PUBLICADA AL BOE LA RESOLUCIÓ DE CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE TRASLLATS DE L’ESTAT 2021.

 

S’ha publicat al Boletín Oficial del Estado (BOE) la «Resolución de 5 de agosto de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso general para la provisión de puestos de trabajo, en los Servicios Periféricos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias» (feu click per descarregar).

Els funcionaris i les funcionàries pertanyents al Cos d’Ajudants d’Institucions Penitenciàries, així com els pertanyents al Cos de Tècnics Especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris, amb destinació en centres penitenciaris dependents de la Generalitat de Catalunya, podran sol·licitar els llocs de treball relacionats en l’annex IC), l’adjudicació del qual en el cas dels funcionaris i les funcionàries del Cos de Tècnics Especialistes de la Generalitat de Catalunya amb destinació en centres penitenciaris dependents de la Generalitat de Catalunya, no podrà aconseguir una assignació superior a les trenta places.

Les places incloses en aquest annex IC), que per tractar-se de possibles resultes, no tenen assignat nombre de places vacants, només podran ser adjudicades en ocasió de resulta produïda durant la resolució del concurs, sempre que per l’Administració, en virtut de la seva capacitat d’organització, tenint en compte el Pla de Creació i Amortització dels Centres Penitenciaris, així com les necessitats organitzatives en aquests centres penitenciaris, es consideri necessària i convenient la seva cobertura.

A aquest efecte, la participació dels esmentats funcionaris es regirà pel principi d’igualtat respecte dels dependents de la Secretaria General d’Institucions Penitenciàries, establint, en conseqüència, i d’acord amb el que es disposa en la base segona, apartat 2.2 del conveni aplicable, la taula d’equivalències que figura com a annex V a la present convocatòria. 2.3 Els funcionaris del Cos de Tècnics Especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris, que es trobin destinats en centres penitenciaris dependents de la Secretaria General d’Institucions Penitenciàries, podran sol·licitar totes les places convocades en el present concurs.

Les sol·licituds es presentaran en el termini de quinze dies hàbils comptats a partir de l’endemà al de la publicació de la present convocatòria en el «Boletín Oficial del Estado», de manera telemàtica a través de la intranet corporativa de la Secretaria General d’Institucions Penitenciàries en l’enllaç intranet (Subd. Gral. Recursos Humans/Concursos), sent imprescindible la validació de la sol·licitud per part de l’oficina de Gabinet de Direcció en els centres penitenciaris o del Servicio de Selección y Concursos en los Servicios Centrales de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Si durant el termini de presentació de sol·licituds es presentés més d’una instància només s’atendrà la presentada en últim lloc, quedant anul·lades les anteriors.

Excepcionalment, si l’empleat públic no pogués accedir a la citada modalitat telemàtica, les sol·licituds s’ajustaran al model publicat com a annex II d’aquesta resolució i seran dirigides a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, Subdirección General de Recursos Humanos, havent de presentar-se en el mateix termini assenyalat anteriorment en l’Oficina del Registre i atenció al ciutadà de l’Oficina del Registro y atención al ciudadano de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, c/ Alcalá 38-40, 28014 Madrid, o en qualsevol de les oficines recollides en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Barcelona, 1 de septembre de 2021

 

DESCARREGA EN PDF LA RESOLUCIÓ PUBLICADA AL BOE DE CONVOCATORIA DE CONCURS DE TRASLLATS DE L’ESTAT

US CONTINUAREM INFORMANT!