PUBLICADES LA LLISTA DEFINITIVA DE LES PERSONES QUE HAN SUPERAT L’OPOSICIÓ D’EDUCADORS (JU029) I LA PROPOSTA DEFINITIVA DE RESOLUCIÓ DEL CONCURS DE TRASLLATS D’EDUCADORS (JU/001/2020)

 

OPOSICIÓ D’EDUCADORS JU029

 

S’ha publicat avui a l’etauler (https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=287427&idens=1) l’Acord del Tribunal Qualificador de la convocatòria del procés selectiu per proveir 301 places de l’àmbit funcional d’execució penal del cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A2), educació social (número de registre de la convocatòria JU029).

Aquest Acord inclou els annexos següents:

  • Annex 1. Llista amb la valoració de les al·legacions presentades a la proposta provisional de mèrits.
  • Annex 2. La valoració definitiva dels mèrits obtinguda per les persones participants en la fase de concurs.
  • Annex 3. La llista de les persones que han superat el concurs oposició, per ordre de puntuació i alfabètic.
  • Annex 4. La proposta del nomenament com persones funcionàries a l’òrgan convocant.

 

Aquest Acord i la informació que es detalla a continuació es publicarà al lloc web del Departament de Justícia http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/oposicions/funcionaris/execuciopenal/ a cadascun dels torns de participació.

Les persones aspirants proposades hauran de presentar una declaració responsable, la qual s’haurà de descarregar des del web del Departament de Justícia  http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/oposicions/funcionaris/execuciopenal/,  i s’haurà de signar preferentment electrònicament.

Un cop signada, s’haurà d’adjuntar la declaració responsable al tràmit de documentació “Declaració responsable” que es trobarà disponible a l’espai Àrea privada, accedint des de la Seu electrònica de la Generalitat (http://seu.gencat.cat).

 

El termini de presentació de la declaració responsable és del 22 de febrer de 2021 fins al 19 de març de 2021, ambdós inclosos.

 

D’acord amb el punt 10 de les bases de la convocatòria, les persones aspirants proposades que no presentin la documentació requerida i les que no compleixin les condicions i els requisits exigits no podran ser nomenades funcionàries i totes les seves actuacions quedaran anul·lades.

 

D’altra banda, us informem que a partir del dia 1 de març de 2021 es publicarà al lloc web del Departament de Justícia  http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/oposicions/funcionaris/execuciopenal/ la llista de llocs per a l’acte públic d’adjudicació dels llocs de treball.  

 

 

CONCURS DE TRASLLATS D’EDUCADORS JU/001/2020

 

S’ha publicat avui 22 de febrer de 2021 a l’etauler (https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=287418&idens=1) l’Acord de la Comissió d’Avaluació de la convocatòria de concurs general de mèrits i capacitats per proveir llocs de treball del cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, educació social, àmbit funcional d’execució penal (convocatòria de provisió núm. JU/001/2020) pel qual s’aprova la proposta definitiva de valoració dels mèrits i la proposta definitiva de resolució del concurs.

Durant el dia d’avui aquesta informació també es publicarà al web del Departament de Justícia (http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/concursos/funcionaris/execuciopenal/encurs/concurs-educadors-socials/) i a la Intranet.

 

Barcelona a 22 de febrer de 2021

 

US CONTINUAREM INFORMANT!