PUBLICAT L’ACORD DE LA JUNTA DE MÈRITS PER 46 LLOCS DE CAP D’UNITAT AL CP PUIG DE LES BASSES JUS/CP003/2010

Us informem que avui s’ha publicat al web del Departament, l’Acord de data 11 de març de 2020 de la Junta de Mèrits i Capacitats per a la provisió de 46 llocs de cap d’Unitat del CP Puig de les Basses.

  1. S’ha aprovat la proposta definitiva de resolució del concurs, amb lers persones participants que no han renunciat i d’acord amb el ordre de puntuació resultant de la valoració definitiva dels mèrits i les capacitats de la base 6.1 fet públic per acord de 7 d’octubre de 2011 de la Junta de Mèrits i Capacitats
  2. S’ha fet úblic el resultat de les valoracions dels mèrits i les capacitats de les persones concursants amb destinació adjudicada en la convocatoria.
  3. S‘ha elevat la proposta definitiva de rEsolució a l’òrgan convocant per tal que, si escau, l’aprovi i elabori la resolució definitiva del concurs.

Contra l’acord les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant la consellera del Departament de Justícia en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la seva publicació.

Barcelona a 16 de juny de 2020

 

DESCARREGA EN PDF L’ACORD DE LA JUNTA DE MÈRITS DEL CONCURS DE CUSI DEL C.P. PUIG DE LES BASSES 

US CONTINUAREM INFORMANT!