RESUM DE LA REUNIÓ DE LA MESA SECTORIAL DE NEGOCIACIÓ. 15/07/2019

Us resumim, tot seguit, els temes més destacats tractats avui a la Mesa Sectorial de Negociació.

 

Eliminació del requeriment de fotografia als currículums per accedir a places publicades a ATRI.

Davant la darrera “moda” d’alguns Departaments que demanen fotografia dels/de les aspirants a cobrir llocs de treball mitjançant els processos de provisió que es publiciten a ATRI, els sindicats denunciem que els currículums han de contenir dades que no donin peu a la discriminació.

CCOO estem adherits al projecte “Curriculum Vitae Anònim”, amb el qual es vol lluitar contra la discriminació en l’accés a l’ocupació, en suprimir les referències personals, com el nom i cognoms, el sexe o l’edat, la fotografia i altres circumstàncies personals en el Currículum amb la finalitat de centrar-lo en les capacitats de la persona candidata al lloc de treball a cobrir.

En l’actual context jurídic i econòmic del nostre país, resulta particularment oportú que l’Administració de la Generalitat, que participa activament en els processos de selecció de personal, adopti nous compromisos per a garantir la igualtat de tracte i oportunitats en la identificació del talent, l’accés a l’ocupació i la promoció professional. Incorporant en les seves polítiques de selecció mesures innovadores que permetin progressivament, en funció de les característiques de cada entitat, avançar de manera decidida en la consecució de l’objectiu d’igualtat de tracte i oportunitats, així com a una participació equilibrada de dones i homes.

Els responsables de Funció Pública ens informen que volen solucionar aquest tema al més aviat possible i que ho tractaran amb tots els Departaments per tenir-ho enllestit al setembre.

 

Afectació en matèria de personal Funcionari de la reestructuració del Departament de Cultura.

L’Administració informa que, en virtut del proper Decret de reestructuració del Departament de Cultura, competències de la Direcció General de Creació i Empreses Culturals passaran a formar part de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC). Concretament, n’hi ha 6 llocs de treball coberts per personal funcionari de carrera als quals se’ls donarà l’opció de continuar sent funcionaris a l’ICEC en places a amortitzar o bé a passar a ser personal laboral de l’ICEC mantenint l’antiguitat.

CCOO tornem a insistir que defensem l’Administració Territorial de la Generalitat i que el traspàs de competències i personal a empreses públiques va en detriment del servei públic a la ciutadania i de les condicions laborals de les treballadores i treballadors.

 

Mobilitat Administrativa. Compliment de l’art. 6.4 del III Acord.

CCOO demanem que, en els processos selectius que es duran a terme en relació amb l’Oferta Parcial d’Ocupació de 2017 i l’Oferta d’Ocupació Pública Parcial PESCO, es compleixi la mobilitat entre cossos d’un mateix grup que s’estableix a l’art. 6.4.1 del III Acord de  III Acord general sobre condicions de treball del personal de l’àmbit d’aplicació de la Mesa General de Negociació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya que estableix que “En l’àmbit de la Mesa Sectorial de Negociació del personal d’administració i tècnic es determinaran els criteris en virtut dels quals els llocs de treball de cossos de l’Administració de la Generalitat dels grups A, B, C i D puguin ser ocupats per personal funcionari procedent d’altres cossos del mateix grup que disposi de la titulació necessària per accedir-hi. Aquests llocs en cap cas no poden superar el 5% del total de llocs del grup corresponent”.

L’Administració accepta tractar aquest afer al Grup de Selecció i Provisió, depenent d’aquesta Mesa Sectorial, on s’analitzarà la implementació d’aquesta mesura als diferents processos selectius i de provisió.

 

Places DIL

L’Oferta Parcial d’Ocupació Pública de 2017 estableix que 151 places dels cossos i escales de la Generalitat s’adreçaran a persones amb dificultats d’integració laboral per raó de la seva capacitat intel·lectual. Així mateix, l’Oferta d’Ocupació Pública Parcial PESCO 217 estableix que es convocaran 398 places de personal subaltern, de les quals 24 seran per al torn de reserva i 86 per als discapacitats/des intel·lectuals límit (DIL).

CCOO demanem a l’Administració que valori la idoneïtat d’incloure en un procés PESCO aquestes 86 places DIL. El personal interí subaltern, format per unes 800 persones, si les previsions que tenim a dia d’avui s’acompleixen, podria veure limitat el seu accés a una plaça de funcionari, atès que els dos processos selectius dels que parlem, reduirien les places disponibles.

Esperem que l’Administració ens doni resposta sobre els processos selectius que afectaran el cos de subalterns i quines característiques tindran.

 

Llistat definitiu d’admesos/exclosos proves educadors/es socials àmbit execució penal que es celebraran el proper 27 de juliol

CCOO hem preguntat a la representant del Departament de Justícia per la data de publicació del llistat definitiu d’admesos al procés selectiu. Aquesta respon que finalment es publicaran el proper dia 23. CCOO hem demanat que es publiquin abans ja que entenem que amb tan poc marge de temps entre la publicació i l’examen es poden donar incidències o situacions complicades, que l’Administració haurà de preveure i assumir, i entendre que deixa als opositors en una situació molt estressant i de possible indefensió.

L’Administració afirma que no pot publicar les llistes abans i que valorarà les possibles incidències perquè no afectin els aspirants. CCOO responsabilitzem a l’Administració d’aquesta nova incidència i farem seguiment dels esdeveniments perquè cap aspirant resulti perjudicat/da.

 

Personal PAS de centres educatius: compliment de ràtios  i desplaçaments del personal.

CCOO demanen informació sobre el nombre de centres educatius infradotats de personal PAS ja que aquest personal pateix importants sobrecàrregues de feina. L’Administració admet que efectivament hi ha infradotació de personal, que no totes les baixes es cobreixen i que no poden complir els ràtios en funció del número d’alumnes atesa la manca de pressupost.

A més a més, a les Escoles de Primària, convergeix personal de la Generalitat i de les entitats locals, creant conflictes respecte de tasques que cobreix el personal de la Generalitat tot i que no els correspon. L’Administració recorda que el seu personal només ha de fer les feines normativament establertes i no d’altres.

 

Incompliment del protocol d’organització i establiment de les funcions del personal adscrit a la DG de Medi Natural i als serveis territorials del DARP.

Encara no s’ha aprovat el preceptiu quadrant de guàrdies dels/les enginyers/es forestals relatiu a l’assessorament en la gestió integrada dels boscos que aquest Cos efectua en relació amb la Campanya Forestal 2019 i altres plans d’emergència (VENTCAT, NEUCAT, etc.). A més a més, no s’han acotat les normes de participació voluntària d’aquest personal.  L’Administració reconeix la situació i ens comunica que es revisarà el protocol que es va elaborar el 2008 per adequar-lo als canvis que s’han produït des de llavors però no dóna solucions immediates.

 

Reclamacions individuals complement específic.

Arrel de la Sentència 8/2014 de la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, es reactiva una petició realitzada reiteradament des de fa temps per tots els sindicats de la Mesa, sobre la inadequació de baixar el complement específic als/a les treballadors/es que aproven una promoció interna especial i romanen al seu lloc de treball.

CCOO hem demanat sempre l’equiparació d’aquest complement específic no només per al personal administratiu de la promoció interna especial convocada al 2008 sinó de tot el personal que es trobi en la mateixa situació. CCOO hem apostat sempre per defensar tot el col·lectiu en el seu conjunt atès que entenem que el problema s’ha de resoldre per totes i tots i no només pels qui presentin reclamacions individuals.

L’Administració ara ens diu que n’és conscient del problema i que s’ha de buscar una solució, però que aquest és complex atès que afecta les taules retributives i que al setembre es tornarà a tractar aquest tema.

 

Avançament per part de l’Administració del cost del transport públic al personal que s’ha de desplaçar per desenvolupar les seves funcions.

Funció Pública informa que, apart dels/de les treballadors/es socials de centres oberts del Departament de Justícia, no té constància de cap altre personal que hagi d’avançar dels seus diners l’import dels títols de transport públic que necessiten per desenvolupar les seves funcions i que tractaran aquest tema amb els responsables del Departament de Justícia.

 

Previsió de repetició de les eleccions sindicals de 6 de març a les comarques de Girona.

CCOO manifestem que aquesta qüestió no és objecte de negociació amb l’Administració ja que és competència únicament del personal treballador i dels seus representants. CCOO posposarem qualsevol decisió de calendari a la finalització de tots els processos judicials.

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓ DE LA MESA SECTORIAL  15/07/2019

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT