PUBLICAT EL TEMARI DEL COS DE DIPLOMATS, SERVEIS PENITENCIARIS, I POSICIÓ DE CCOO RESPECTE AL TEMARI I LES OPOSICIONS DEL COS DE DIPLOMATS

 

Ahir, 02 d’agost de 2023, es va publicar la Resolució JUS/2815/2023, de 28 de juliol, per la qual s’aprova i es fa pública la part específica del temari de les proves selectives per accedir al cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris, de l’àmbit funcional d’execució penal (grup A, subgrup A2).

La resolució inclou:

–1 Aprovar i fer pública la part específica del temari de les proves selectives per accedir al cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris, de l’àmbit funcional d’execució penal (grup A, subgrup A2), que es detalla a l’annex d’aquesta resolució.

–2 La part específica del temari aprovat mitjançant aquesta resolució és aplicable als processos de selecció que es convoquin a partir de la publicació d’aquesta resolució al DOGC.

–3 Qualsevol modificació de la part específica del temari aprovat mitjançant aquesta resolució requereix l’aprovació d’una nova resolució, que s’ha de publicar al DOGC.

–4 Deixar sense efectes la part específica del temari que, fins ara, regia les proves selectives per accedir al cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris, de l’àmbit funcional d’execució penal (grup A, subgrup A2), objecte d’aquesta resolució.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant aquest òrgan, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

POSICIÓ DE CCOO

 

La posició de CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, la vam expressar de manera clara en el nostre escrit de la reunió del Grup de Treball del 10 de febrer de 2023 (feu clic per a descarregar-ho) i que CCOO seguim mantenint:

[…]

CCOO hem presentat una proposta d’eliminació de 19 epígrafs que considerem que sobrepassen les competències i la definició d’aquests llocs de treball 

Davant l’escassa oferta aprovada en 2021, CCOO hem tornat a demanar l’ampliació de places a les 150 incloses en l’Acord 2006, més l’increment corresponent de 17 anys

 

CCOO hem recordat que continuem defensant la realització d’un procés de promoció interna del C al B que s’hauria  de fer amb temaris reduït, només 26 temes triats entre els 35 temes de la part específica que ara estem negociant.

L’administració estudiarà les propostes presentades per CCOOCATAC i Intersindical-CSC (UGT i CSIF no van presentar cap esmena, acceptant la proposta de l’administració), emplaçant-nos per a una nova reunió.

 

CCOO, com vam fer amb la consellera i a la reunió de comissió de seguiment del 18 de gener, hem recordat que la promoció interna és vital per als treballadors i treballadores penitenciàries i per a tot el sistema.

 

CCOO hem recordat:

  • No hi ha processos de promoció interna del C al B des de fa 20 anys. Els pocs treballadors i treballadores que fa més de dues dècades van promocionar al B estan desapareixent del sistema.
  • En l’acord del 2006 es contemplava una oferta de 150 places del B que mai s’han convocat.
  • L’absència de personal d’interior del B impedeix a gairebé el 73% de la plantilla accedir a llocs directius dels centres. Per exemple les subdireccions de règim interior han de ser necessàriament cobertes amb personal aliè a interior i sense experiència en aquest àmbit.
  •  

Les 20 places convocades per l’oferta pública de 2021 són clarament insuficients!

 

D’acord amb les dades estudiades per CCOO, actualment hi ha 77 persones del cos de diplomats, serveis penitenciaris, 11 són TMSI o TMO i 66 comandaments intermedis o altres llocs de doble entrada B/C. Segons la RLT hi ha 51 llocs de TMO i TMSI (40 d’ells sense cobrir) i hi ha 552 persones en llocs de comandament intermedi o llocs de doble entrada, per la qual cosa queda clar que un procés de promoció interna del C al B és més que necessari.

 

PER AIXÒ CCOO HEM DEMANAT A L’ADMINISTRACIÓ QUE FACI TOTS ELS ESFORÇOS POSSIBLES PER FER POSSIBLE LA PROMOCIÓ INTERNA I QUE ES CONVOQUIN EL MÀXIM DE LLOCS DE TOTS ELS ÀMBITS.

 

 

 

Part específica del temari del cos de diplomatura, grup de serveis penitenciaris (grup A, subgrup A2)

 

Tema 1

El dret penal

1. El dret penal: concepte, continguts i fonts.

2. El dret penal objectiu i subjectiu.

3. El Codi penal: principis generals, estructura i contingut.

4. Els principis limitadors del poder punitiu de l’Estat: especial referència als principis de legalitat, de culpabilitat i d’intervenció mínima.

 

Tema 2

El delicte

1. La infracció penal: concepte i classes.

2. Els delictes: delictes dolosos i delictes imprudents; delictes actius i delictes omissius.

3. L’autoria i la participació. Els graus d’execució.

4. Les circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal.

 

Tema 3

Les penes

1. Les penes al Codi penal: concepte, classes, durada i efectes; en especial, les penes privatives de llibertat.

2. Les alternatives a la presó: suspensió i substitució de les penes privatives de llibertat; els treballs en benefici de la comunitat.

3. La responsabilitat civil derivada.

4. Les mesures de seguretat: concepte i classes.

5. L’extinció de la responsabilitat penal.

 

Tema 4

Els delictes contra l’Administració de justícia i altres delictes comesos en l’activitat penitenciària

1. Els delictes comesos pels funcionaris públics contra les garanties constitucionals; en especial, els comesos en l’àmbit penitenciari.

2. L’atemptat.

3. Els delictes de resistència i de desobediència; la manca de respecte i consideració deguda a l’autoritat.

4. Les tortures i els altres delictes contra la integritat moral.

5. Les falsedats documentals comeses per un funcionari públic.

 

Tema 5

El dret processal penal: aspectes generals

1. La jurisdicció penal; els jutjats i els tribunals penals.

2. El procés penal: concepte, objecte i tipus.

3. Les parts en el procés penal; els actes processals.

4. El procés penal com a garantia; especial referència al dret de defensa i a la presumpció d’innocència.

 

Tema 6

Els procediments penals

1. El procediment penal i les seves fases.

2. Els diferents procediments penals: el procediment ordinari, el procediment del tribunal del jurat, el procediment abreujat, el procediment per al judici sobre els delictes lleus i el procediment per a l’enjudiciament ràpid.

3. Els recursos: concepte, classes i efectes; en especial, el recurs d’apel·lació i de cassació.

 

Tema 7

Les mesures cautelars penals

1. Les mesures cautelars en el procés penal.

2. Les mesures cautelars personals: la llibertat provisional, la detenció i el procediment d’habeascorpus.

3. Les mesures cautelars personals: la presó provisional.

 

Tema 8

El procediment penal en matèria d’estrangers

1. L’expulsió judicial.

2. L’expulsió administrativa.

3. L’extradició.

4. El trasllat de penats al país d’origen.

 

Tema 9

Delinqüència i presó

1. Les principals perspectives teòriques sobre el concepte i les finalitats de les penes: retribució, prevenció general i prevenció especial.

2. Delinqüència: conceptes bàsics i principals models explicatius.

 

Tema 10

El dret penitenciari

1. Principis fonamentals de l’execució penitenciària fixats per l’article 25.2 de la Constitució espanyola: la reeducació i la reinserció social.

2. La normativa penitenciària. La Llei orgànica general penitenciària i el Reglament penitenciari.

3. Breu referència a l’evolució històrica recent. Darreres tendències legislatives: compliment íntegre i efectiu de les penes.

4. La regulació supranacional en matèria penitenciària: la tasca de les Nacions Unides (regles mínimes per al tractament de reclusos) i del Consell d’Europa (regles penitenciàries europees).

 

Tema 11

L’activitat penitenciària en el marc autonòmic

1. Les competències estatals i de les comunitats autònomes en matèria penitenciària.

2. Les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria penitenciària: la regulació a l’Estatut de Catalunya de 2006. El Reglament d’organització i funcionament dels serveis d’execució penal a Catalunya.

3. Estructura orgànica de l’Administració penitenciària a Catalunya.

 

Tema 12

La relació jurídica penitenciària

1. La relació jurídica penitenciària: naturalesa i fonaments.

2. Els drets dels interns (classes i límits), el sistema de protecció i el règim de garanties.

3. Els deures dels interns.

 

Tema 13

El règim penitenciari: organització general I

1. Concepte i principis inspiradors.

2. Els ingressos. La llibertat i l’excarceració.

3. La identificació dels interns.

4. Les conduccions i els trasllats.

5. Les relacions amb l’exterior: les comunicacions i visites, la recepció i sortida de paquets, i els encàrrecs.

 

Tema 14

El règim penitenciari: organització general II

1. Informació, queixes i recursos dels interns.

2. La participació dels interns en les activitats dels establiments.

3. La col·laboració institucional i la participació social.

 

Tema 15

L’estructura orgànica dels centres penitenciaris I

1. Els òrgans col·legiats: composició i funcions; especial referència als equips multidisciplinaris.

2. Els òrgans unipersonals: funcions i règim de substitucions. Funcions generals del personal al servei de l’Administració penitenciària en els diferents àmbits: administratiu, de rehabilitació i de règim interior.

 

Tema 16

L’estructura orgànica dels centres penitenciaris II

1. Les diferents unitats de servei: unitats d’accés, unitats de servei als mòduls, unitats especialitzades.

2. Les unitats d’ingressos.

3. Els registres, els llibres, els fitxers i les estadístiques.

4. La informació interior i exterior.

 

Tema 17

El règim penitenciari: les mesures de seguretat i vigilància I

1. La seguretat exterior: competències i finalitats.

2. La seguretat interior: principis generals, seguretat dinàmica i estàtica, mesures preventives i mesures de control.

3. La separació dels interns. Classificació dels penats.

4. L’observació de l’intern, els recomptes, els escorcolls i les requisicions.

5. Els plans d’autoprotecció. Els protocols de seguretat: concepte i elaboració.

 

Tema 18

El règim penitenciari: les mesures de seguretat i vigilància II

1. Els mitjans coercitius i la seva aplicació.

2. Les guies d’actuació penitenciària.

3. Intel·ligència i gestió de la informació.

 

Tema 19

El règim dels establiments penitenciaris

1. Els diferents tipus d’establiment i les seves característiques.

2. El règim ordinari: principis generals i característiques.

3. El règim tancat: criteris d’aplicació i característiques.

4. El règim obert: criteris d’aplicació, objectius, característiques i modalitats.

5. El règim dels preventius.

 

Tema 20

El tractament penitenciari I

1. Concepte, finalitat i principis.

2. La voluntarietat de la participació de l’intern en el tractament.

3. La classificació en graus de tractament.

4. La intervenció en medi obert.

 

Tema 21

El tractament penitenciari II

1. El model de rehabilitació: l’avaluació del risc (RisCanvi).

2. El programa individual de tractament (PIT).

 

Tema 22

Els programes de rehabilitació

1. Els programes de rehabilitació adreçats a les necessitats dels individus: tallers socioeducatius, mòduls psicoeducatius i programes específics.

 

Tema 23

Altres programes d’intervenció

1. La intervenció des de l’àmbit de la salut.

2. El model de participació i convivència.

3. La taula de participació social.

 

Tema 24

La formació i el treball penitenciari

1. Les escoles de formació d’adults en seu penitenciària.

2. El treball penitenciari: principals trets característics i normativa reguladora de la relació laboral de caràcter especial dels penats.

3. El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE).

4. La formació professional.

 

Tema 25

Els permisos i les sortides

1. Els permisos de sortida: classes, durada, requisits i procediment de concessió.

2. Les sortides programades.

 

Tema 26

La llibertat condicional. Els beneficis penitenciaris

1. La llibertat condicional; requisits, tramitació i revocació.

2. La refosa de condemnes.

3. La llibertat condicional d’estrangers, malalts molt greus i septuagenaris.

4. Els beneficis penitenciaris: concepte, classes i requisits.

 

Tema 27

Les prestacions de l’Administració penitenciària

1. L’assistència sanitària i la higiene. L’assistència primària, l’assistència especialitzada, l’assistència hospitalària i la sociosanitària.

2. La xarxa de salut mental.

3. Els serveis socials en l’àmbit d’execució penal.

4. L’assistència religiosa.

 

Tema 28

El règim disciplinari

1. Fonament, àmbit d’aplicació i principis de la potestat disciplinària.

2. Classificació de les faltes i determinació de les sancions. Prescripció i cancel·lació.

3. El procediment sancionador.

4. L’execució i el compliment de les sancions.

5. Les recompenses.

 

Tema 29

El control de l’activitat penitenciària: el jutge de vigilància penitenciària

1. Principals funcions i atribucions segons la Llei orgànica general penitenciària i el Codi penal.

2. Els recursos contra les seves resolucions.

 

Tema 30

Les unitats de gestió administrativa I

1. La unitat de gestió penitenciària. Estructura i funcions.

2. L’expedient personal de l’intern: estructura i composició.

3. La gestió dels processos administratius relacionats amb la documentació processal, penal i penitenciària de l’intern.

 

Tema 31

Unitats de gestió administrativa II

1. La unitat de recursos humans. Estructura i funcions. La gestió del personal penitenciari. El llibre de serveis.

2. La unitat de gestió econòmica. Estructura i funcions.

 

Tema 32

El règim econòmic dels establiments penitenciaris

1. Principis generals i règim patrimonial.

2. La gestió dels economats, l’alimentació i el vestuari.

3. La custòdia de les pertinences dels interns.

4. El peculi dels interns.

 

Tema 33

Els processos informàtics específicament penitenciaris

1. El sistema d’informació penitenciari estatal (SIP).

2. El sistema d’informació penitenciari de Catalunya (SIPC): aplicacions comptables, gestió de l’expedient de l’intern, aplicacions sanitàries, comunicacions, serveis de funcionaris i altres processos informàtics.

3. La protecció de les dades de caràcter personal dels fitxers penitenciaris. La gestió dels arxius amb dades personals dels interns.

 

Tema 34

Les polítiques d’igualtat

1. La igualtat i les polítiques de gènere.

2. Els consells per a la igualtat al servei interior dels centres penitenciaris.

3. Els consells per a la igualtat i contra la violència masclista.

4. Els referents de gènere: funcions.

5. El protocol de prevenció de l’assetjament sexual.

 

Tema 35

La prevenció de riscos laborals

1. La seguretat i salut laboral; riscos i prevenció: conceptes bàsics.

2. Els principis de l’acció preventiva.

3. Les disciplines preventives en la prevenció de riscos laborals.

4. Les modalitats organitzatives.

 

Barcelona, 03 d’agost de 2023

 

DESCARREGA EN PDF LA RESOLUCIÓ JUS/2815/2023 DE PUBLICACIÓ DEL TEMARI DEL COS DE DIPLOMATS, SERVEIS PENITENCIARIS

US CONTINUAREM INFORMANT!