PUBLICADES LES BASES DEL NOU CONCURS OPOSICIÓ D’ESTABILITZACIÓ

 

Avui, 20 de desembre de 2022, s’ha publicat la RESOLUCIÓ PRE/3973/2022, de 16 de desembre, de convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs-oposició, en relació amb els cossos, escales o especialitats de personal funcionari de l’àmbit funcional d’execució penal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya competència de la Direcció General de Funció Pública (núm. de registre de la convocatòria 650).

 

Contingut de la resolució:

 1. Convocar els processos d’estabilització, mitjançant el sistema de concurs-oposició, en relació amb els cossos, escales o especialitats del personal funcionari de l’àmbit funcional d’execució penal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya competència de la Direcció General de Funció Pública.
 2. Aquests processos d’estabilització es regeixen per la normativa referenciada en la part expositiva, per les bases comunes contingudes en l’Annex 1 i per les bases específiques contingudes en els Annexos 3 i següents de la present Resolució.
 3. Els cossos, escales o especialitats objecte de convocatòria són els que s’estableixen en els Annexos 3 i següents de la present Resolució. A aquest efecte, la present convocatòria, en tant que engloba processos de selecció de diferents cossos, escales o especialitats, té com a número de referència el 650 seguit de l’especificació del número d’Annex corresponent i següents–, en funció del cos, escala o especialitat de què es tracti.
 4. De conformitat amb l’Acord GOV/105/2022, de 24 de maig, pel qual s’aprova l’Oferta d’Ocupació Pública d’Estabilització d’Ocupació Temporal de la Generalitat de Catalunya, aquesta pot ser ampliada pel que respecta a les places objecte de convocatòria en el concurs de mèrits en compliment de l’objectiu d’estabilització detraient les places objecte de convocatòria en el concurs oposició d’estabilització i a l’inrevés. Igualment, les places de l’oferta a què fa referència el paràgraf anterior que tenen convocatòries vigents de processos selectius d’accés i de provisió poden ser objecte d’adequació en funció de la seva vinculació amb els processos d’estabilització.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar potestativament un recurs administratiu de reposició davant la persona titular de la Direcció General de Funció Pública en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, mitjançant el tràmit electrònic Presentació de recursos administratius contra resolucions i actes en procediments de la Direcció General de Funció Pública, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació en el DOGC, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 16 de desembre de 2022

 

Annex 1

Bases comunes

 

1. Objecte.

Les presents bases comunes tenen per objecte regir els processos de selecció que es convoquen mitjançant el sistema de concurs oposició d’estabilització, en relació amb els cossos, escales o especialitats de personal funcionari de l’àmbit funcional d’execució penal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya competència de la Direcció General de Funció Pública que consten en els Annexos 3 i següents de la present Resolució, i sens perjudici de les especificitats que s’hi contenen.

 

2. Requisits de participació.

Per participar en aquests processos de selecció s’han de complir els requisits que s’indiquen a continuació: 1.Nacionalitat Tenir la nacionalitat espanyola o ser nacional d’algun dels altres estats membres de la Unió Europea. També poden participar, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d’altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat dependents. Igualment, poden participar les persones incloses en l’àmbit d’aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en què sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. 2.Edat Tenir complerts 16 anys i no excedir, si escau, l’edat màxima de jubilació forçosa legalment establerta.

  1. Titulació. Estar en possessió, o en condicions d’obtenir, algun dels títols acadèmics oficials que, per a cada cos, escala o especialitat, s’indiquen en els Annexos 3 i següents de la present Resolució, sens perjudici que si una persona aspirant amb vinculació temporal roman en actiu en aquest cos, escala o especialitat en virtut d’una altra titulació acadèmica exigida en el moment d’inici de la seva vinculació temporal, aquesta li serà tinguda en compte a títol individual. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, s’haurà d’estar en possessió de la corresponent credencial d’homologació o, en el seu cas, del corresponent certificat d’equivalència. Aquest requisit no serà d’aplicació a les persones aspirants que hagin obtingut el reconeixement de la seva qualificació professional, en l’àmbit de les professions regulades, a l’empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.
  2. Capacitat funcional. Posseir la capacitat funcional per acomplir les funcions del cos, escala o especialitat respecte del qual se sol·licita la participació.
  3. No haver estat separat del servei per expedient disciplinari o inhabilitat judicialment. No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, del qual hagi estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no ha d’estar inhabilitat o en situació equivalent ni ha d’haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l’ocupació pública.
  4. Coneixements de llengua catalana. Posseir els coneixements de llengua catalana del nivell que, per a cada cos, escala o especialitat, s’indiquen en els Annexos 3 i següents de la present Resolució, de conformitat amb el que estableix el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener, i el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya. Sense perjudici de l’esmentat, si una persona aspirant amb vinculació temporal roman en actiu en aquest cos, escala o especialitat en virtut d’una altra titulació de llengua catalana en el moment d’inici de la seva vinculació temporal, aquesta li serà tinguda en compte a títol individual.
  5. Coneixements de llengua castellana. En relació amb les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, posseir els coneixements de llengua castellana del nivell que, per a cada cos, escala o especialitat, s’indiquen en els Annexos 3 i següents de la present Resolució.
  6. Condició de personal funcionari de carrera. No tenir la condició de personal funcionari de carrera del cos, escala o especialitat de la Generalitat de Catalunya respecte del qual se sol·licita la participació ni d’un cos, escala o especialitat funcionarial d’una altra administració pública amb funcions assimilades a les del cos, escala o especialitat respecte del qual se sol·licita participar. En el cas que, en virtut de la superació d’un altre procés de selecció vigent, una persona aspirant adquireixi la condició de personal funcionari de carrera en els termes del paràgraf anterior, quedarà exclosa del procés de selecció corresponent i restaran sense efectes els drets associats a la seva participació.
  7. Taxa de participació. Les persones participants han de realitzar el pagament de la taxa de participació corresponent, d’acord amb allò previst a la base comuna.

Llevat dels supòsits d’exempció. Els requisits indicats anteriorment s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint fins a la presa de possessió com a personal funcionari de carrera. L’incompliment de qualsevol dels requisits indicats anteriorment comporta l’exclusió de la persona aspirant respecte del procés de selecció en el qual hagi sol·licitat la participació i restaran sense efectes els drets associats a la seva participació.

 

3. Sol·licitud de participació

Les sol·licituds de participació s’hauran d’adreçar a la Direcció General de Funció Pública i presentar en el termini de 20 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

La presentació d’aquestes sol·licituds s’efectuarà telemàticament a través del web https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/proces-destabilitzacio-de-locupaciotemporal/concurs-oposicio/, o del web Tràmits gencat (https://web.gencat.cat/ca/tramits/23135) mitjançant formulari normalitzat que es posarà a disposició a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria i seguint les instruccions que proporcioni l’aplicació habilitada a l’efecte, de conformitat amb el que preveuen la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i el Decret 76/2020, de 4 d’agost, d’Administració digital.

Aquest formulari i canal de presentació són d’ús obligatori per a l’admissió a la participació en la convocatòria, i no es consideraran vàlidament presentades aquelles sol·licituds que s’efectuïn amb un altre formulari o format i/o que es trametin per un altre canal, d’acord amb el que preveuen els articles 16.8 i 66.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i l’article 85.1 del Decret 76/2020, de 4 d’agost.

Amb la sol·licitud de participació, les persones aspirants:

a) Declaren responsablement: – Que compleixen els requisits de participació del procés de selecció respecte del qual sol·liciten la participació, sens perjudici de la seva posterior comprovació o acreditació.

La veracitat i exactitud de les dades que indiquen en el formulari de la sol·licitud de participació, sens perjudici de la facultat de l’Administració de revisió i comprovació per a la seva constatació.

b) Donen el consentiment per al tractament de les seves dades de caràcter personal necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés de selecció, d’acord amb la normativa vigent, així com perquè l’òrgan convocant i el Tribunal Qualificador corresponent facin les comprovacions i les acreditacions d’ofici, sens perjudici de la possibilitat o, si escau, de la necessitat de presentació de documentació.

 

4. Taxa de participació.

4.1 Import de la taxa.

Els imports de la taxa que han de satisfer les persones que participin en aquests processos de selecció són els que, en cada cas, s’indiquen a continuació.

a) – Cossos, escales o especialitats del grup A, subgrup A1: Taxa general: 56,00 euros. – Amb la bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general: 35,00 euros. – Amb la bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria especial: 21,00 euros.

b) – Cossos, escales o especialitats del grup A, subgrup A2: Taxa general: 44,05 euros. – Amb la bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general: 27,55 euros. – Amb la bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria especial: 16,55 euros.

c) – Cossos, escales o especialitats del grup C, subgrup C1: Taxa general: 32,15 euros. – Amb la bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general: 20,10 euros. – Amb la bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria especial: 12,05 euros.

En tot cas, estan exemptes d’aquesta taxa, amb la justificació documental de la seva situació, les persones en situació de desocupació que no perceben cap prestació econòmica, les persones jubilades i les que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%.

4.2 Pagament de la taxa.

El pagament de la taxa s’ha de realitzar durant el termini de presentació de sol·licituds pel mitjà que s’indica a continuació: en línia, amb targeta bancària VISA o MASTERCARD de qualsevol entitat.

La manca de pagament, el pagament incomplet de la taxa o la no acreditació a efectes d’exempció comporta l’exclusió de la persona sol·licitant en les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses respecte del procés de selecció en el qual hagi sol·licitat la participació, i restaran sense efectes els drets associats a la seva participació.

 

5. Participació de persones aspirants amb discapacitat i adaptacions

5.1. Les persones aspirants amb la condició legal de discapacitades, amb un grau igual o superior al 33%, tenen dret a participar per la via de reserva i a l’adaptació de les proves i del lloc de treball adjudicat, amb les condicions que estableix el Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional, i les que s’especifiquen a continuació.

Per accedir a les places per la via de reserva i per obtenir l’adaptació de la proves i/o del lloc de treball, cal disposar d’un dictamen favorable dels equips de valoració multiprofessional de la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat del Departament de Drets Socials o de l’òrgan que exerceixi aquesta funció (o òrgan competent equivalent de la resta de comunitats autònomes), emès amb ocasió d’aquesta convocatòria, que declari que la persona aspirant compleix les condicions per exercir les funcions del cos, escala o especialitat respecte del qual ha sol·licitat la participació, i que informi, si procedeix, sobre les adaptacions necessàries per realitzar les proves i/o sobre la necessitat d’adaptar el lloc de treball.

La manca de dictamen per causa imputable a la persona aspirant comporta l’exclusió de la via de reserva.

5.2. Les persones aspirants poden autoritzar la Direcció General de Funció Pública a sol·licitar, en nom seu, l’emissió d’aquest dictamen marcant la casella corresponent de la sol·licitud de participació. La Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat del Departament de Drets Socials, o l’òrgan competent corresponent, ha de lliurar una còpia del dictamen a la Direcció General de Funció Pública i una altra a la persona aspirant, la qual cosa l’eximeix de presentar-lo documentalment.

Quan les dades de la persona aspirant no constin en la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat del Departament de Drets Socials, o l’òrgan corresponent, o bé quan la persona aspirant no autoritzi expressament a la Direcció General de Funció Pública per sol·licitar-les, la persona aspirant ha de sol·licitar el dictamen i lliurar-lo a la Direcció General de Funció Pública en el termini de presentació de la sol·licitud de participació en el procés de selecció.

5.3 En el cas que les places reservades a les persones amb la condició legal de persona amb discapacitat o amb discapacitat intel·lectual no es cobreixin, s’acumulen a la resta de places no reservades a persones amb discapacitat.

 

6. Tribunal Qualificador

 

6.1.Composició.

El Tribunal Qualificador per a cada cos/escala/especialitat es compon per cinc membres, dels quals els tres següents seran comuns en tots els processos:

Presidenta titular: Marta Carrera Alcaraz

Secretari titular: Ruben Garcia Cebollero

Vocal titular: Alberto Fernández Jarabo President suplent: Xavier Farnós Vives

Secretària suplent: Isabel Molina Garcia Vocal suplent: Eva Martínez Heredia

Els altres dos membres seran els dos vocals titulars i els corresponents suplents que es detallen per a cada cos/escala/especialitat en els Annexos 3 i següents de la present Resolució.

Així mateix, formaran part dels Tribunals Qualificadors, com a titular i suplent, respectivament, en qualitat d’assessores en matèria de normalització lingüística, amb veu però sense vot, les persones següents:

M. Montserrat Aguilera Vilar

Gemma Àfrica Bonet Roca

Els Tribunals Qualificadors tenen com a seu d’actuacions el Districte Administratiu de la Generalitat (c. Foc, núm. 57, 08007 Barcelona).

6.2. El funcionament dels Tribunals Qualificadors s’adequarà a les normes pròpies dels òrgans col·legiats.

6.3. Els membres dels Tribunals Qualificadors estan subjectes al règim d’abstenció i recusació establert en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

6.4. Els membres dels Tribunals Qualificadors hauran d’observar l’oportuna confidencialitat i el secret professional en tot el que fa referència a les qüestions tractades en les sessions que se celebrin.

6.5.Els Tribunals Qualificadors poden acordar, si ho creuen convenient, la incorporació d’assessors especialistes, amb veu però sense vot, perquè col·laborin, amb la seva especialització tècnica, en la realització i el desenvolupament d’una o de diverses proves.

6.6.Incidències en els processos de selecció. L’òrgan convocant, per si mateix o a proposta de la presidència del Tribunal Qualificador corresponent, pot requerir, als efectes escaients, l’acreditació dels aspectes necessaris quan cregui que les persones aspirants han pogut incórrer en inexactituds o falsedats, les quals poden ser excloses en qualsevol moment del procés de selecció en què participen, restant sense efectes els drets associats a la seva participació. En tot cas, s’han de posar en coneixement de les autoritats competents les inexactituds o falsedats comprovades, als efectes pertinents. Els Tribunals Qualificadors poden proposar a l’òrgan convocant l’exclusió del procés de selecció de qualsevol participant que dugi a terme alguna conducta contrària a la bona fe o orientada a desvirtuar els principis d’igualtat i equitat o altres comportaments que alterin el desenvolupament normal de qualsevol de les fases establertes en la convocatòria. Així mateix, en qualsevol moment el Tribunal Qualificador corresponent i la Direcció General de Funció Pública poden requerir les persones participants l’acreditació de la seva identitat personal mitjançant la presentació de qualsevol document oficial identificatiu.

6.7 Els Tribunals Qualificadors poden elevar a l’òrgan convocant els dubtes que puguin sorgir en l’aplicació de les bases, així com el que calgui fer en els casos no previstos.

6.8 Els Tribunals Qualificadors podran esmenar, en qualsevol moment, d’ofici o a instància de les persones interessades, les errades de fet o aritmètiques existents en el seus actes.

6.9 Tota la documentació del procés selectiu romandrà custodiada per la Subdirecció General de Selecció i no se’n podrà disposar fora d’aquest àmbit.

6.10.Els Tribunals Qualificadors han d’estendre acta de totes les sessions que se celebrin.

6.11.Una vegada finalitzat el procés, els Tribunals Qualificadors emetran un informe adreçat a la Direcció General de Funció Pública en relació amb el procés de selecció, en què quedin reflectides les observacions i valoracions que estimi necessàries per a la millora dels processos selectius.

6.12.Els membres dels Tribunals Qualificadors, així com les persones que en formen part o s’incorporen com a assessores especialistes, tenen dret a percebre les assistències previstes en el Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó del serveis.

Als efectes del dret a la percepció de les assistències, les sessions del Tribunal Qualificadors s’hauran de produir fora de la jornada obligatòria establerta en el Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat.

 

7. Calendari, lloc i convocatòria de realització de les proves de la fase d’oposició

7.1.Calendari.

Les proves s’iniciaran a partir del dia en què es compleixin tres mesos de la publicació de la convocatòria en el DOGC. Els exercicis d’aquests processos de selecció es celebraran el mateix dia i a la mateixa hora per a totes els cossos, escales i/o especialitats convocades.

7.2.Lloc de realització de les proves.

Les proves tindran lloc a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, sempre que hi hagi un mínim de persones aspirants. La resolució per la qual es fa pública la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses establirà el lloc, el dia, l’hora i les condicions de realització de les proves.

7.3. Crida a les proves.

Les persones aspirants seran convocades per a exercici en crida única i quedaran excloses de l’oposició les que no hi compareguin.

Les aspirants embarassades, a les quals els coincideixi la data de realització de la prova amb la data del part o els dies immediatament anteriors o posteriors, de tal manera que els impedeixi assistir a la prova el dia de celebració acordat, poden sol·licitar al Tribunal Qualificador corresponent l’ajornament de la prova en el termini dels tres dies hàbils següents al naixement, per a la qual cosa han de presentar el justificant mèdic corresponent. El Tribunal Qualificador corresponent fixarà la data de realització de la prova ajornada de manera que aquest ajornament no menyscabi els drets de les altres persones aspirants. En tot cas, la prova s’ha de celebrar abans de la publicació de les qualificacions de la fase d’oposició.

En tot cas, els aspirants s’han d’atenir en tot moment a les instruccions o protocols que, amb motiu de la crisi sanitària per la COVID-19, dicti l’òrgan convocant amb ocasió de la realització de la prova. Aquestes instruccions o protocols, que s’han de publicar amb antelació respecte de la celebració de la prova, s’han de dictar en tot cas d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries vigents en cada moment.

 

8. Desenvolupament dels processos de selecció

8.1.Procediment de selecció.

El procediment de selecció és el de concurs oposició.

8.2. Admissió de les persones aspirants

8.2.1. Llista provisional de persones admeses i excloses Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la persona titular de la Direcció General de Funció Pública dictarà resolució en el termini màxim d’un mes, que s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), amb la llista provisional de persones admeses i excloses en relació amb cadascun dels processos selectius convocats en virtut de la present Resolució.

8.2.2. Esmenes a la llista provisional de persones admeses i excloses Les persones aspirants disposaran d’un termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la resolució indicada per esmenar els defectes de la seva sol·licitud inicial o per complementar la documentació que es requereix a la convocatòria. Les persones aspirants que figuren com a excloses en aquesta llista provisional, que no esmenin dins aquest termini el defecte a elles imputable que hagi motivat la seva exclusió, es considerarà que desisteixen de la seva petició.

8.2.3 Llista definitiva de persones admeses i excloses Transcorregut el termini de 15 dies hàbils des de l’expiració del termini que preveu l’apartat anterior, la persona titular de la Direcció General de Funció Pública aprovarà, mitjançant una resolució que es publicarà al DOGC, la llista definitiva de persones admeses i excloses.

8.3. Fase d’oposició

8.3.1 La puntuació màxima de la fase d’oposició és de 60 punts, i està constituïda per una prova amb dos exercicis. Els exercicis no són eliminatoris si bé, per superar la prova, caldrà obtenir una puntuació mínima de 30 punts en la suma dels dos exercicis.

a) Primer Exercici: Test de coneixements

De caràcter obligatori i no eliminatori

Consisteix a respondre un qüestionari de 50 preguntes tipus test més 5 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut de la part específica del temari que es detalla en l’annex corresponent.

Pel que fa a cossos i escales en els quals no hi ha part específica de temari, s’establirà en l’annex corresponent els temes sobre els quals versarà aquesta prova.

Les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta no es tenen en compte. Per a cada resposta errònia es descompta una quarta part del valor d’una resposta encertada. Per calcular la puntuació del primer exercici s’aplica la fórmula següent:

Q = qualificació resultant

A = nombre d’encerts

E = nombre d’errors

P = puntuació màxima de l’exercici

N = nombre de preguntes

 Q = (A – E/4) x P / N

En cas que el Tribunal Qualificador corresponent acordi l’anul·lació d’alguna pregunta per incorrecció en el plantejament, incorrecció de totes les respostes plantejades o correcció de més d’una, s’inclourà, a l’efecte del càlcul de la qualificació resultant, la primera de les preguntes de reserva, i així successivament.

El temps per a realitzar aquest exercici és d’1 hora 20 minuts La qualificació de l’exercici és de 0 a 25 punts.

b) Segon exercici: supòsit pràctic, tipus test

De caràcter obligatori i no eliminatori Consisteix a resoldre un test sobre un supòsit pràctic de 10 preguntes tipus test, més 2 de reserva sobre el contingut de la part específica dels temaris que es detalla en l’annex corresponent.

Pel que fa a cossos i escales en els quals no hi ha part específica de temari, s’establirà en l’annex corresponent els temes sobre els quals versarà aquesta prova

Aquest exercici pot incloure diferents situacions professionals, sobre els coneixements requerits i relacionats amb les funcions de cos, escala o especialitat convocat.

Les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta no es tenen en compte. Per a cada resposta errònia es descompta una quarta part del valor d’una resposta encertada.

Per calcular la puntuació del primer exercici s’aplica la fórmula següent:

Q = (A – E/4) x P / N

Q = qualificació resultant

A = nombre d’encerts

E = nombre d’errors

P = puntuació màxima de l’exercici

N = nombre de preguntes

En cas que el Tribunal Qualificador corresponent acordi l’anul·lació d’alguna pregunta per incorrecció en el plantejament, incorrecció de totes les respostes plantejades o correcció de més d’una, s’inclourà, a l’efecte del càlcul de la qualificació resultant, la primera de les preguntes de reserva, i així successivament.

El temps per realitzar aquest exercici és de 1h 30 minuts

La qualificació d’aquest exercici és de 0 a 35 punts.

8.3.2. Qualificació de la fase d’oposició La qualificació de la fase d’oposició serà el resultat de la suma obtinguda dels dos exercicis de la prova.

8.4. Prova acreditativa dels requisits de participació de coneixements de llengua catalana i/o castellana Aquesta prova s’efectuarà d’acord amb les regles següents.

8.4.1. Crida per a la realització de la prova. Aquesta prova es realitzarà, per a totes les persones aspirants convocades, en crida única, a la localitat que s’assenyali per Acord dels Tribunals Qualificadors d’acord amb Annex 3 i següents. El Tribunal Qualificador corresponent determinarà el nombre de persones aspirants que són convocades a aquesta prova en relació amb cada procés de selecció, atenent a la valoració provisional de mèrits i en funció del nombre de places convocades en cada cas. La no compareixença a la prova comporta l’exclusió del procés de selecció en què es participa, restant sense efectes els drets associats a la seva participació. No obstant l’anterior, les aspirants embarassades a les quals els coincideixi la data de realització de la prova o exercici de la mateixa amb la data del part o els dies immediatament anteriors o posteriors, de tal manera que els impedeixi assistir a la prova o exercici de la mateixa el dia de celebració acordat, poden sol·licitar al Tribunal Qualificador corresponent el seu ajornament en el termini dels tres dies hàbils següents al naixement, per a la qual cosa han de presentar el justificant mèdic corresponent. En els casos d’ajornament de prova o exercici de la mateixa, es realitzarà una única segona crida o, en el seu cas, es modificarà la data de la crida única establerta. En cas d’una segona crida, el Tribunal Qualificador fixarà la data de realització de la prova o exercici ajornat de manera que aquest ajornament no menyscabi els drets de les altres persones aspirants. La prova o exercici ajornat s’ha de celebrar abans dels resultats de la prova o exercici a què no s’ha pogut assistir, i el Tribunal Qualificador ha de garantir la uniformitat en el nivell de dificultat i en els criteris de correcció.

8.4.2.Desenvolupament de la prova. Consta de dos exercicis: coneixements de llengua catalana i coneixements de llengua castellana.

8.4.2.1.Exercici de coneixements de llengua catalana. De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no estiguin exemptes de realitzar-lo.

a) En el cas dels cossos i escales o especialitats que requereixen coneixements de llengua catalana de nivell de suficiència (C1):

Consisteix a realitzar, davant del Tribunal Qualificador corresponent i, si escau, dels assessors especialistes designats, un exercici que consta de dues parts.

Primera part. S’hi avalua el domini de l’expressió escrita, mitjançant la redacció d’un text de 200 paraules, com a mínim; la comprensió lectora, per mitjà de la lectura d’un text escrit i la resposta a preguntes sobre aquest text, i la gramàtica i el vocabulari, mitjançant exercicis d’avaluació del coneixement de l’ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic.

Segona part. S’hi avalua l’expressió oral per mitjà de la lectura en veu alta d’un text i una conversa i/o exposició sobre temes generals d’actualitat.

El temps per realitzar-la és d’1 hora i 30 minuts, per a la primera part, i de 30 minuts, per a la segona, sens perjudici de possibles adaptacions.

El resultat d’aquest exercici és d’apte/a o no apte/a.

Per ser declarat apte/a en aquest exercici s’ha d’obtenir una puntuació total mínima del 70%, de conformitat amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i coneixement del català, modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener.

b) En el cas dels cossos i escales o especialitats que requereixen coneixements de llengua catalana de nivell intermedi (B2):

Consisteix a realitzar, davant del Tribunal Qualificador corresponent i, si escau, dels assessors especialistes designats, un exercici que consta de dues parts.

Primera part: s’hi avaluaran els coneixements pràctics de llengua catalana per mitjà de la redacció d’una carta formal d’un mínim de 100 paraules, la redacció d’una nota de 50 paraules, com a mínim, i la realització d’exercicis de gramàtica i lèxic sobre aspectes lingüístics relacionats amb les funcions i/o activitats dels llocs convocats.

Segona part: s’hi avaluarà l’expressió oral per mitjà de la lectura en veu alta d’un text i d’una conversa guiada.

El temps per a la realització no pot ser superior a 1 hora per a la primera part i 10 minuts per a la segona, sens perjudici de possibles adaptacions.

El resultat d’aquest exercici és d’apte/a o no apte/a.

Per ser declarat apte/a en aquest exercici s’ha d’obtenir una puntuació total mínima del 60%, de conformitat amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i coneixement del català, modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener.

c) Règim d’exempcions Estan exemptes de realitzar l’exercici de coneixements de llengua catalana les persones aspirants que acreditin estar en possessió dels certificats següents:

Cossos i escales que requereixen coneixements de llengua catalana de nivell superior (C2): certificat de nivell superior (C2) de la Secretaria de Política Lingüística.

Cossos i escales que requereixen coneixements de llengua catalana de nivell de suficiència (C1): certificat de nivell de suficiència (C1) o superior de la Secretaria de Política Lingüística.

Cossos i escales que requereixen coneixements de llengua catalana de nivell intermedi (B2): certificat de nivell intermedi (B2) o superior de la Secretaria de Política Lingüística.

També eximeixen de realitzar l’exercici de coneixements de llengua catalana els títols, diplomes i certificats equivalents establerts per l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, modificada per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística.

Igualment queden exemptes de realitzar l’exercici de coneixements de llengua catalana les persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça en un procés de selecció per accedir a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en què hi hagués establerta una prova o exercici del mateix nivell o superior.

Si el procés selectiu no ha estat convocat per la Direcció General de Funció Pública, caldrà aportar certificació del/de la secretari/ària general del departament corresponent, o de l’òrgan en el qual delegui, on consti de manera clara i expressa el procés de selecció de personal en què hagi participat l’aspirant, el número de registre de la convocatòria, el nivell de coneixements de llengua catalana requerit a la convocatòria i l’especificació que l’aspirant ha obtingut plaça.

8.4.2.2.Exercici de coneixements de llengua castellana.

De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no estiguin exemptes de realitzar-lo.

a) En el cas de cossos i escales o especialitats que requereixen coneixements de llengua castellana dels nivells C1 i C2:

Per tal d’acreditar els coneixements de llengua castellana, les persones aspirants han de realitzar un exercici, que consisteix en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres del Tribunal Qualificador corresponent i, si escau, amb les persones assessores especialistes que aquest designi.

El temps per a realitzar aquest exercici és de 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona, sens perjudici de possibles adaptacions.

El resultat d’aquest exercici és d’apte/a o no apte/a.

b) En el cas de cossos i escales o especialitats que requereixen coneixements de llengua castellana del nivell B2:

Per tal d’acreditar els coneixements de llengua castellana, les persones aspirants han de realitzar un exercici,

Per tal d’acreditar els coneixements de llengua castellana, les persones aspirants han de realitzar un exercici, que consisteix en una redacció de 150 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres del Tribunal Qualificador corresponent i, si escau, amb els assessors especialistes que aquest designi.

El temps per a la realització d’aquest exercici no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona, sens perjudici de possibles adaptacions.

El resultat d’aquest exercici és d’apte/a o no apte/a

c) Règim d’exempcions

Estan exemptes de realitzar l’exercici de coneixements de llengua castellana les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola que acreditin estar en possessió dels nivells de coneixements de llengua castellana següents:

a) Cossos i escales que requereixen coneixements de llengua castellana de nivell (C2): –

Haver cursat la primària, la secundària i el batxillerat a l’Estat espanyol.

Estar en possessió del diploma d’espanyol com a llengua estrangera (DELE) de nivell C2 que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre, modificat pel Reial decret 264/2008, de 22 de febrer.

b) Cossos i escales que requereixen coneixements de llengua castellana de nivell (C1): –

Haver cursat la primària, la secundària i el batxillerat a l’Estat espanyol.

Estar en possessió del diploma d’espanyol com a llengua estrangera (DELE) de nivell C1 o superior que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre, modificat pel Reial decret 264/2008, de 22 de febrer.

c) Cossos i escales que requereixen coneixements de llengua castellana de nivell (B2): –

Haver cursat la primària i la secundària a l’Estat espanyol.

Estar en possessió del diploma d’espanyol com a llengua estrangera (DELE) de nivell B2 o superior que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre, modificat pel Reial decret 264/2008, de 22 de febrer.

També eximeixen de realitzar l’exercici de coneixements de llengua castellana el certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes.

Igualment queden exemptes de realitzar aquest exercici les persones aspirants que hagin cursat en llengua castellana els estudis conduents a l’obtenció de la titulació exigida com a requisit d’accés.

8.5.Fase de concurs. La puntuació màxima de la fase de concurs és de 40 punts. Únicament es valoraran els mèrits que s’indiquen a continuació que s’hagin assolit fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació en la convocatòria. 8.5.1 Mèrits que es valoren

8.5.1.1 Serveis prestats. Es valoren els serveis prestats fins a un màxim de 32 punts, d’acord amb la distribució següent:

a) Serveis prestats amb la mateixa vinculació, amb caràcter temporal, en el mateix cos, escala o especialitat funcionarial de l’Administració de la Generalitat de Catalunya respecte del qual se sol·licita la participació, a raó de 0,550 punts per mes complet.

b) Serveis prestats amb la mateixa vinculació, amb caràcter temporal, en altres administracions públiques en cossos, escales o especialitats funcionarials assimilats al de l’Administració de la Generalitat de Catalunya respecte del qual se sol·licita la participació, a raó de 0,183 per mes complet

En els apartats a) i b), en relació amb la prestació de serveis en dies, es computarà com un mes complet 30 dies naturals.

8.5.1.2. Superació sense plaça de processos selectius d’accés. Es valora haver superat un procés selectiu de concurs oposició sense haver obtingut plaça de la darrera convocatòria finalitzada per accedir al mateix cos, escala o especialitat funcionarial de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, independentment d’haver superat o no la fase de pràctiques amb 2 punts.

8.5.1.3. Coneixements de llengua catalana. Es valoren els coneixements de llengua catalana, fins a un màxim de 3 punts, d’acord amb la distribució següent:

a) Certificat de nivell de coneixements de llengua catalana superior a l’exigit, com a requisit de participació, en la convocatòria: 0,75 punts.

b) Certificat de coneixements de llenguatge administratiu: 0,75 punts.

c) d) Certificat “J”, de coneixements de llenguatge jurídic: 0,75 punts. Certificat “K”, de capacitació per a la correcció de textos orals i escrits: 0,75 punts.

8.5.1.4. Competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC).

Es valoren els certificats d’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) i els certificats declarats equivalents, amb un màxim de 3 punts, d’acord amb la distribució següent:

a) Certificat de nivell avançat: 3 punts.

b) Certificat de nivell mitjà: 2 punts.

c) Certificat de nivell bàsic: 1 punt.

En cas de disposar de diversos certificats, es valorarà únicament el de nivell més alt.

Sens perjudici del previst en els apartats anteriors d’aquesta base comuna 8.5.1, s’han de tenir en compte les especificitats previstes, si escau, en les bases específiques contingudes en els Annexos 3 i següents de la present Resolució.

8.5.2.Al·legació i acreditació dels mèrits.

Els mèrits que no constin en el Registre General de Personal s’han d’al·legar en el termini de deu dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de les qualificacions del segon exercici de cadascun dels processos selectius convocats, i s’han d’acreditar mitjançant els documents i procediments que s’especifiquen en els apartats següents:

a) Serveis prestats:

Els serveis prestats a què fa referència la base comuna 8.5.1.1.a) i, si escau, les corresponents bases específiques, es comprovaran d’ofici, a partir de les dades que constin al Registre General de Personal. Els serveis prestats a què fa referència la base comuna 8.5.1.1.b) s’acreditaran mitjançant l’aportació, per la persona aspirant, del certificat normalitzat que s’estableix a l’Annex 2 de la present Resolució.

b) Superació sense plaça de processos selectius d’accés:

Es comprovarà d’ofici, a partir de la informació de la base de dades de convocatòries de selecció de personal de la Direcció General de Funció Pública i, en el seu cas, de la informació que acreditin els departaments de la Generalitat de Catalunya.

c) Coneixements de llengua catalana:

Es comprovarà d’ofici, a partir de les dades que consten tant en el Registre general de personal com en la base de dades de convocatòries de selecció de personal de la Direcció General de Funció Pública.

Quant al nivell de coneixements de llengua catalana superior a l’exigit, com a requisit de participació en la convocatòria, a què fa referència la base comuna 8.5.1.3.a), el que no consti en la base de dades i en el Registre esmentats, s’acreditarà mitjançant l’aportació, per la persona aspirant, d’algun dels certificats de la Secretaria de Política Lingüística, o un dels títols, diplomes i certificats equivalents establerts per l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, modificada per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística.

Quant als llenguatges d’especialitat, el que no consti en la base de dades i en el Registre esmentats, s’acreditarà mitjançant l’aportació, per la persona aspirant, de certificats o títols reconeguts de coneixements específics de llengua catalana. Els certificats i títols reconeguts de coneixements específics de llengua catalana i que es valoren a efectes del mèrit a què fa referència la base comuna 8.5.1.3, apartats b), c) i d), són els que consten en l’enllaç web següent:

https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/proces-destabilitzacio-de-locupaciotemporal/concurs-oposicio/

d) Competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC i equivalents):

Es comprovarà d’ofici, a partir de les dades que consten en el Registre General de Personal.

El que no hi consti, s’acreditarà mitjançant l’aportació, per la persona aspirant, d’algun dels certificats d’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) o els declarats equivalents, d’acord amb la informació continguda en els enllaços web següents:

https://actic.gencat.cat/ca/actic_informacio/actic_competencies_i_nivells/

https://actic.gencat.cat/ca/actic_informacio/actic_documentacio_de_referencia/

8.5.3 Publicació de la valoració provisional de mèrits.

Transcorregut el termini anterior, el Tribunal Qualificador corresponent publicarà l’Acord de valoració provisional de mèrits.

Les persones aspirants disposaran d’un termini de deu dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de la valoració provisional per presentar davant el Tribunal Qualificador corresponent les al·legacions i la documentació acreditativa que considerin oportunes.

En qualsevol cas, els Tribunals Qualificadors podran sol·licitar a les persones aspirants o a l’òrgan competent la informació necessària, el qual expedirà, amb aquest efecte, els certificats que correspongui.

En aquest tràmit no s’admetrà l’al·legació de mèrits no al·legats prèviament i qualsevol documentació aportada per les persones aspirants que no tingui per objecte aquests mèrits al·legats prèviament no serà tinguda en compte per part del Tribunal Qualificador i, per tant, no haurà de pronunciar-se expressament al respecte.

8.5.4 Publicació de la valoració definitiva dels mèrits i proposta de nomenament.

Un cop analitzades les al·legacions presentades a la valoració provisional de mèrits, el Tribunal Qualificador corresponent publicarà la valoració definitiva dels mèrits, juntament amb l’Acord relatiu als resultats de la prova acreditativa dels requisits de participació de coneixements de llengua catalana i/o castellana, la puntuació total del concurs oposició amb la puntuació final ordenada, i la proposta de nomenament de persones aspirants en relació amb el nombre de places convocades en cada procés de selecció.

En el cas d’aquells processos selectius en què no escaigui la realització de la prova de coneixements de llengua catalana i/o castellana, el Tribunal Qualificador corresponent publicarà de forma conjunta la valoració definitiva de mèrits, els resultats del concurs oposició, amb la puntuació final ordenada, i la proposta de nomenament de persones aspirants en relació amb el nombre de places convocades en cada procés de selecció.

Sense perjudici de l’anterior, la proposta de nomenament del Cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup serveis penitenciaris, es farà un cop finalitzat el curs selectiu i el període de pràctiques de conformitat amb l’annex 8.

9 Resolució d’empats

En cas d’empat en la puntuació total, l’ordre s’establirà a favor de la persona aspirant que es trobi en servei actiu o situació assimilada en el mateix cos, escala o especialitat de personal funcionari objecte de la convocatòria. Si persisteix l’empat, s’aplicaran els criteris de desempat següents:

En primer lloc la persona aspirant hagi obtingut la puntuació més alta en l’apartat 8.5.1.1.a) Serveis prestats en el mateix cos, escala o especialitat de personal funcionari respecte del qual sol·licita la participació, computant a l’efecte tots els dies de prestació de serveis.

En segon lloc, la persona aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta en el mèrit de serveis prestats.

En tercer lloc, la persona aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta en la fase d’oposició.

Finalment, si encara persistís l’empat, el Tribunal Qualificador faran a les persones afectades una prova relacionada amb les funcions i tasques que han de dur a terme les persones funcionàries del cos, escala o especialitat convocada.

 

10. Acreditació de requisits

Juntament amb la proposta de nomenament, es farà pública la relació de persones aspirants respecte de les quals no s’hagi pogut comprovar d’ofici els requisits per participar en el procés de selecció corresponent, a fi que presentin, dins el termini de 20 dies hàbils, a comptar de la data de publicació de la proposta de nomenament, la corresponent documentació acreditativa.

Les persones aspirants proposades per al nomenament que no presentin la documentació requerida, així com aquelles que, un cop efectuada l’oportuna comprovació, no compleixin les condicions i els requisits de participació exigits, no podran ser nomenades funcionàries de carrera, essent excloses del procés de selecció corresponent i restant sense efectes els drets associats a la seva participació.

 

11 Adjudicació de llocs de treball i nomenament com a personal funcionari de carrera

11.1.Aspectes generals.

La convocatòria d’aquests processos de selecció no fa referència a llocs de treball específicament identificats, sinó exclusivament al nombre de places que es convoquen dels corresponents cossos, escales o especialitats, d’acord amb el que consta, en cada cas, en els Annexos 3 i següents de la present Resolució.

Aquests llocs de treball es concreten, en tot cas, amb motiu de la seva adjudicació, a la finalització dels respectius processos selectius.

11.2.Adjudicació de llocs de treball amb caràcter provisional.

A les persones aspirants proposades per a nomenament i en relació amb les quals ja estiguin efectuades la totalitat de les comprovacions de compliment dels requisits de participació, se’ls adjudicarà, amb caràcter provisional, un lloc de treball base corresponent al cos, escala o especialitat respecte del qual hagin sol·licitat la seva participació i hagin estat proposades.

La persona titular de la Direcció General de Funció Pública convocarà un acte públic d’adjudicació de llocs i farà pública la relació de llocs base que s’ofereixen i l’adjudicació s’efectuarà segons l’ordre de puntuació obtingut en el procés de selecció corresponent. Si escau, tindran preferència les persones que s’hagin acollit a les places reservades. Si escau, tindran preferència les persones que participen en relació amb les places reservades a persones amb discapacitat.

11.3 Nomenament com a personal funcionari de carrera.

Realitzades les actuacions d’adjudicació, la persona titular de la Direcció General de Funció Pública efectuarà el nomenament de les persones funcionàries de carrera del cos, escala o especialitat corresponent, mitjançant una Resolució que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Les persones nomenades hauran d’efectuar el jurament o la promesa com a funcionàries de carrera i prendre possessió del lloc adjudicat davant l’òrgan competent del departament corresponent, en el termini màxim d’un mes des de la publicació en el DOGC de la resolució de nomenament, per tal d’adquirir la condició de funcionàries de carrera del cos, escala o especialitat de la Generalitat de Catalunya corresponent.

La manca jurament o promesa i/o de presa de possessió en el lloc de treball comporta la no obtenció de la condició de personal funcionari de carrera del cos, escala o especialitat corresponent de la Generalitat de Catalunya, i la pèrdua de tots els drets respecte de la participació en el procés de selecció corresponent.

 

12 Publicacions i informació del desenvolupament dels processos de selecció i presentació d’escrits i documentació

Les publicacions oficials relatives a la convocatòria es realitzen a través del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i del Tauler d’anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler) (http://tauler.gencat.cat).

Igualment, aquestes publicacions, així com la resta d’actes que se’n derivin, els continguts informatius i els models de documents a què fan referència les bases d’aquesta convocatòria es poden consultar a l’enllaç següent:

https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/proces-destabilitzacio-de-locupaciotemporal/concurs-oposicio/

Així mateix, a través dels apartats “Estat de les teves gestions” o de l’Àrea Privada del web Tràmits Gencat (http://web.gencat.cat/ca/tramits/), les persones aspirants poden obtenir informació actualitzada i individualitzada sobre la seva participació en el procés o processos de selecció en què participin.

Les persones aspirants han de presentar els seus escrits i documentació a través de l’aplicació habilitada a l’efecte per part de l’òrgan convocant o, en el seu cas, mitjançant el tràmit electrònic Presentació d’escrits, documents i esmenes relatius a un procés de selecció disponible al web de tràmits gencat https://web.gencat.cat/ca/tramits/23135.

 

13.Règim d’al·legacions i impugnacions

13.1.Resolucions de l’òrgan convocant

Contra les resolucions de l’òrgan convocant que aprova la convocatòria, la llista de persones aspirants admeses i excloses i el nomenament com a personal funcionari de carrera de les persones aspirants, o altres resolucions definitives, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació, o directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació.

Les persones aspirants han de presentar els seus recursos administratius mitjançant el tràmit electrònic Presentació de recursos administratius contra resolucions i actes en procediments de la Direcció General de Funció Pública disponible al web de tràmits gencat https://web.gencat.cat/ca/tramits/23135.

13.2.Acords del Tribunal Qualificador.

Contra els acords dels Tribunals Qualificadors de valoració definitiva de mèrits, de qualificació de les proves, de proposta de nomenament, o altres actes de tràmit qualificats previstos en l’article 112.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada, davant l’òrgan convocant, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació.

Les persones aspirants han de presentar els seus recursos administratius mitjançant el tràmit electrònic Presentació de recursos administratius contra resolucions i actes en procediments de la Direcció General de Funció Pública disponible al web de tràmits gencat https://web.gencat.cat/ca/tramits/23135.

Contra la resta d’actes de tràmit dels Tribunals Qualificadors, les persones aspirants poden presentar les al·legacions que considerin convenients davant del Tribunal Qualificador corresponent, en el termini de deu dies hàbils a comptar de l’endemà de la notificació o publicació d’aquest acte, per a la seva consideració en la resolució que posi fi al procediment, d’acord amb l’article 112.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Les persones aspirants han de presentar les seves al·legacions a través del tràmit electrònic Presentació d’escrits, documents i esmenes relatius a un procés de selecció disponible al web de tràmits gencat https://web.gencat.cat/ca/tramits/23135

 

Annex 3

Escala superior d’administració general del cos superior d’administració de la Generalitat de Catalunya, opció dret, àmbit funcional d’execució penal (grup A, subgrup A1). Codi: 651

 

1 Nombre de places convocades

Es convoquen 7 places per al torn de lliure accés. D’aquestes places, 2 es reserven per a les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades

2 Funcions

De conformitat amb la disposició addicional sisena del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, correspon al personal funcionari pertanyent a l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A1) desenvolupar les funcions de caràcter administratiu de nivell superior de direcció administrativa, de gestió, d’estudi i propostes, de preparació de normativa, d’elaboració d’informes que requereixin un coneixement complet de la legislació administrativa i similars, relacionades amb l’àmbit funcional d’execució penal

3 Temari

El temari sobre el qual versen les proves d’aquest procés de selecció és el que s’estableix a la Resolució PRE/3252/2022, de 20 d’octubre, per la qual s’aproven els temaris de les proves selectives per a l’accés als cossos i escales de personal funcionari de l’àmbit funcional d’execució penal de la Generalitat de Catalunya, en els processos d’estabilització que es convoquin pel sistema selectiu de concurs oposició en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre publicada en el DOGC 8778 de 24/10/2022. Concretament, els temes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 14, 15, 16, 22, 28 i 30 de la part específica del temari de l’escala superior d’administració general, opció jurídica, de la Resolució PRE/3252/2022, de 20 d’octubre, i, el temari específic de l’àmbit funcional d’execució penal de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració, que requereix disposar de la titulació de dret (grup A, subgrup A1), de l’Annex 1 de la Resolució JUS/3221/2022, de 20 d’octubre, per la qual s’aproven els temaris de les proves selectives per proveir places de l’àmbit funcional d’execució penal de personal funcionari d’administració general i especial de la Generalitat de Catalunya publicat en el DOGC núm. 8778, de 24/10/2022.

4 Requisits específics

A més dels requisits que s’indiquen a la base comuna 2 de l’Annex 1, s’han de complir els requisits següents:

4.1.Titulació

Les persones que participin en aquest procés de selecció han d’estar en possessió de la titulació oficial de nivell universitari de grau, doctorat o llicenciatura en dret.

4.2.Llengua catalana

Coneixements de llengua catalana de nivell de suficiència (C1).

4.3.Llengua castellana

Coneixements de llengua castellana de nivell C1.

5 Especificitats en la valoració dels mèrits de serveis prestats i de superació sense plaça de processos selectius d’accés

En aplicació de l’Acord de 8 de juny de 2022 del grup de treball d’estabilització i reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, dependent de la Mesa General de Negociació dels empleats públics de la Generalitat de Catalunya, s’han de tenir en compte les especificitats següents en la valoració d’aquests mèrits:

5.1.Serveis prestats Els serveis prestats en el mateix cos i escala però en llocs de treball no pertanyents a l’àmbit funcional d’execució penal es valoren amb 1/3 de la puntuació màxima per a l’accés a places del mateix cos i escala de l’àmbit funcional d’execució penal.

5.2.Superació sense plaça de processos selectius d’accés Serà aplicable exclusivament en processos corresponents a l’àmbit d’execució penal.

6.Tribunal qualificador

6.1. Composició El Tribunal Qualificador està integrat per les persones que es determinen en l’apartat 6.1. de les bases comunes, i per les persones següents:

Vocals titulars:

Magdalena Roura Santos

Javier Amado Mateu Sancho

Vocals suplents:

Jose Custodio Saldaña Bonilla

Maria Dolors Basallo Fernández

 

Annex 4

Cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, pedagogia, àmbit funcional d’execució penal (grup A, subgrup A1). Codi: 652

 

1 Nombre de places convocades

Es convoquen 3 places per al torn de lliure accés. D’aquestes places, 1 es reserva per a les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades.

2 Funcions

De conformitat amb l’article 1.2 de la Llei 9/1986, de 10 de novembre, de Cossos de Funcionaris de la Generalitat de Catalunya, correspon al personal funcionari pertanyent al cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, pedagogia (grup A, subgrup A1), desenvolupar les funcions que corresponen a l’estudi, la proposta, el control, l’execució i la inspecció de les tasques tècniques derivades de llur titulació acadèmica, relacionades amb l’àmbit funcional d’execució penal.

3 Temari

El temari sobre el qual versen les proves d’aquest procés de selecció és el que s’estableix a la Resolució PRE/3252/2022, de 20 d’octubre, per la qual s’aproven els temaris de les proves selectives per a l’accés als cossos i escales de personal funcionari de l’àmbit funcional d’execució penal de la Generalitat de Catalunya, en els processos d’estabilització que es convoquin pel sistema selectiu de concurs oposició en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre publicada en el DOGC 8778 de 24/10/2022. Concretament és el corresponent al temari específic de l’àmbit funcional d’execució penal del cos de titulació superior, pedagogia (grup A, subgrup A1), de l’Annex 3 de la Resolució JUS/3221/2022, de 20 d’octubre, per la qual s’aproven els temaris de les proves selectives per proveir places de l’àmbit funcional d’execució penal de personal funcionari d’administració general i especial de la Generalitat de Catalunya publicat en el DOGC núm. 8778, de 24/10/2022.

4 Requisits específics

A més dels requisits que s’indiquen a la base comuna 2 de l’Annex 1, s’han de complir els requisits següents:

4.1.Titulació

Les persones que participin en aquest procés de selecció han d’estar en possessió del títol universitari oficial de grau o llicenciatura en pedagogia.

4.2.Llengua catalana

Coneixements de llengua catalana de nivell de suficiència (C1).

4.3.Llengua castellana

Coneixements de llengua castellana de nivell C1.

5 Especificitats en la valoració dels mèrits de serveis prestats i de superació sense plaça de processos selectius d’accés

En aplicació de l’Acord de 8 de juny de 2022 del grup de treball d’estabilització i reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, dependent de la Mesa General de Negociació dels empleats públics de la Generalitat de Catalunya, s’han de tenir en compte les especificitats següents en la valoració d’aquests mèrits:

5.1.Serveis prestats Els serveis prestats en el mateix cos i escala o especialitat però no pertanyents a l’àmbit funcional d’execució penal es valoren amb 1/3 de la puntuació màxima per a l’accés a places del mateix cos i escala de l’àmbit funcional d’execució penal.

5.2.Superació sense plaça de processos selectius d’accés Serà aplicable exclusivament en processos corresponents a l’àmbit d’execució penal.

6.Tribunal qualificador

6.1. Composició

El Tribunal Qualificador està integrat per les persones que es determinen en l’apartat 6.1. de les bases comunes, i per les persones següents:

Vocals titulars:

Mercedes Peiró Gazulla

Marina Cerdà Llongueres

Vocals suplents:

Herminio Gonzalez Rodriguez

Sílvia Salvado Illa

 

Annex 5

Cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, psicologia, àmbit funcional d’execució penal (grup A, subgrup A1). Codi: 653

 

1 Nombre de places convocades

Es convoquen 28 places per al torn de lliure accés.

D’aquestes places, 8 es reserven per a les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades, i 3 es reserves a persones amb discapacitat intel·lectual.

2 Funcions

De conformitat amb l’article 1.2 de la Llei 9/1986, de 10 de novembre, de Cossos de Funcionaris de la Generalitat de Catalunya, correspon al personal funcionari pertanyent al cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, psicologia (grup A, subgrup A1), desenvolupar les funcions que corresponen a l’estudi, la proposta, el control, l’execució i la inspecció de les tasques tècniques derivades de llur titulació acadèmica, relacionades amb l’àmbit funcional d’execució penal.

-3 Temari

El temari sobre el qual versen les proves d’aquest procés de selecció és el que s’estableix a la Resolució PRE/3252/2022, de 20 d’octubre, per la qual s’aproven els temaris de les proves selectives per a l’accés als cossos i escales de personal funcionari de l’àmbit funcional d’execució penal de la Generalitat de Catalunya, en els processos d’estabilització que es convoquin pel sistema selectiu de concurs oposició en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre publicada en el DOGC 8778 de 24/10/2022. Concretament és el temari específic de l’àmbit funcional d’execució penal del cos de titulació superior, psicologia (grup A, subgrup A1), de l’Annex 4 de la Resolució JUS/3221/2022, de 20 d’octubre, per la qual s’aproven els temaris de les proves selectives per proveir places de l’àmbit funcional d’execució penal de personal funcionari d’administració general i especial de la Generalitat de Catalunya publicat en el DOGC núm. 8778, de 24/10/2022.

4 Requisits específics

A més dels requisits que s’indiquen a la base comuna 2 de l’Annex 1, s’han de complir els requisits següents:

4.1.Titulació Les persones que participin en aquest procés de selecció han d’estar en possessió del títol universitari oficial de grau o llicenciatura en psicologia

4.2.Llengua catalana Coneixements de llengua catalana de nivell de suficiència (C1).

4.3.Llengua castellana Coneixements de llengua castellana de nivell C1.

5 Especificitats en la valoració dels mèrits de serveis prestats i de superació sense plaça de processos selectius d’accés

En aplicació de l’Acord de 8 de juny de 2022 del grup de treball d’estabilització i reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, dependent de la Mesa General de Negociació dels empleats públics de la Generalitat de Catalunya, s’han de tenir en compte les especificitats següents en la valoració d’aquests mèrits:

5.1.Serveis prestats Els serveis prestats en el mateix cos i escala o especialitat però no pertanyents a l’àmbit funcional d’execució penal es valoren amb 1/3 de la puntuació màxima per a l’accés a places del mateix cos i escala de l’àmbit funcional d’execució penal.

5.2.Superació sense plaça de processos selectius d’accés Serà aplicable exclusivament en processos corresponents a l’àmbit d’execució penal.

6.Tribunal qualificador

6.1. Composició El Tribunal Qualificador està integrat per les persones que es determinen en l’apartat 6.1. de les bases comunes, i per les persones següents:

Vocals titulars:

Albert Royo Agustín

Montse Farran Porte

Vocals suplents:

David Raya Munuera

Xènia Blaya Teruel

 

 

Annex 6

Cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, educació social, àmbit funcional execució penal (grup A, subgrup A2). Codi: 654

 

1 Nombre de places convocades

Es convoquen 21 places. D’aquestes places, 6 es reserven per a les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades, i 2 es reserven a persones amb discapacitat intel·lectual.

2 Funcions

De conformitat amb l’article 2.2 de la Llei 9/1986, de 10 de novembre, de Cossos de Funcionaris de la Generalitat de Catalunya, i l’article 1.2 de la Llei 24/2002, de 18 de novembre, de creació de l’especialitat d’educació social en el cos de diplomats de la Generalitat correspon al personal funcionari pertanyent al cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, educació social (grup A, subgrup A2), desenvolupar les funcions derivades de l’exercici professional de llur titulació acadèmica i les de col·laboració en les tasques específiques d’estudi, de control, d’execució i d’inspecció que corresponen als cossos del grup A, subgrup A1, en especial en els camps de l’educació no formal, de l’educació d’adults -inclosos els de la tercera edat-, de la inserció social de persones desadaptades o discapacitades i de l’acció socioeducativa, relacionades amb l’àmbit funcional d’execució penal.

3 Temari 

El temari sobre el qual versen les proves d’aquest procés de selecció és el que s’estableix a la Resolució PRE/3252/2022, de 20 d’octubre, per la qual s’aproven els temaris de les proves selectives per a l’accés als cossos i escales de personal funcionari de l’àmbit funcional d’execució penal de la Generalitat de Catalunya, en els processos d’estabilització que es convoquin pel sistema selectiu de concurs oposició en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre publicada en el DOGC 8778 de 24/10/2022. Concretament els temes 3, 15, 30, 32 i 33 de la part específica del temari del cos de diplomatura, educació social, de la Resolució PRE/2423/2022, de 27 de juliol, pel qual s’aproven els temaris de les proves selectives per a l’accés a determinats cossos i escales de personal funcionari d’administració general i especial de la Generalitat de Catalunya, publicat en el DOGC núm. 8720, de 29/07/2022 i, sobre el temari específic de l’àmbit funcional d’execució penal del cos de diplomatura, educació social (grup A, subgrup A2), de l’Annex 5 de la Resolució JUS/3221/2022, de 20 d’octubre, per la qual s’aproven els temaris de les proves selectives per proveir places de l’àmbit funcional d’execució penal de personal funcionari d’administració general i especial de la Generalitat de Catalunya publicat en el DOGC núm. 8778, de 24/10/2022.

o obstant això, s’ha de tenir en compte la previsió de l’article 7 de la Llei 24/2002, de 18 de novembre, de creació de l’especialitat d’educació social en el cos de diplomats de la Generalitat, en la redacció donada per la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, d’acord amb el següent:

El personal interí i el personal amb contracte temporal que en el moment de publicació de la convocatòria acreditin haver prestat un minin de tres anys de serveis com a educador/a social a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, hauran de realitzar les proves corresponents respecte a la part general del temari establerta per la Resolució PRE/2423/2022, de 27 de juliol, per la qual s’aproven els temaris de les proves selectives per a l’accés a determinats cossos i escales de personal funcionari d’administració general i especial de la Generalitat de Catalunya, publicat en el DOGC núm. 8720, de 29/07/2022.

4 Requisits específics

A més dels requisits que s’indiquen a la base comuna 2 de l’Annex 1, s’han de complir els requisits següents:

4.1.Titulació

Les persones que participin en aquest procés de selecció han d’estar en possessió de la titulació universitària oficial de grau o de diplomatura en educació social. De conformitat amb el que determina l’article 7.1 de la Llei 24/2002, de 18 de novembre, també podrà participar en aquest procés selectiu el personal funcionari interí i el personal amb contracte temporal que, en el moment de publicació de la convocatòria, presti serveis o acrediti haver prestat amb anterioritat tres anys de serveis com a educador/a en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i posseeixi alguna llicenciatura, grau o diplomatura.

4.2.Llengua catalana

Coneixements de llengua catalana de nivell de suficiència (C1).

4.3.Llengua castellana

Coneixements de llengua castellana de nivell C1.

5 Especificitats en la valoració dels mèrits de serveis prestats i de superació sense plaça de processos selectius d’accés

En aplicació de l’Acord de 8 de juny de 2022 del grup de treball d’estabilització i reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, dependent de la Mesa General de Negociació dels empleats públics de la Generalitat de Catalunya, s’han de tenir en compte les especificitats següents en la valoració d’aquests mèrits:

5.1.Serveis prestats

Els serveis prestats en virtut d’una borsa de treball comuna com a personal funcionari interí del cos de diplomatura, educació social, i com a personal laboral temporal en la categoria laboral d’educador/a social, són objecte de valoració en els processos d’estabilització de manera indistinta, tant pel que fa a l’accés al cos de diplomatura, educació social, com per a l’accés a la categoria laboral d’educador/a social. Els serveis prestats en el mateix cos i escala o especialitat però en llocs de treball no pertanyents a l’àmbit funcional d’execució penal es valoren amb 1/3 de la puntuació màxima per a l’accés a places del mateix cos i escala de l’àmbit funcional d’execució penal.

5.2.Superació sense plaça de processos selectius d’accés

Serà aplicable exclusivament en processos corresponents a l’àmbit d’execució penal.

6.Tribunal qualificador

6.1. Composició

El Tribunal Qualificador està integrat per les persones que es determinen en l’apartat 6.1. de les bases comunes, i per les persones següents:

Vocals titulars:

Xavier Busca Huertas

Cristina Gómez Rubia

Vocals suplents:

Francisco Javier Serrano Laynez

Lluís Escrig Martin

 

Annex 7

Cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, treball social, àmbit funcional execució penal (grup A, subgrup A2). Codi: 655

 

1 Nombre de places convocades

Es convoquen 15 places. D’aquestes places, 4 es reserven per a les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades, i 1 es reserva a persones amb discapacitat intel·lectual.

2 Funcions

De conformitat amb l’article 2.2 de la Llei 9/1986, de 10 de novembre, de Cossos de Funcionaris de la Generalitat de Catalunya, correspon al personal funcionari pertanyent al cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, treball social (grup A, subgrup A2), desenvolupar les funcions derivades de l’exercici professional de llur titulació acadèmica i les de col·laboració en les tasques específiques d’estudi, de control, d’execució i d’inspecció que corresponen als cossos del grup A, subgrup A1, relacionades amb l’àmbit funcional d’execució penal.

3 Temari

El temari sobre el qual versen les proves d’aquest procés de selecció és que s’estableix a la Resolució PRE/3252/2022, de 20 d’octubre, per la qual s’aproven els temaris de les proves selectives per a l’accés als cossos i escales de personal funcionari de l’àmbit funcional d’execució penal de la Generalitat de Catalunya, en els processos d’estabilització que es convoquin pel sistema selectiu de concurs oposició en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre publicada en el DOGC 8778 de 24/10/2022. Concretament els temes 1, 2, 4, 10 i 19 de la part específica del temari del cos de de diplomatura, treball social, de la Resolució PRE/2423/2022, de 27 de juliol, per la qual s’aproven els temaris de les proves selectives per a l’accés a determinats cossos i escales de personal funcionari d’administració general i especial de la Generalitat de Catalunya; i, d’altra banda, els continguts en l’annex 6 de la Resolució JUS/3221/2022, de 20 d’octubre, per la qual s’aproven els temaris de les proves selectives per proveir places de l’àmbit funcional d’execució penal de personal funcionari d’administració general i especial de la Generalitat de Catalunya.

4 Requisits específics

A més dels requisits que s’indiquen a la base comuna 2 de l’Annex 1, s’han de complir els requisits següents:

4.1.Titulació Les persones que participin en aquest procés de selecció han d’estar en possessió de la titulació universitària oficial de grau o de diplomatura en treball social o assistents social.

4.2.Llengua catalana Coneixements de llengua catalana de nivell de suficiència (C1).

4.3.Llengua castellana Coneixements de llengua castellana de nivell C1.

5 Especificitats en la valoració dels mèrits de serveis prestats i de superació sense plaça de processos selectius d’accés

En aplicació de l’Acord de 8 de juny de 2022 del grup de treball d’estabilització i reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, dependent de la Mesa General de Negociació dels empleats públics de la Generalitat de Catalunya, s’han de tenir en compte les especificitats següents en la valoració d’aquests mèrits:

5.1.Serveis prestats

Els serveis prestats en el mateix cos i escala o especialitat però en llocs de treball no pertanyents a l’àmbit funcional d’execució penal es valoren amb 1/3 de la puntuació màxima per a l’accés a places del mateix cos i escala de l’àmbit funcional d’execució penal.

5.2.Superació sense plaça de processos selectius d’accés

Serà aplicable exclusivament en processos corresponents a l’àmbit d’execució penal.

6.Tribunal qualificador

6.1. Composició El Tribunal Qualificador està integrat per les persones que es determinen en l’apartat 6.1. de les bases comunes, i per les persones següents:

Vocals titulars:

Rosa Bonfill Galimany

Maria Paz Rosas Carrillo

Vocals suplents:

Emilia Martínez García

Carmen Pozo Gómez

 

Annex 8

Cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup serveis penitenciaris, àmbit funcional execució penal (grup C, subgrup C1). Codi: 656

 

1 Nombre de places convocades

Es convoquen 97 places. D’aquestes places, 30 es reserven per a les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades.

2 Funcions

De conformitat amb l’article 3 de la Llei 9/1986, de 10 de novembre, de Cossos de Funcionaris de la Generalitat de Catalunya, correspon al personal funcionari pertanyent al cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1) i les que recullen els articles 40.3 i 63 del Decret 329/2006, de 5 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament dels serveis d’execució penal a Catalunya.

3 Temari

El temari sobre el qual versen les proves d’aquest procés de selecció és que s’estableix a la Resolució PRE/3252/2022, de 20 d’octubre, per la qual s’aproven els temaris de les proves selectives per a l’accés als cossos i escales de personal funcionari de l’àmbit funcional d’execució penal de la Generalitat de Catalunya, en els processos d’estabilització que es convoquin pel sistema selectiu de concurs oposició en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre publicada en el DOGC 8778 de 24/10/2022. Concretament els temes 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 de la Resolució JUS/3221/2022, de 20 d’octubre, per la qual s’aproven els temaris de les proves selectives per proveir places de l’àmbit funcional d’execució penal de personal funcionari d’administració general i especial de la Generalitat de Catalunya.

4 Requisits específics

A més dels requisits que s’indiquen a la base comuna 2 de l’Annex 1, s’han de complir els requisits següents:

4.1.Titulació

Les persones que participin en aquest procés de selecció han d’estar en possessió de la titulació universitària oficial de batxillerat o tècnic.

4.2.Llengua catalana

Coneixements de llengua catalana de nivell intermedi (B2).

4.3.Llengua castellana

Coneixements de llengua castellana de nivell B2.

4.4. Habilitació

No tenir antecedents penals.

5 Especificitats en la valoració dels mèrits de serveis prestats i de superació sense plaça de processos selectius d’accés

5.1.Superació sense plaça de processos selectius d’accés D’acord amb les especificitats dels procés de selecció del cos tècnic d’especialistes, grup serveis penitenciaris, als efectes de la valoració d’aquest mèrit es valorarà a les persones aspirants que hagin superat el curs selectiu i no hagin estat proposades per realitzar la fase de pràctiques ni pel seu nomenament per manca de llocs objecte de la convocatòria.

6.Tribunal qualificador

6.1. Composició El Tribunal Qualificador està integrat per les persones que es determinen en l’apartat 6.1. de les bases comunes, i per les persones següents:

Vocals titulars:

Montserrat Llorach Boladeras

Francisco José Lara Navas

Vocals suplents:

Jacqueline Anta Martínez

Silvia Serra Puig

7. Curs Selectiu i pràctiques en el lloc de treball

7.1 Fase formativa: curs selectiu

El tribunal qualificador elaborarà la llista d’aspirants que hagin superat les fases d’oposició i de concurs, que seran proposats per fer la fase del curs selectiu, organitzat pel Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE), per ordre de puntuació. El nombre d’aspirants serà com a màxim de 107 persones. La resolució del tribunal qualificador per la qual es fa pública aquesta llista establirà el lloc, el dia i l’hora de la convocatòria de l’inici del curs selectiu, a proposta de la directora del CEJFE.

Aquest curs és de caràcter obligatori i eliminatori. S’hi tractaran aspectes teòrics i pràctics i es farà una única avaluació.

El curs, de caràcter presencial, tindrà una durada d’una setmana i es podrà realitzar en diferents torns. El curs es durà a terme per part del CEFJE, que informarà el tribunal qualificador del desenvolupament.

Els continguts bàsics i la normativa de funcionament intern del curs es donaran a conèixer als participants amb caràcter previ a l’inici del curs selectiu, a l’espai web del Departament de Justícia específic per a la convocatòria, i el primer dia de la formació. Podran quedar excloses del procés de selecció els aspirants que perdin la condició d’alumne d’aquest curs. La pèrdua de la condició d’alumne estarà regulada per la normativa de funcionament intern del curs.

El curs s’estructurarà a l’entorn d’aspectes teòrics i pràctics i les àrees temàtiques següents, relacionades amb les funcions del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1), establertes al Decret 329/2006, de 5 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament dels serveis d’execució penal a Catalunya:

– La seguretat en l’entorn penitenciari.

– El model d’intervenció dirigit a les necessitats de l’individu.

– Habilitats, conducta i interacció del funcionari penitenciari amb els interns. La gestió de conflictes.

– Procediments pràctics i de seguretat.

L’avaluació dels coneixements teoricopràctics es farà mitjançant una única avaluació consistent en un qüestionari relatiu als coneixements adquirits, que tindrà una puntuació de 0 a 30 punts, en què cal obtenir una puntuació mínima de 15 punts.

L’assistència al curs és obligatòria, així com la participació en les activitats i proves d’avaluació. Per tal de superar el curs els participants han d’assistir al 100 % de les sessions. Excepcionalment, es pot admetre una absència màxima del 20 %, justificada amb l’acreditació oportuna.

Durant la realització del curs selectiu es podrà realitzar una analítica de detecció de marcadors biològics de consum de drogues d’abús il·legals, també medicaments considerats d’abús que no s’utilitzin amb finalitzats terapèutiques. En el cas que l’analítica sigui positiva per consum de drogues, la persona participant serà declarada exclosa. En el cas d’una analítica positiva per medicaments d’abús que no sigui amb finalitats terapèutiques, es tornarà a avaluar la persona participant quan es consideri oportú i amb un avís previ inferior a 24 hores, si aquesta segona analítica és positiva es declararà exclosa a la persona participant.

Les qualificacions del curs selectiu se sotmetran a l’aprovació del tribunal qualificador, que serà d’APTE O NO APTE.

7.2 Pràctiques en centres penitenciaris

El tribunal qualificador elaborarà la llista de persones aspirants que han de fer les pràctiques en centres penitenciaris per ordre de puntuació sumant les puntuacions obtingudes a les fases d’oposició, de concurs i de curs selectiu. El nombre d’aspirants serà com a màxim de 97 i s’inclouran a l’efecte d’aquest còmput també les persones aspirants exemptes de fer les pràctiques.

Les persones aspirants que hagin prestat serveis com a funcionàries interines del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1), amb una durada mínima de sis mesos, en el moment de la convocatòria al curs selectiu, resten exemptes de realitzar aquestes pràctiques.

Les persones aspirants que hagin superat el curs selectiu faran unes pràctiques en centres penitenciaris, de caràcter obligatori i eliminatori, amb una durada de dos mesos.

Aquestes pràctiques es faran en dos períodes d’un mes cadascun, prestant servei efectiu en dos centres de treball diferents, en un lloc de treball determinat per la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima idoni per obtenir el nivell de professionalització i formació integral de la persona funcionària en pràctiques.

El tribunal qualificador aprovarà els criteris d’avaluació de les pràctiques en centres penitenciaris.

Durant les pràctiques, les persones aspirants estaran a càrrec de les persones que ocupin llocs de comandament a les unitats en què hagin de prestar els serveis i desenvoluparan el lloc de treball que se’ls assigni.

Un cop finalitzat cada període de pràctiques, s’emetrà un informe d’avaluació de cadascuna de les persones aspirants.

Aquest informe l’emetrà el Consell de Direcció del centre penitenciari en què presti serveis l’aspirant, a partir de les diferents avaluacions fetes per part de les persones que ocupin els llocs de comandament de les unitats on s’hagin assignat les persones funcionàries en pràctiques.

El comandament de les unitats en què estiguin adscrites les persones funcionàries en pràctiques emetrà una acta individual de cadascuna de les persones aspirants en què valorarà l’assoliment de les competències professionals del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1) manifestades en l’exercici de les funcions exercides durant el període de pràctiques.

L’informe d’avaluació de cadascun dels períodes de pràctiques s’haurà de trametre al tribunal qualificador perquè estableixi la qualificació d’apte/a o no apte/a, d’acord amb els criteris d’avaluació prèviament acordats. La qualificació de no apte/a ha d’anar acompanyada d’un informe motivat. En aquest sentit, es podran sol·licitar els aclariments que es considerin oportuns a la direcció dels centres penitenciaris en què les persones aspirants hagin fet les pràctiques.

En els casos de les persones funcionàries en pràctiques que no hagin pogut ser avaluades en els períodes de pràctiques per no haver arribat al temps mínim determinat en els criteris d’avaluació, el tribunal qualificador valorarà la seva continuïtat o exclusió de la fase de pràctiques.

7.3 Retribucions i Seguretat Social

Durant la realització del curs selectiu, les persones aspirants tindran la consideració de persones funcionàries en pràctiques, a efectes econòmics i de afiliació a la Seguretat Social. A aquests efectes, percebran una retribució equivalent al concepte de sou i pagues extraordinàries corresponents al cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1).

Durant el desenvolupant de les pràctiques, atès que es fan prestant un servei efectiu en un lloc base del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1), les retribucions seran equivalents a les retribucions bàsiques i complementàries del lloc de treball desenvolupat.

No obstant l’exposat anteriorment, les persones aspirants que ja estiguin prestant serveis remunerats a l’Administració de la Generalitat de Catalunya com a funcionàries de carrera, funcionàries interines o personal laboral podran optar per percebre les retribucions corresponents al lloc de treball desenvolupat fins al moment d’iniciar el curs selectiu, a banda dels triennis que tinguessin reconeguts.

 

Barcelona, 20 de desembre de 2022

 

DESCARREGA EN PDF LA RESOLUCIÓ PRE/3973/2022 DE CONVOCATORIA DEL CONCURS OPOICIÓ D’ESTABILITZACIÓ 

US CONTINUAREM INFORMANT!