PLATAFORMA DE NEGOCIACIÓ DE CCOO PER A UN NOU ACORD DE CONDICIONS DE TREBALL

 

 

Sra. PATRÍCIA GOMÀ I PONS

Secretaria General de Justícia

Departament de Justícia

Generalitat de Catalunya

Benvolguda senyora,

La situació del sistema penitenciari català està a la vora del col·lapse. Falta personal, falten recursos econòmics i s’estan produint greus errors de gestió per part de l’Administració en matèria de gestió de personal i de política general penitenciària.

L’últim acord de condicions de treball de personal penitenciari és de novembre de 2006. Des de llavors només hi ha hagut tres acords de pròrroga, que van tractar únicament aspectes concrets i parcials, signats el maig de 2010, el gener de 2012 i el juny de 2014. Des de llavors l’Administració ha anat diferint l’obertura de negociació d’un nou acord sobre la base de raons polítiques conjunturals, situació que a més s’ha aguditzat des de 2016.

L’única acció real empresa en matèria de condicions de treball per part de l’Administració des de l’any 2010 ha estat una acció contínua, concertada i molt decidida empresa contra les condicions laborals dels treballadors penitenciaris. Aquesta acció s’ha dut a terme sobre la base d’una pluja fina i constant d’interpretacions ultrarrestrictives, d’aplicació sí o sí de circulars i normatives que impliquen reculades en drets dels treballadors penitenciaris, a vegades absurdes i fins i tot contra els interessos de la mateixa Administració, i finalment l’enfonsament en la inoperància absoluta del grup de treball i de la comissió de seguiment, convertits en reunions frustrants on resulta absolutament impossible cap mena d’acord i on l’Administració exhibeix contínuament el seu poder normatiu i coercitiu amb absència completa de tarannà negociador real.

Negociar mai pot consistir en la imposició sense misericòrdia dels criteris propis a canvi de la cessió d’engrunes però per desgràcia és com l’Administració enfoca les negociacions des de 2010, i de manera molt aguda des de 2016.

Al mateix temps, CCOO hem anat observant des de l’any 2016 una acció calculada, meditada i concertada a favor d’un model de sistema penitenciari que considerem absolutament desequilibrat que ja està produint conseqüències nocives en forma de violència contra els treballadors. Aquesta acció ha comportat l’anihilació absoluta de tot el personal de vigilància i administració, escombrats de tots els llocs directius claus de la Secretària, i que han estat substituïts per comandaments procedents de Rehabilitació sense cap experiència pràctica en llocs base d’interior a pesar que rehabilitació representa només el 15% del personal penitenciari.

Aquest és el factor principal que explica el creixement desmesurat de les agressions d’interns sobre treballadors, ja que els comandaments que han de dissenyar i aplicar les mesures mai han exercit responsabilitats d’interior en un mòdul i per això creiem que no són capaços d’avaluar íntegrament les conseqüències derivades de les seves decisions.

La política general de l’Administració i la manca aguda de recursos econòmics, humans i administratius ha creat tota una sèrie de problemes que exigeixen una resolució absolutament immediata i sense demora:

 1. Urgent necessitat d’acordar una 2a activitat adaptada a la realitat actual i de la jubilació anticipada als 59 anys. El 50% dels treballadors penitenciaris tenen una edat de 50 anys o els superen. En la meitat de centres de Catalunya els majors de 50 anys representen més del 80% del personal total. En el C.P. Ponent i en el C.P. Dones el 85% del personal d’interior té més de 50 anys i en el C.P. Joves és el 63%. Les xifres parlen per si soles.
 2. Cal prendre mesures urgents que eradiquin les agressions contra els treballadors penitenciaris, i se’ns ha de reconèixer com a agents d’autoritat. No sols no s’estabilitzen les agressions sinó que creixen contínuament i sense fre. En 2017 les agressions a treballadors van créixer un 40% respecte a 2016. En 2018 van créixer un 29% i durant els 9 primers mesos de l’any han crescut un altre 29%. De manera que la taxa de creixement en tres anys respecte a les xifres de 2016 ha estat res menys que de més del 130% evidenciant la terrible gravetat del problema. Cal actuar ja!
 3. La falta de personal és tremenda i s’ha de pal·liar de manera immediata perquè no sols afecta la càrrega de treball sinó també directament a la seguretat dels centres. Cada any desapareixen treballadors del sistema per jubilació, defunció o altres raons i les baixes reals es mantenen altes. No hi ha oposicions des de 2010. El 20% del personal d’interior és interí, i en rehabilitació és encara major.

A més de l’anterior hi ha tota una sèrie de mesures, millores i reivindicacions dels treballadors que han de ser ateses:

 

RETRIBUCIONS

 

 • Inclusió al complement específic de la quantitat corresponent al PRP.
 • Negociació d’un nou complement retributiu amb condicions menys lesives i amb quantitats molt més altes
 • Requalificació de centres. Tots els centres penitenciaris han de pujar un o dos nivells en la seva categoria.
 • Nou programa de promoció Professional en el mateix lloc de treball. Cobrament de dos nivells per damunt del consolidat per a tots els que van participar amb èxit a l’anterior procés i fins a 4 nivells per qui no cobri actualment els dos nivells.
 • Pagament dels festius efectivament treballats de manera similar a com es fa en Institucions Penitenciaries de l’Estat.
 • Equiparacions retributives entre llocs de treballs iguals, finalització dobles escales salarials.(comandaments i personal tècnic).

 

JUBILACIÓ ANTICIPADA I 2a ACTIVITAT

 

 • Jubilació anticipada amb 59 anys d’edat de manera anàloga a la jubilació anticipada de la policia local.
 • Nou decret de 2a activitat per la inoperància de l’actual i per fer front a la realitat actual de l’envelliment desbocat dels treballadors penitenciaris.
 • Ampliació de la 2a activitat a TOTS els col·lectius.
 • Establiment d’una llicència extraordinària de 6 mesos amb la totalitat de les retribucions, adreçada al personal amb més de 55 anys i amb una antiguitat superior als 15 anys, vinculada a la realització d’un curs de reciclatge professional al CEJFE.
 • Establiment d’una compensació de 6.000€ lineal per tot el personal penitenciari a percebre l’any de la seva jubilació anàleg a altres cossos de policia local

 

PROMOCIÓ

 

 • Convocatòria de procés de promoció interna del C al B amb un mínim de 350 places.
 • Convocatòries de concursos anuals de trasllat.
 • Convocatòria dels concursos de comandaments intermedis cada dos anys.
 • Obrir les taules de negociació de mobilitat a altres departaments, tenint en compte les especificacions dels àmbits.
 • Renegociació de l’acord de mobilitat amb l’estat per eliminar les restriccions en el tipus de places i establiment de una quantitat mínima de places reservades per els treballadors penitenciaris procedents de Catalunya.
 • Pla de mobilitat horitzontal i vertical, promoció professional.
 • Consolidació dels nivells guanyats per promoció professional i per llocs en encàrrec de funcions.

 

HORARIS

 

 • Augment i diversificació dels horaris disponibles que seran sempre elegibles per la plantilla de cada centre.
 • Aplicació als GAMPque no fan compensació de festius de les condicions de compensació d’hores pels festius no gaudits de manera anàloga als genèrics d’oficines.
 • Aplicació a l’àmbit de tractament i a oficines de la lliure gestió de les hores que quedin fora de la banda de presència obligatòria realitzant-se el càlcul del compliment de la jornada laboral amb caràcter mensual.
 • Possibilitat de compactació a torns complets de les reduccions de jornada.
 • Eliminació dels límits als canvis de servei.
 • Eliminació voluntària del torn de nit pel personal de més de 55 anys, en compliment de les resolucions de la OMS.
 • Implantació de reducció de la jornada a 35 h de personal de tractament i oficines, i la reducció corresponent del còmput anual pels horaris especials.

 

AMPLIACIÓ DE PLANTILLES

 

 • La complexitat de la nostra feina exigeix la creació de nous llocs de treball: Criminòlegs (implementació d’aquest lloc de treball i de les funcions que li corresponen), Delegats/adesd’execució de mesures (Acord 2006), Traductors/res, Mediadors/res Interculturals, Formadors/res, creació d’una unitat canina etc..
 • Creació d´una nova àrea amb dotació de noves places de funcionaris pel control perimetral dels centres penitenciaris.
 • S’han de cobrir TOTES les places pressupostades que figuren a la Relació de Llocs de Treball. Volem uns centres dotats del personal necessari i suficient, tant per raons de seguretat (5 funcionaris d’interior per mòdul), per a poder garantir el gaudiment dels nostres drets.
 • Oferta pública anual de totes les places vacants de tots els col·lectius més les corresponents a la taxa de reposició.
 • Convocatòria de les oposicions de tots el col·lectius de tractament i de tècnics especialistes.
 • Convocatòria de tots el processos PESCO.
 • Eliminació dels procediments d’ATRI. Recuperació de les travesses de tractament, i per comandaments i llocs base de tècnics especialistes, dels resultats dels concursos.
 • Negociació d’un nou acord de modificació de la borsa d’interins
 • Actes públics a tots el processos de assignació de llocs de treballs (comissions de serveis, oferiments a interins etc.)

 

FORMACIÓ

 

 • Garantir el dret d’accés a les 40 h de formació, dintre de la jornada diürna de treball i compensable per tot tipus de cursos relacionats amb les tasques generals dels treballadors i no només aprofundiment del lloc de treball que s’ocupa. . Finalització de discriminacions de col·lectius i ampliació de la oferta formativa.
 • Finalització de tot tipus de restricció en la compensació de les hores de formació en raó del treball desenvolupat. Personal d’oficina e interior son tècnics especialistes i per tant qualsevol curs adreçat al col·lectiu ha de ser compensat.
 • Els programes de formació anual preveuran activitats de caràcter descentralitzat amb un nombre de places proporcional als treballadors/es dels centres de treball. En aquest sentit, es procurarà la progressiva planificació d’activitats de formació a distància les quals es computaran dins les 40 hores anuals de formació.
 • S’incentivarà la formació “in situ” als centres penitenciaris, en matèries pròpies de cada col·lectiu de treballadors/es. Garantint l’accés a l’oferta formativa a tots els treballadors/es.
 • La formació inicial, la formació d’acollida, la formació obligatòria i la formació estratègica no es pot integrar en el còmput anual de 40 hores.
 • Revisió de les GAP i reconeixement dels “gestors” com formadors i titulacions en pràctiques professionals.
 • Valoració dels treballs d’investigació, publicacions, ponències a congressos i treballs docents.
 • Ampliació i concessió de les llicencies d’estudis formatius específics per l’àmbit penitenciari i retribuïdes.

 

PERSONAL ÀMBIT D’INTERIOR

 

 • Eliminació del còmput de les nits per hores pels GSI, CS i CRIMO.
 • Determinació d’unes ràtios mínimes per a la dotació dels diferents mòduls o galeries, la qual cosa implica la substitució immediata de les absències, amb especial cura dels DERT, DS i mòduls psiquiàtrics.
 • Ampliació de les Relacions de Llocs de Treball i cobertura immediata d’incidències (baixes, permisos, excedències, comissions de servei, etc.).
 • Renovació urgent de l’uniforme. Substitució complerta per una uniformitat nova, moderna i de qualitat mes adaptada a la realitat penitenciaria.
 • Assumpció pels serveis jurídics de la Generalitat de les accions necessàries per garantir el cobrament de les indemnitzacions al personal que hagi patit una agressió.
 • Definició clara de les tasques de GAMV, GAMP y CAF.
 • Compactació a voluntat del sol·licitant de les reduccions de jornada.

 

PERSONAL D’OFICINES

 

 • Pla de formació general de tècnics especialistes compensable pel personal d’oficines i administratiu.
 • Aplicació de un complement específic consolidable per personal administratiu i d’oficines per acumulació de tasques en raó de la antiguitat en el lloc.
 • Franja de presencia obligatòria de 5 hores. El treballador administratiu i d’oficines podrà gestionar la resta de hores amb compliment de la jornada laboral en càlcul mensual.
 • Millora de la flexibilitat horària.
 • Adequació del transport a horaris d’oficina.

 

PERSONAL DE TRACTAMENT

 

 • Establiment, amb criteris tècnics, d’una ràtio d’atenció interns/professional.
 • Recuperació de les travesses de tractament.
 • Cobertura amb immediatesa i celeritat de les incapacitats temporals.
 • Espais dignes i adequats on puguin desenvolupar la seva activitat el conjunt dels professionals amb la dotació de material i elements de seguretat necessaris, com walkies i polsadors adequats.
 • Incorporar als criminòlegs a l’equip de tractament, de forma que els juristes no hagin de fer les seves funcions.
 • Equiparació salarial entre treballadors Socials amb Educadors Socials i Caps de Treball Social amb Caps d’educadors socials.
 • Restabliment pel personal de Tractament i oficines amb fills menors de 12 anys de la flexibilitat horària d’entrada de 30 minuts . Presència flexible de 7.30 a 9.00h.
 • Reajustament d’horaris possibilitant la imputació de la reducció de jornada al torn de tarda (sense tarda) a partir de 1/3 de reducció de la jornada. A partir de la reducció de jornada de 1/8 possibilitat de fer nomes una tarda.
 • Possibilitat de que el professional de Tractament del cos que sigui opti per fer nomes horari de tarda.
 • Equiparació torn horari dels comandaments de Tractament a la resta de llocs base dels professionals d’aquesta àrea.
 • Tornada a l’aplicació de l’ordre de servei 1/2006 del 29 de setembre, que regula la jornada acumulada.
 • Creació de la figura del delegat d’execució de mesures penals que estableix l’Acord 2006
 • Recol·locació d’ofici per ranking d’antiguitat d’afectats pels procediments selectius.
 • Antiguitat com criteri únic per l’ordre d’afectació en concursos de trasllats i places ofertes en procediment selectius.
 • Horari del transport  a disposició dels funcionaris , adequat també als horaris de Tractament i oficines.

 

SALUT LABORAL

 

 • Plans de mobilitat a tots els centres i adequació dels horaris dels diferents col·lectius.
 • Increment de la cobertura de transport a tots els centres i no només pels afectats per un trasllat de centre sinó també per a tota la resta del personal.
 • Recuperació del transport al C.P. Puig de les Basses i C.P. Mas d’Enric.
 • Implementació d’un pla contra les agressions que desenvolupi tots els vessants de prevenció, assistència jurídica, assistència psicològica etc
 • Seguiment actiu per part dels Tècnics del Servei de Prevenció de les adaptacions de llocs de treball, per tal que es comprovi que es realitzen seguint els criteris dels informes dels metges/esses.
 • Compliment en tots els espais de treball del RD 486/97 i RD 488/97 incidint en les condicions medi ambientals i ergonòmiques. Mobiliari obsolet i malmès i falta d’equips d’A/C o climatització i humidificadors.
 • Calendarització i reorganització segons prioritat de totes les obres i reparacions pendents d’execució en cada centre penitenciari.
 • Compliment dels terminis d’aplicació de les mesures correctores indicades a les AIR (Avaluacions de Riscos Laborals).
 • Sales de descans i cafeteries a tots els centres: dotació de neveres, microones i els estris necessaris per menjar, així com la dotació d’estris de neteja/higiene. Tenint en compte els horaris de treball i el volum de plantilla de cada centre de treball.
 • Creació i adequació de les sales per a dones embarassades a tots els centres penitenciaris.
 • Millora de la qualitat dels serveis de menjador i cobertura per l’Administració del cost del menjar pels treballadors amb jornada partida o doble de mati i tarda.

 

INFRAESTRUCTURES

 

 • Construcció del centre obert i del centre de dones de la Zona Franca que permeti el retorn dels funcionaris desplaçats pel tancament de la Model
 • Nou centre de preventius a Barcelona i la reconversió de C.P. Brians 1 en centre de penats.
 • Fonts d’alimentació per vehicles elèctrics i híbrids als pàrkings de tots el centres penitenciaris.
 • Calendarització real, amb ampliació pressupostaria, de les inversions en manteniment preventiu i correctiu i millora a tots els centres.

 

SEGURETAT

 

 • Càmeres de vídeo vigilància als espais comuns i NO vigilant els treballadors.
 • Valoració de l’ús d’esprais i/o tassers.
 • Renovació dels equips d’intervenció
 • Substitució dels matalassos ordinaris per matalassos ignífugs de qualitat pels mòduls psiquiàtrics, DERTS y DS.
 • Protocols d’intervenció actualitzats.
 • Adopció de una política real de prevenció de les agressions i de mesures de política penitenciaria dins dels centre veritablement dissuasòries i de prevenció.
 • Reconeixement com agents d’autoritat.

 

POLÍTICA PENITENCIARIA

 

 • Retirada o eliminació del projecte del model de convivència i participació de tots els Centres Penitenciaris.
 • Model de medi Obert real amb redimensionament de les plantilles i les seves funcions.
 • Pla de reconeixement dels treballadors i de dignificació del col·lectiu penitenciari a tots els nivells.
 • Per una professionalització de la gestió i fi de la politització del sistema penitenciari català.

 

CCOO demanem que l’Administració variï la forma actual d’encarar les negociacions i les enfoqui les de manera sincerament constructiva, buscant acords negociats reals i que no les continuï degradant a reunions encaminades a certificar la imposició dels seus objectius amb voluntat de no cedir en cap cosa, com per desgràcia ha estat passant durant els tres últims anys.

CCOO demanem als màxims responsables del Departament i al Secretari de Mesures Penals un suport públic real, amb mesures específiques, que reconeguin la professionalitat, la bona fe i l’esforç en la prestació d’un dels serveis més durs de tots els servidors públics. Especialment tenint en compte els interessos de certs col·lectius aliens al medi penitenciari en desprestigiar, mentir i manipular davant l’opinió pública la nostra feina.

Barcelona 05 de desembre de 2019

 

DESCARREGA EN PDF LA PLATAFORMA DE NEGOCIACIÓ DE CCOO PER AL NOU ACORD DE CONDICIONS DE TREBALL