PUBLICADA LA LLISTA ORDENADA PER ANTIGUITAT DEL PROCÉS PER OCUPAR VACANTS I VACANTS RESERVADES EN COMISSIÓ DE SERVEIS JU/CS/01/2022

 

S’ha publicat  a la intranet i a l’àmbit d’execució penal del Departament la llista d’admesos, amb l’antiguitat als cos tècnic d’especialistes calculada en dies i la llista d’exclosos amb el motiu d’exclusió, del procés per ocupar en comissió de serveis algun dels 42 llocs de treball vacants o vacants reservats del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris, als centres penitenciaris adscrits a la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima del Departament de Justícia (ref. núm. JU/CS/01/2022).

La llista està ordenada per l’antiguitat calculada en dies , i en cas d’empat en el nombre de dies d’antiguitat s’ha ordenat per la lletra “B” d’acord amb la RESOLUCIÓ PRE/505/2022, de 23 de febrer, per la qual es dona publicitat al resultat del sorteig públic per determinar d’ordre d’actuació de les persones aspirants en els processos selectius de l’any 2022.

https://espai.justicia.gencat.cat/Execucio-penal/Persones/treballar-ep/Pagines/comissio-serveis-tecnics-esp-sp-2022.aspx

https://espai.justicia.gencat.cat/Execucio-penal/Que-em-cal-saber/Noticies/Pagines/admesos-exclosos-cs-01-2022.aspx

 

Barcelona, 9 de juny de 2022

 

US CONTINUAREM INFORMANT!