PUBLICATS ELS CRITERIS DE DESEMPAT DEL PROCÉS DE MÈRITS D’ESTABILITZACIÓ

 

Avui s’ha publicat l’Annex amb els criteris de desempat i informació relacionada del concurs de mèrits d’estabilització

 

Annex: Els criteris de desempat són, d’acord amb el bases comunes 9 de les respectives convocatòries, els següents:


En el cas de la convocatòria amb núm. de registre 300 (personal funcionari):


“—9 Resolució d’empats.

En cas d’empat en la puntuació dels mèrits a valorar, l’ordre de puntuació s’establirà a favor de la persona aspirant que es trobi en la situació administrativa de servei actiu o situació assimilada en el moment de la publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

A aquests efectes, es consideren situacions assimilades a la de servei actiu les següents:

– Excedències derivades de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.
– Excedència per raó de violència terrorista.
– Serveis especials.
– Altres situacions administratives que puguin estar previstes en normativa sectorial i que tinguin els mateixos efectes jurídics.

Si persisteix l’empat, s’aplicaran els criteris de desempat següents:

La persona aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta en el mèrit de serveis prestats.

En cas que la puntuació en el mèrit de serveis prestats sigui la mateixa, l’empat es resoldrà, finalment, en favor la persona aspirant que tingui el major temps de serveis prestats en llocs de treball del mateix cos, escala o especialitat funcionarial objecte de convocatòria respecte del qual s’hagi sol·licitat la participació, computant, a l’efecte, tots els dies de prestació de serveis.”

 

En el cas de la convocatòria amb núm. de registre 400 (personal laboral):

 

“—9 Resolució d’empats

En cas d’empat en la puntuació dels mèrits a valorar, l’ordre de puntuació s’establirà a favor de la persona aspirant que es trobi en la situació administrativa de servei actiu o situació assimilada en el moment de la publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

A aquests efectes, es consideren situacions assimilades a la de servei actiu les següents:
– Excedències derivades de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.
– Excedència per raó de violència terrorista.
– Excedència forçosa.
– Altres situacions administratives que puguin estar previstes en normativa sectorial i que tinguin els mateixos efectes jurídics.

Si persisteix l’empat, s’aplicaran els criteris de desempat següents:

La persona aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta en el mèrit de serveis prestats.

En cas que la puntuació en el mèrit de serveis prestats sigui la mateixa, l’empat es resoldrà, finalment, en favor la persona aspirant que tingui el major temps de serveis prestats en llocs de treball de la mateixa categoria professional laboral objecte de convocatòria respecte de la qual s’hagi sol·licitat la participació,  computant, a l’efecte, tots els dies de prestació de serveis.”

I si, malgrat l’aplicació dels criteris anteriors, encara persisteix l’empat, aquest es decideix d’acord amb els criteris addicionals següents:

1) ordre alfabètic del primer cognom
2) ordre alfabètic del segon cognom
3) ordre alfabètic del nom
4) finalment, ordre del DNI.

 

DESCARREGA EN PDF L’ANNEX AMB ELS CRITERIS DE DESEMPAT DEL PROCÉS DE MÈRITS D’ESTABILITZACIÓ

DESCARREGA EN PDF L’ACORD COMPLEMENTARI CONJUNT DE 07/12/2022 DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS DE MÈRITS D’ESTABILITZACIÓ

US CONTINUAREM INFORMANT!