PUBLICADES LES PLANTILLES DE CORRECCIÓ DE LA 1A PROVA DE L’OPOSICIÓ DE TÈCNICS ESPECIALISTES JU030

 

Avui s’ha fet públic l’acord del tribunal qualificador de la convocatòria del procés de selecció per proveir 255 places del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1) (núm. de registre de la convocatòria JU030)

El Tribunal Qualificador reunit en sessió en dates 13 de novembre i 15 de desembre de 2021, va acordar:

1. Anul·lar la pregunta núm. 104 del model A i 74 del model B del torn lliure corresponents a la prova realitzada el dia 13.11.2021, atès que l’enunciat de la pregunta era incomplert i incorporar a la valoració de la prova la 1a pregunta de reserva.

2. Fer públics els enunciats i les plantilles de correcció corresponents a la primera prova (test de coneixements) realitzades en dates 13.11.2021 i 15.12.2021:

– Qüestionari de coneixements del torn lliure i plantilles de correcció (models A i B) corresponents a la prova realitzada el 13.11.2021
– Qüestionari de coneixements del torn de promoció interna i plantilles de correcció (models A i B) corresponents a la prova realitzada el 13.11.2021
– Qüestionari de coneixements del torn lliure i plantilla de correcció (model A) corresponents a la prova realitzada el 15.12.2021 a les persones que se’ls va concedir l’ajornament per alguna de les causes establertes a l’apartat 2 de les  Instruccions derivades de les mesures de prevenció amb motiu de la Covid-19.

3. Obrir un termini de deu dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de les plantilles de correcció de la primera prova al lloc web del Departament de Justícia, per tal que les persones aspirants puguin formular telemàticament les al·legacions que considerin oportunes a les preguntes de la primera prova (test de coneixements), d’acord amb el que s’estableix a la base 8.1.1 de la resolució de la convocatòria.

Les al·legacions s’hauran de presentar telemàticament, des del dia 17.12.2021 al 30.12.2021 (tots dos inclosos) accedint des del web del Departament de Justícia al següent enllaç:

https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&urlRetorn=http://www.gencat.cat/&set-locale=ca_ES&idServei=OPO039TEST

Les al·legacions s’han de presentar en un únic fitxer que inclogui tota la documentació que es vulgui aportar.

DESCARREGA EN PDF L’ACORD DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE L’OPOSICIÓ DE TÈCNICS ESPECIALISTES JU030

DESCARREGA EN PDF LA PLANTILLA DE L’EXAMEN MODEL A TORN LLIURE

DESCARREGA EN PDF LA PLANTILLA DE L’EXAMEN MODEL B TORN LLIURE

DESCARREGA EN PDF LA PLANTILLA DE L’EXAMEN MODEL A TORN DE PROMOCIÓ INTERNA

DESCARREGA EN PDF LA PLANTILLA DE L’EXAMEN MODEL B TORN DE PROMOCIÓ INTERNA

DESCARREGA EN PDF LA PLANTILLA DE L’EXAMEN DEL 15/12/2021

DESCARREGA EN PDF L’EXAMEN DEFINITIU MODEL A DEL TORN LLIURE

DESCARREGA EN PDF L’EXAMEN DEFINITIU MODEL B DEL TORN LLIURE

DESCARREGA EN PDF L’EXAMEN DEFINITIU MODEL A DEL TORN DE PROMOCIÓ INTERNA

DESCARREGA EN PDF L’EXAMEN DEFINITIU MODEL B DEL TORN DE PROMOCIÓ INTERNA

DESCARREGA EN PDF L’EXAMEN DEFINITIU DEL 15/12/2021 DEL TORN LLIURE

US CONTINUAREM INFORMANT!