vacants i vacants reservades als diferents centres penitenciaris que cal proveir. Aquests llocs corresponen a jubilacions de personal, excedències per incompatibilitat o interès particular, pas a segona activitats i altres situacions com promoció de funcionaris des de llocs base del cos tècnic d’especialistes a llocs de comandament. 

A més a més, la Resolució de 3 de febrer de 2021, de la Subsecretaria, per la qual es resol el concurs general, convocat per Resolució d’11 de juny de 2020, als serveis perifèrics de la Secretaria General d’Institucions Penitenciàries (BOE 42, de 18.2.2021), comporta la generació de 21 llocs vacants a causa del trasllat definitiu de personal del cos tècnic d’especialistes.

És per aquest motiu que la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima ha considerat adient oferir a les persones funcionàries que ocupen llocs de treball del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya la possibilitat d’ocupar en comissió de serveis algun dels 35 llocs de treball vacants o vacants reservats que consten al document Llista de llocs de treball del cos tècnic d’especialista a cobrir en comissió de serveis, fins que es produeixi la provisió definitiva per concurs de trasllats o per retorn del titular al lloc reservat, ja que no tindria sentit atorgar llocs de tipologia i ubicació millor a interins que a funcionaris mentre no hi hagi un concurs de trasllats.

L’assignació de llocs en comissió de serveis generarà noves vacants. Per tal de cobrir aquestes vacants, totes les persones funcionàries que estiguin interessades també podran optar als llocs de genèric de servei interior. Tal com es va acordar amb les organitzacions sindicals representatives, s’ha afegit un lloc de resultes de GSI al Centre Penitenciari de Joves, atès que ara per ara no hi ha cap vacant per oferir.

Les vacants de genèric d’àrea mixta vigilància, de genèric d’àrea mixta prestacions i de genèric d’oficina que es puguin generar pel procés mateix, s’oferirien al personal funcionari del centre on es produeixi la vacant.

La llista de persones participants s’ordenarà per antiguitat en llocs de treball del cos tècnic d’especialistes i s’utilitzarà posteriorment per cobrir les vacants o vacants reservades que es vagin generant fins al 31 de desembre de 2021.

LLISTA DE LLOCS DE TREBALL DEL COS TÈCNIC D’ESPECIALISTES A COBRIR EN COMISSIÓ DE SERVEIS

       
  NOM DEL LLOC CENTRE DE TREBALL VACANT/VACANT RESERVADA
6 GENÈRIC/A SERVEI INTERIOR CP BRIANS 1 VACANT RESERVADA
1 GENÈRIC/A ÀREA MIXTA PRESTACIONS – Tarda CP BRIANS 2 VACANT RESERVADA
3 GENÈRIC/A SERVEI INTERIOR CP BRIANS 2 VACANT RESERVADA
1 GENÈRIC/A ÀREA MIXTA VIGILÀNCIA – Matí CP DE JOVES VACANT RESERVADA
1 GENÈRIC/A SERVEI INTERIOR (RESULTES) CP DE JOVES  
1 GENÈRIC/A ÀREA MIXTA PRESTACIONS – Matí CP LLEDONERS VACANT
1 GENÈRIC/A ÀREA MIXTA VIGILÀNCIA – Cap setmana CP LLEDONERS VACANT RESERVADA
1 GENÈRIC/A SERVEI INTERIOR CP LLEDONERS VACANT RESERVADA
1 GENÈRIC/A ÀREA MIXTA VIGILÀNCIA – Matí CP MAS D’ENRIC VACANT
2 GENÈRIC/A ÀREA MIXTA VIGILÀNCIA – Cap setmana CP MAS D’ENRIC VACANT
1 GENÈRIC/A ÀREA MIXTA VIGILÀNCIA – Tarda CP MAS D’ENRIC VACANT
1 GENÈRIC/A SERVEI INTERIOR CP MAS D’ENRIC VACANT RESERVADA
3 GENÈRIC/A SERVEI INTERIOR CP MAS D’ENRIC VACANT
1 GENÈRIC/A ÀREA MIXTA VIGILÀNCIA – Matí CP PONENT VACANT
4 GENÈRIC/A SERVEI INTERIOR CP PONENT VACANT RESERVADA
1 GENÈRIC/A SERVEI INTERIOR CP PUIG DE LES BASSES VACANT
1 GENÈRIC/A SERVEI INTERIOR CP PUIG DE LES BASSES VACANT RESERVADA
1 GENÈRIC/A ÀREA MIXTA VIGILÀNCIA – Cap setmana CP QUATRE CAMINS VACANT RESERVADA
1 GENÈRIC/A ÀREA MIXTA VIGILÀNCIA – Cap setmana CP QUATRE CAMINS VACANT
1 GENÈRIC/A ÀREA MIXTA VIGILÀNCIA – Matí CP QUATRE CAMINS VACANT
3 GENÈRIC/A SERVEI INTERIOR CP QUATRE CAMINS VACANT RESERVADA

 

 

REQUISITS, SOL·LICITUDS I PROCEDIMENT D’ASSIGNACIÓ

 

Les persones funcionàries que ocupin un lloc de treball del cos tècnic d’especialistes i que estiguin interessades a ocupar temporalment algun dels llocs de treball que consten al document Llista de llocs de treball del cos tècnic d’especialistes a cobrir en comissió de serveis poden presentar la seva sol·licitud de participació mitjançant el model Sol·licitud per al procediment de comissions de servei JU/CS/01/2021. Un cop emplenada s’ha d’enviar mitjançant el correu electrònic a l’adreça sgrhe.dj@gencat.cat. El termini finalitza el diumenge 28 de febrer de 2021 a les 23.59 hores. No s’admetrà cap sol·licitud enviada fora d’aquest termini ni per cap altre mitjà.

En el missatge de correu electrònic ha de constar, a l’apartat Assumpte/tema, la referència JU/CS/01/2021 seguit de les dades del cognoms i nom i DNI.

En el cas que hi hagi més sol·licituds que llocs de treball per ocupar als centres penitenciaris de Catalunya, s’aplicarà, com sempre, per a la selecció del personal, el criteri d’antiguitat en llocs de treball de cos tècnic d’especialistes.

 

LLISTA DE LLOCS DE TREBALL AMB CODI DEL COS TÈCNIC D’ESPECIALISTA A COBRIR EN COMISSIÓ DE SERVEIS (feu click)

 

SOL·LICITUD PER AL PROCEDIMENT DE COMISSIONS DE SERVEI JU/CS/01/2021  (feu click)

 

INSTRUCCIONS PER EMPLENAR LA SOL·LICITUD (feu click)

 

CCOO hem insistit a l’Administració que s’ha de fixar d’una vegada per totes UN SISTEMA DE CONCURSOS DE TRASLLATS ANUALS PER TOTS ELS COL·LECTIUS com en la resta de l’Estat!

 

Barcelona a 22 de febrer de 2021

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE L’OFERTA DE COMISSIONS DE SERVEI

US CONTINUAREM INFORMANT!