PUBLICADA LA LLISTA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES DEL CONCURS OPOSICIÓ D’ESTABILITZACIÓ

 

Avui, 20 de febrer de 2023, s’ha publicat la RESOLUCIÓ PRE/442/2023, de 15 de febrer, per la qual s’aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, en relació amb els cossos, escales o especialitats de personal funcionari de l’àmbit funcional d’execució penal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya competència de la Direcció General de Funció Pública (núm. de registre de la convocatòria 650).

La Resolució inclou els següents punts:

—1 Aprovar la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, en relació amb els cossos, escales o especialitats de personal funcionari de l’àmbit funcional d’execució penal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya competència de la Direcció General de Funció Pública (núm. de registre de la convocatòria 650).

—2 Les persones aspirants de cadascun dels processos de selecció convocats poden accedir a la llista provisional de persones aspirants admeses (Annex 1) i excloses (Annex 2), a través del Portal d’accés de les persones aspirants en els processos de selecció, disponible en l’enllaç següent:

 https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/proces-destabilitzacio-de-locupacio-temporal/concurs-oposicio/

—3 L’admissió a la participació en aquesta convocatòria està condicionada, en tot cas, a la posterior comprovació o acreditació de la totalitat dels requisits de participació, d’acord amb el que estableixen les bases comunes 3.a) i 10 de la convocatòria.

—4 La localitat de realització de les proves de la fase d’oposició s’ha determinat provisionalment d’acord amb el codi postal del domicili indicat per la persona aspirant en la sol·licitud de participació, sens perjudici de la possibilitat de demanar una modificació dins del termini de deu dies hàbils previst en el punt 6 de la present Resolució.

—5 Aprovar, respecte del procés de selecció del cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, educació social, àmbit funcional d’execució penal (grup A, subgrup A2) (codi de tràmit intern de procés de selecció 654), la llista provisional de persones aspirants en relació amb el temari que els és d’aplicació en les proves de la fase d’oposició, sens perjudici de la possibilitat d’efectuar al·legacions dins del termini de deu dies hàbils previst en el punt 6 de la present Resolució.

—6 Les persones aspirants disposen d’un termini de deu dies hàbils, a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), per a formular al·legacions, esmenar els defectes de la seva sol·licitud de participació o per complementar la documentació que correspongui, de conformitat amb el previst a la base comuna 8.2.2 de la convocatòria, mitjançant el tràmit electrònic Presentació d’escrits,documents i esmenes relatius a un procés de selecció, disponible en el web Tràmits Gencat https://web.gencat.cat/ca/tramits/23135

Les persones aspirants que figurin com a excloses en aquesta llista provisional i no esmenin, dins d’aquest termini, el defecte imputable a elles que hagi motivat la seva exclusió, es considera que desisteixen de la seva petició.

 

Barcelona, 20 de febrer de 2023