PROPOSTES DE CCOO PEL NOU ACORD DE CONDICIONS DE TREBALL

 

CCOO vam presentar el dilluns 15 de gener a l’Administració la proposta de negociació del nou acord de condicions de treball que complementi i substitueixi a l’anterior, signat en 2006 i modificat en els acords de pròrroga de 2010, 2012 i 2014.

 

Propostes per un nou acord de l’Agrupació de Personal Penitenciari de CCOO

 

RETRIBUCIONS

 • Negociació de nous complements salarials, amb atenció especial als complements aconseguits per bombers i mossos en els seus acords.
 • Increment del complement específic pels diferents col·lectius penitenciaris.
 • Requalificació de centres a l’alça. Tots els centres penitenciaris han de pujar la seva categoria i s’ha de recuperar la categoria de 1a Especial o similar
 • Promoció professional en el mateix lloc de treball fins el nivell màxim del cos.
 • Aplicació automàtica d’una pujada del complement de diferencia de nivells per tot el personal.
 • Pagament dels festius treballats de manera similar a com es fa en Institucions Penitenciaries.
 • Equiparacions retributives entre llocs de treballs iguals. Finalització dobles escales salarials de comandaments intermedis, de personal tècnic, d’educadors i treballadors socials i tècnics de prevenció.
 • Recuperació de les aportacions de la Generalitat al fons de pensionsdels treballadors públics.
 • Recuperació de la aportació del 0,5% de la massa salarial al FAS.

 

JUBILACIÓ ANTICIPADA I 2a ACTIVITAT

 • Jubilació anticipada.Negociació entre la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat. Compromís ferm del departament de defensa a Madrid de l’acord de jubilació anticipada similar al dels mossos.
 • Aplicació de la jubilació anticipada també al col·lectiu de tractament.
 • Nou decret de 2a activitat.
 • Ampliació de la 2a activitat a TOTS els col·lectius.
 • Establiment d’una llicència extraordinària de 6 mesosamb la totalitat de les retribucions, adreçada al personal amb més de 55 anys i amb una antiguitat superior als 15 anys.
 • Establiment d’un premi d’un mínim de 9.000€ per tot el personal penitenciari a percebre l’any de la seva jubilació,anàleg a altres cossos de l’àmbit públic
 • Gratificació d’antiguitat de 200% de la base reguladora d’un mes per 25 anys d’antiguitat al cos amb caràcter retroactiu.
 • Gratificació d’un 1 torn (matí, tarda o nit) de permís pagat per cada any d’antiguitat a Execució Penal i de 2 torns per cada torn de matí, tarda i nit de Compensació de festius i Assumptes Propis renunciat voluntàriament i efectivament treballat, a aplicar immediatament abans de la data prevista de jubilació, de manera anàloga as com està acordat a l’Ajuntament de Barcelona.

 

PROMOCIÓ

 • Convocatòria de procés de promoció interna del C al B (C1 al A2)amb un mínim de 250 places al primer procés de promoció interna.
 • Homologació al grup A2 pel personal del grup C1, i al grup A1 del personal del grup A2 amb 15 anys de permanència al cos.
 • Convocatòria anual de concursos de trasllat per a tots el col·lectius.
 • Convocatòria anual de concursos de comandaments intermedis
 • Concurs de trasllats pels comandaments intermedis.
 • Obrir les taules de negociació de mobilitat a altres departaments.
 • Pla de promoció professionalhoritzontal i vertical.
 • Consolidació dels nivells guanyats per promoció professional i per llocs en encàrrec de funcions.
 • Increment nivells cossos i categories: Nivells inici dels diferents col·lectius penitenciaris (llocs base, i comandaments superior en 2 nivells)
 • Renegociació de l’acord de mobilitat amb l’Estatper eliminar les restriccions en el tipus de places i establiment de una quantitat mínima de places reservades per al funcionariat penitenciari procedent de Catalunya.

 

HORARIS

 • Augment i diversificació dels horaris disponiblesque seran sempre elegibles per la plantilla de cada centre.
 • Aplicació als GAMP que no fan compensació de festius de les condicions de compensació d’hores pels festius no gaudits de manera anàloga als genèrics d’oficines.
 • Aplicació a l’àmbit de tractament i a oficines de la lliure gestió de les hores que quedin fora de la banda de presència obligatòriarealitzant-se el càlcul del compliment de la jornada laboral amb caràcter mensual.
 • Possibilitat de compactació a torns complets de les reduccions de jornada.
 • Eliminació dels límits als canvis de servei.
 • Horari de dos i mig per tots el col·lectius als quals pel seus horaris es pugui aplicar.
 • Increment del coeficient de simultaneïtat.
 • Eliminació del torn de nit voluntari pel personal de més de 55 anys,en compliment de les resolucions de la OMS.
 • Aplicació com a la resta de personal quan s’implanti la reducció de la jornada a 35 h, al personal de tractament i oficines, i la reducció corresponent del còmput anual pels horaris especials.
 • Recuperació de 2 dies (15 hores) de compensació de festius i ampliació a 2 dies (15 hores) més.
 • Compensació d’hores extres no retribuïdes a raó de 2×1.
 • Horaris CRIMO acordats a cada centre.

 

AMPLIACIÓ DE PLANTILLES

 • Nou increment NET de plantilla d’almenys 700 llocs de treball.
 • La complexitat de la nostra feina exigeix la creació de nous llocs de treball: Criminòlegs (implementació d’aquest lloc de treball i de les funcions que li corresponen), Delegats/ades d’execució de mesures (Acord 2006), Traductors/res, Mediadors/res Interculturals, Formadors/res, creació d’una unitat canina etc.
 • Creació d´una nova àrea amb dotació de noves places de funcionaris pel control perimetral dels centres penitenciaris.
 • Cobertura de totes places pressupostades a la Relació de Llocs de Treball (RLT) e increment d’aquesta.
 • Oferta pública anual de totes les places vacants de tots els col·lectiusmés les corresponents a la taxa de reposició.
 • Eliminació dels procediments d’ATRI per la cobertura de llocs de treball al sistema penitenciari català.
 • Recuperació de les travesses per tractament.
 • Recuperació provisions provisionals fins el següent procés: llistes ordenades resultants dels concursos de comandament  i de trasllats per comandaments i llocs base de tècnics especialistes.
 • Ampliació dels períodes de contractació del personal interí.

 

FORMACIÓ

 • Creació de la Escola Penitenciària de Catalunya
 • Garantir el dret d’accés a les 40 h de formació, dins la jornada diürna de treball i compensable per tot tipus de cursosrelacionats amb les tasques generals dels treballadors/es i no només aprofundiment del lloc de treball que s’ocupa. Finalització de la discriminacions de col·lectius i ampliació de la oferta formativa.
 • Finalització de tot tipus de restricció en la compensació de les hores de formació en raó del treball desenvolupat. Personal d’oficina e interior son tècnics especialistes i per tant qualsevol curs adreçat al col·lectiu ha de ser compensat.
 • Els programes de formació anual preveuran activitats de caràcter descentralitzat amb un nombre de places proporcional als treballadors/es dels centres de treball. En aquest sentit, es procurarà la progressiva planificació d’activitats de formació a distància les quals es computaran dins les 40 hores anuals de formació.
 • S’incentivarà la formació “in situ” als centres penitenciaris, en matèries pròpies de cada col·lectiu de treballadors/es. Garantint l’accés a l’oferta formativa a tots els treballadors/es.
 • La formació inicial, la formació d’acollida, la formació obligatòria i la formació estratègica no es pot integrar en el còmput anual de 40 hores.
 • Revisió de les GAP i reconeixement dels “gestors” com formadors i titulacions en pràctiques professionals.
 • Valoració dels treballs d’investigació, publicacions, ponències a congressos i treballs docents.
 • Ampliació i concessió de les llicències d’estudis formatius específics per a l’àmbit penitenciari i retribuïdes.

 

PERSONAL ÀMBIT D’INTERIOR

 • Eliminaciódel còmput de les nits per hores pels GSI, CS i CRIMO.
 • Determinació d’unes ràtios mínimes per a la dotació dels diferents mòduls, la qual cosa implica la substitució immediata de les absències, amb especial cura dels DERT, DS i mòduls psiquiàtrics.
 • Millora de la nova uniformitat, amb peces i teixits més adaptats a les condicions de treball reals dels centres penitenciaris catalans.
 • Definició clara de les tasques de GAMV, GAMP y CAF.
 • Compactació a voluntat del treballador/a sol·licitant de les reduccions de jornada.
 • Nou acord de Borsa de Tècnics Especialistes.
 • Creació del lloc de treball de Cap d’Unitat de Medi Obert (CUMO).

 

PERSONAL D’OFICINES

 • Pla de formació general de tècnics especialistescompensable pel personal d’oficines i administratiu.
 • Aplicació de un complement específic consolidable per personal administratiu i d’oficines per acumulació de tasquesen raó de la antiguitat en el lloc.
 • Franja de presencia obligatòria de 5 hores. El treballador administratiu i d’oficines podrà gestionar la resta de hores amb compliment de la jornada laboral en càlcul mensual.
 • Millora de la flexibilitat horària.
 • Adequació del transport també a horaris d’oficina.
 • Implementació del Decret de Teletreball al personal i increment de la seva aplicació a tres dies setmanals.

 

PERSONAL DE TRACTAMENT

 • Establiment, amb criteris tècnics, d’una ràtio d’atenció interns/professional.
 • Recuperació de les travesses de tractament.
 • Recuperació de les borses de tractament.
 • Cobertura amb immediatesa i celeritat de les incapacitats temporals.
 • Espais dignes i adequatson puguin desenvolupar la seva activitat el conjunt dels professionals amb la dotació de material i elements de seguretat necessaris, com walkies i polsadors adequats.
 • Incorporar als criminòlegs a l’equip de tractament, de forma que els/les juristes no hagin de fer les seves funcions.
 • Equiparació salarialentre treballadors/es Socials amb Educadors/es Socials i Caps de Treball Social amb Caps d’Educació Social.
 • Restabliment pel personal de Tractament i oficines amb fills/es menors de 12 anys, de la flexibilitat horària d’entrada de 30 minuts. Presència flexible de 7.30 a 9.00h.
 • Reajustament d’horarispossibilitant la imputació de la reducció de jornada al torn de tarda (sense tarda) a partir de 1/3 de reducció de la jornada. A partir de la reducció de jornada de 1/8 possibilitat de fer nomes una tarda.
 • Possibilitat que el/la professional de Tractament del Cos que sigui opti per fer només horari de tarda.
 • Equiparació torn horari dels comandaments de Tractament a la resta de llocs base dels professionals d’aquesta àrea.
 • Tornada a l’aplicació de l’ordre de servei 1/2006 del 29 de setembre, que regula la jornada acumulada.
 • Creació de la figura del delegat/da d’execució de mesures penalsque estableix l’Acord 2006.
 • Recol·locació d’ofici per ranking d’antiguitat del personal afectat pels procediments selectius.
 • Antiguitat com criteri únic per l’ordre d’afectació en concursos de trasllats i places ofertes en procediments selectius.
 • Horari del transport a disposició del personal, adequat també als horaris de Tractament i Oficines.
 • Implementació del Decret de Teletreball al personal i increment de la seva aplicació a tres dies setmanals.

 

SALUT LABORAL I MOBILITAT

 • Plans de mobilitat a tots els centresi adequació dels horaris dels diferents col·lectius.
 • Increment de la cobertura de transport a tots els centresi no només pels afectats/des per un trasllat de centre sinó també per a tota la resta del personal.
 • Implementació d’un Pla Integral unificat contra les agressionsque desenvolupi tots els vessants de prevenció, assistència jurídica, assistència psicològica etc.
 • Seguiment actiu per part dels/de les Tècnics/ques del Servei de Prevenció, de les adaptacions de llocs de treball, per tal que es comprovi que es realitzen seguint els criteris dels informes dels metges/esses i l’opinió del treballador/a.
 • Compliment en tots els espais de treball del RD 486/97 i RD 488/97incidint en les condicions medi ambientals i ergonòmiques. El mobiliari està obsolet i malmès i falten equips d’aire condicionat o de climatització, i humidificadors.
 • Calendarització i reorganització segons prioritat de totes les obres i reparacions pendents d’execució en cada centre penitenciari.
 • Compliment dels terminis d’aplicació de les mesures correctores indicades a les Avaluacions de Riscos Laborals.
 • Sales de descans i cafeteries a tots els centres: dotació de neveres, microones i els estris necessaris per menjar, així com la dotació d’estris de neteja/higiene. Tenint en compte els horaris de treball i el volum de plantilla de cada centre de treball.
 • Fonts d’aigua accessible per tots els treballadors i treballadores penitenciàries catalanes.
 • Creació i adequació de les sales per a dones embarassadesa tots els centres penitenciaris.
 • Millora de la qualitat dels serveis de menjador icobertura, per part de l’Administració, del cost del menjar pel personal amb jornada partida o doble de mati i tarda.

 

INFRAESTRUCTURES

 • Construcció del centre obert i del centre de preventius de la Zona Francaque permeti el retorn del funcionariat desplaçat pel tancament de la Model i la reconversió de C.P. Brians 1 en centre de penats.
 • Construcció d’un nou Centre Penitenciari de Dones a la Zona Franca.
 • Fonts d’alimentació per vehicles elèctrics i híbridsals pàrkings de tots el centres penitenciaris d’acord al Reial Decret 29/2021.
 • Calendarització real amb ampliació pressupostaria de les obres de manteniment i millora a tots els centres.
 • Pla de Xoc per posar al dia els centres antics, actualitzant totes les instal·lacions.

 

SEGURETAT

 • Adopció d’una política de prevenció de les agressionsi de mesures de política penitenciària dins dels centres veritablement dissuasives i de prevenció mitjançant el desenvolupament de les mesures acordades a l’acord contra les agressions de 22 de març de 2023.
 • Compliment de l’acord de 22 de març de 2023 en matèria d’introducció d’esprais d’acció adequada.
 • Renovació i millora dels equips d’intervenció
 • Substitució dels matalassos ordinaris per matalassos ignífugs de qualitat, especialment en el cas dels mòduls psiquiàtrics, DERTS y DS.
 • Protocols d’intervenció actualitzats.

 

POLÍTICA PENITENCIÀRIA

 • Defensa per part del Departament del reconeixement de tot el personal penitenciari com a agent d’autoritat.
 • Nou Model millorat de Medi Obert, real amb redimensionament a l’alça de les plantilles i de les seves funcions.
 • Increments de plantilles en tots els àmbits.
 • Aplicació de nous mitjans coercitius.

 

Barcelona, 17 de gener de 2024

 

DESCARREGA EN PDF LES PROPOSTES DE CCOO PEL NOU ACORD DE CONDICIONS LABORALS

US CONTINUAREM INFORMANT!