PUBLICADA LA LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS DE LA 1A FASE I LA PROPOSTA PROVISIONAL DE RESOLUCIÓ DEL CONCURS DE COMANDAMENTS JUS/014/2019

 

Avui La Junta de Mèrits i Capacitats del concurs específic per a la provisió de diversos llocs de comandament i singulars de l’àmbit de règim interior i administratiu dels centres penitenciaris de Catalunya (convocatòria de provisió núm. JUS/014/2019) ha publicat la informació següent:

Primer.- Acceptar les renúncies a la participació al concurs de duees persones

Segon.- Publicar els criteris de valoració del concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de comandament i singulars de l’àmbit de règim interior i administratiu dels centres penitenciaris de Catalunya (convocatòria de provisió núm. JUS/014/2019) (annex 1).

Tercer.- Publicar la llista de la formació valorada en aquesta convocatòria de provisió (annex 2). Per presentar al·legacions sobre la formació és necessari que les persones interessades presentin la documentació acreditativa necessària (programa de l’activitat formativa, certificat expedit pel centre en què s’acreditin les hores, etc.), en el termini dels 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la data d’exposició pública d’aquesta proposta davant la Junta de Mèrits i Capacitats d’aquest concurs.

Quart.- Resoldre les al·legacions que han presentat les persones aspirants, les quals es detallen a l’annex 3, relatives als resultats obtinguts a la prova d’acreditació dels mèrits i capacitats de la segona fase prevista a la base 6.5 de la convocatòria.

Cinquè.- Informar que, com a conseqüència de la presentació de diversos recursos contra els resultats de la prova d’acreditació dels mèrits i capacitats de la segona fase, la Junta de Mèrits ha revisat les correccions realitzades respecte de les persones que els han presentat. La Junta de Mèrits ha modificat la puntuació de dues persone.

Sisè.- Publicar la llista provisional de valoració de mèrits i capacitats de la primera fase en aquest concurs específic, de les persones que han superat la segona fase, ordenada per ordre de preferència de les persones participants (annex 4).

Setè.- La proposta provisional de resolució del concurs (annex 5).

 

Contra la proposta provisional de la valoració dels mèrits i capacitats de la primera fase i la proposta provisional de resolució del concurs, les persones interessades poden formular les observacions o les reclamacions que considerin pertinents en el termini dels 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la data d’exposició pública d’aquesta proposta davant la Junta de Mèrits i Capacitats.

 

Les al·legacions a la proposta provisional de valoració dels mèrits i capacitats de la primera fase (inclosa la formació especificada al punt tercer d’aquest Acord) i la proposta provisional de resolució del concurs, es faran accedint, des de la seu electrònica de la Generalitat (http://seu.gencat.cat), a l’apartat ‘Àrea privada’; incorporant a l’espai ‘Al·legació’ un únic document en format pdf que inclogui tota la documentació que es vulgui aportar.

Setè.- Publicar aquest Acord en data 8 de juliol de 2021, a través del tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat), a la intranet i al web del Departament de Justícia http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/concursos/

Barcelona 08 de juliol de 2021

 

DESCARREGA EN PDF LA INFORMACIÓ DE LA JUNTA DE MÈRITS I CAPACITATS DEL CONCURS DE COMANDAMENTS JUS/014/2019 AMB LA RESOLUCIÓ PROVISIONAL DEL CONCURS

US CONTINUAREM INFORMANT!