PUBLICADA LA PROPOSTA PROVISIONAL DE VALORACIÓ DE MÈRITS I CAPACITATS I DE RESOLUCIÓ DEL CONCURS DE COMANDAMENTS JUS/031/2022

 

Avui, 27 de setembre de 2023, s’ha publicat l’acord de la Junta de Mèrits i Capacitats de la Convocatòria del concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de comandament i singulars dels centres penitenciaris de Catalunya (convocatòria de provisió núm. JUS/031/2022)

Reunida la Junta de Mèrits i Capacitats competent per desenvolupar el concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de comandament i singulars de l’àmbit de règim interior i administratiu dels centres penitenciaris de Catalunya (convocatòria de provisió núm. JUS/031/2022), el dia 26 de setembre de 2023, ha acordat i fer públics els acords següents:

 

Primer.

Els criteris de valoració del concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de comandament i singulars de l’àmbit de règim interior i administratiu dels centres penitenciaris de Catalunya (convocatòria de provisió núm. JUS/031/2022) (annex 1).

 

Segon.

La llista de la formació valorada en aquesta convocatòria de provisió (annex 2).

Per presentar al·legacions sobre la formació és necessari que les persones interessades presentin la documentació acreditativa necessària (programa de l’activitat formativa, certificat expedit pel centre en què s’acreditin les hores, etc.), en el termini dels 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la data d’exposició pública d’aquesta proposta davant la Junta de Mèrits i Capacitats d’aquest concurs, de conformitat amb el que s’estableix amb el
unt sisè d’aquest Acord.

 

Tercer.

Desestimar les al·legacions presentades contra l’Acord de 29 de maig de 2023, pel qual es ratifiquen els resultats per als llocs de cap de l’àrea funcional i responsable d’instal·lacions i equips tècnics i es modifiquen i rectifiquen els resultats per als llocs de cap
d’unitat i encarregat d’àrea administrativa atès que, havent-se valorat el contingut de les al·legacions i havent-se comprovat els fulls de resposta dels concursants, s’ha constatat que no existeix cap error en els resultats publicats per aquell Acord.

 

Quart.

La proposta provisional de valoració de mèrits i capacitats de la primera fase en aquest concurs específic de les persones que han superat la segona fase (annex 3).

 

Cinquè.

La proposta provisional de resolució del concurs (annex 4).

 

Els annexos esmentats en aquest acord es poden consultar a la intranet del Departament de Justícia, Drets i Memòria, prèvia identificació de la persona participant amb el seu usuari i contrasenya GICAR.

Contra la proposta provisional de la valoració dels mèrits i capacitats de la primera fase i la  proposta provisional de resolució del concurs, les persones interessades poden formular les observacions o les reclamacions que considerin pertinents en el termini dels 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la data d’exposició pública d’aquesta proposta davant la Junta de Mèrits i Capacitats.

Les al·legacions a la proposta provisional de la valoració dels mèrits i capacitats de la primera fase i a la proposta provisional de resolució del concurs s’han de presentar, telemàticament, dins del període comprès entre el 28 de setembre i l’11 d’octubre de 2023, ambdós inclosos, accedint des del web del Departament de Justícia, Drets i Memòria al formulari següent:

https://ovt.gencat.cat/al·legacionsjus31

Aquelles observacions o reclamacions que facin referència a la formació valorada requeriran l’aportació per part de les persones interessades de la documentació acreditativa necessària (programa de l’activitat formativa, certificat expedit pel centre en què s’acreditin les hores,
etc.).

Les al·legacions s’han de presentar en un únic document en format pdf que inclogui tota la documentació que es vulgui aportar. El nom del document no pot contenir accents, espais en blanc ni caràcters especials i el seu pes no pot superar els 5.000 kB.

 

Sisè.

Fer públic aquest Acord en data 27 de setembre de 2023 al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler (https://tauler.gencat.cat), a la intranet i al web del Departament de Justícia, Drets i Memòria, a l’adreça:

https://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/concursos/funcionaris/execuciopenal/encurs/jus-031-2022/

 

Barcelona a 27 de setembre de 2023

 

DESCARREGA EN PDF L’ACORD DE LA JUNTA DE MÈRITS I CAPACITATS

DESCARREGA EN PDF L’ANNEX 1 (CRITERIS DE VALORACIÓ)

DESCARREGA EN PDF L’ANNEX 2 (LLISTA DE CURSOS VALORATS)

DESCARREGA EN PDF L’ANNEX 3 (LLISTA PROVISIONAL DE VALORACIÓ DE MÈRITS I CAPACITATS)

DESCARREGA EN PDF L’ANNEX 4 (PROPOSTA PROVISIONAL DE RESOLUCIÓ DEL CONCURS)

DESCARREGA EL FORMULARI PER FER AL.LEGACIONS

US CONTINUAREM INFORMANT!