REUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ DEL C.P. BRIANS 1

 

Aquest 27 de setembre s’ha mantingut una reunió amb la Direcció del centre. Assisteixen Director, Secretària Tècnica Jurídica, Subdirector de Tractament i Gerent, i per la part social CCOO, UGT, CSIF, CATAC i INTERSINDICAL.

Com a punts a tractar a l’ordre del dia s’estableixen:

1. Estat obres.

2. Control de plagues.

3. Trasllat dones a CP Lledoners i afectacions al CP Brians 1.

4. Previsió tancament UMS i MR-5.

5. Distribució locals sindicals.

6. Tema personal: coeficient simultaneïtat del 25% lliurances, problemes gaudiment vacances i dies generats pels canvis de guàrdia dels interins, situació personal del centre (baixes i renovacions), ràtios de permanència del 50 a rehabilitació.

7. Establiment data concreta monogràfic UHPP.

8. Renovació offices dels mòduls.

9. Habilitació de caixetins als mòduls amb material antiincendis pertinent.

10. Renovació butaques de descans.

 

1. Estat obres.

 

a) 1. Dins del primer punt, el nostre principal interès radica en l’obertura dels nous vestidors. L’enginyer, present a la primera part de la reunió, ens informa que la seva previsió es que finalitzin les obres la setmana vinent, tot i amb això es farà el possible per habilitar abans els vestidors, qüestió que anirà en funció del material que els hi arribi per poder treballar.

b) En les obres de cuina la previsió de finalització i entrega se’n aniria cap al gener, però l’inici de l’activitat de la mateixa podria ser cap al novembre. La previsió del CIRE el passat mes de juny era la finalització a finals d’aquest any, ara sembla que es patirà un retard considerable, no es pot donar cap data concreta.

c) A cafeteria exterior s’havia valorar la possibilitat de posar un muntacàrregues però finalment s’instal·la un ascensor, amb l’avantatge que així també podrà ser utilitzat per persones.

d) El primer accés es renovarà i pintarà properament.

e) Els mòduls també es pintaran a mida que es vagin tenint recursos, aquestes actuacions es preveu que siguin progressives (1 mòdul per temporada).

L’enginyer, abans de marxar de la reunió ens informa de la problemàtica que suposa l’escassetat de material de construcció per falta d’estoc dels proveïdors , sent conscient d’aquesta dificultat es compromet a l’augment del personal necessari perquè una vegada rebut el material, tot sigui molt més ràpid.

 

2. Control de plagues.

 

Posem en coneixement de la Direcció la problemàtica creixent que representa la presència de paneroles i rosegadors al centre, en aquest punt recordem que en la passada reunió del 15 juny ens van informar que l’01 de Juliol iniciava la concessió una nova empresa ja que hi havia hagut un retard amb la licitació. Ara se’ns informa que això finalment mai es va produir i que no fou fins el passat 21 de setembre que es va publicar al DOGC l’adjudicació a una nova empresa, amb un contracte plurianual de 3 anys, no podent complir amb la data establerta a la darrera reunió i fent controls mitjançant intervencions puntuals fins a data d’avui.

La direcció es compromet a fer les actuacions necessàries davant els problemes més greus, no obstant, ens demanen que traslladem al conjunt de la plantilla la necessitat de fer informes fent-los coneixedors d’aquest repunt de plagues i dels llocs concrets on es donen per així poder donar resposta amb actuacions específiques o més intensives.

 

3. Trasllat dones a CP Lledoners i afectacions al CP Brians 1.

 

La Direcció argumenta que no disposen de més informació que la publicada en els mitjans fins ara i que el trasllat resta supeditat a una decisió política i no pas de Centre. No hi ha cap previsió concreta al respecte d’això i insisteixen en que totes les informacions existents són de caràcter oficiós.

 

4. Previsió tancament UMS i MR-5.

 

Ens fan recordatori, tal com ens van comentar a la reunió del 15 juny, que hi ha informes tècnics que qualifiquen tant la UMS com el MR-5 en’’ruïna técnica’’

Amb tot això i al igual que amb el trasllat del departament de dones, la Direcció ens comenta que es troben al mateix punt, que es tracta més d’un tema polític que no pas de centre i que resten a la espera de noves informacions.

 

5. Distribució locals sindicals.

 

Els representants de CCOO i UGT han decidit compartir despatx sindical per tal de poder oferir un espai de treball als companys de l’INTERSINDICAL. Es realitza l’entrega de claus just abans de l’inici de la reunió.

 

6. Tema personal: coeficient simultaneïtat del 25% lliurances, problemes gaudiment vacances i dies generats pels canvis de guàrdia dels interins, situació personal del centre (baixes i renovacions), ràtios de permanència del 50 a rehabilitació.

 

Es pregunta a la Cap de RRHH, que ha assistit a una part de la reunió, com es distribueixen els cicles vacacionals que es perden a cada guàrdia com a conseqüència de diferents circumstàncies (baixes, permisos…) i per les finalitzacions de contractes d’interins o canvis de guàrdia. Ens informen que en aquests casos, en cap cas es perden els cicles i que no s’ofereixen com a norma general perquè es redistribueixin entre els subgrups ja que es reserven pels companys que arriben en període vacacional per fer substitucions o que comencen a treballar al nostre centre en aquestes dates, ja que de no fer-ho així hi hauria treballadors que no tindrien dret a gaudir d’una sola setmana de vacances en tot l’estiu.

Igualment, en cas de trobar-se cap funcionari amb problemàtica puntual, la Direcció ens demana que els hi comuniquem per tal de trobar una solució.

Actualment, el ràtio de baixes al centre està al voltant del 16%, la situació no difereix massa de la que teníem al juny, es manté estable amb 77 funcionaris d’interior en situació de baixa laboral, dels quals el 37% es troba cobert amb reforços.

Respecte als companys interins que finalitzen contracte el 30 setembre, ens informen que des del centre han demanat la renovació de tots i cadascun d’ells però que depenen de Direcció General i que l’expectativa no és gaire bona.

En el tema de l’aplicació d’allò establert en la resolució de prorroga de l’acord de condicions de treball dels anys 2006-2009, des de CCOO manifesten que just abans de l’inici del període vacacional hi va haver un cert descontent entre el personal dels àmbits de rehabilitació i d’administració a resultes de diversos canvis d’última hora tant en l’aprovació dels diferents tipus d’horaris existents com en la concessió de cicles de vacances. Des de gerència ens traslladen que hi ha una reunió prevista sobre aquest tema, que es farà tot el possible perquè una situació com la que es va produir no torni a repetir-se i que quan tinguin més informació sobre com quedarà definida a nivell organitzatiu de centre l’aplicació de la presència diària i les ràtios corresponents, se’ns informarà degudament. Restem a l’espera.

 

7. Establiment de data concreta monogràfic UHPP.

 

Davant la petició d’una data concreta per a un monogràfic de UHPP, el Director apunta que les actualitzacions de la normativa d’aquesta unitat no s’ha de tractar en una reunió sindical sinó que la previsió que hi ha és convenir-la amb les persones responsables (CUE, Coordinador, Sant Joan de Deu) i amb les aportacions dels funcionaris que podran traslladar els seus suggeriments.

 

8. Renovació dels offices dels mòduls.

 

Respecte a la reforma integral dels offices dels mòduls que a la passada reunió del 15 de juny es va qualificar «d’imminent», Direcció ens informa que CIRE se n’ha desdit i que de moment no es produirà ni hi ha cap previsió de que finalment es faci. Traslladem el nostre malestar al respecte d’aquest tema i insistim en les deficiències existents en aquests espais. Al tractar-se d’un discissió que ha de prendre CIRE, des de Direcció ens asseguren que faran tota la pressió que estigui a les seves mans però que de moment només s’ha aconseguit que es renovin totes les cafeteres dels mòduls. Així mateix, apunten que es faran les reparacions puntuals que vagin sortint en la mesura del possible ja que hi ha una gran dificultat per aconseguir recanvis per una maquinària tant obsoleta.

 

9. Habilitació d’espais als mòduls amb determinat material antiincendis.

 

Des de CCOO exposem que davant de situacions d’emergències d’incendis, sobretot al torn de nit, on els funcionaris no acostumen a ser els assignats habitualment als mòduls, el fet de no tenir localitzats de manera inequívoca els guants ignífugs i la pota de cabra pot generar un problema . Per aquest motiu, els hi presentem la idea de situar aquest material junt i en un lloc determinat a tots els mòduls per tal que la resposta davant un codi vermell sigui ràpida i adient.

Ens fan saber que properament, el Director i el Subdirector d’interior faran un a visita mòdul per mòdul perquè, amb les aportacions dels funcionaris, es pugui fer efectiva aquesta proposta.

 

10. Renovació butaques de descans.

 

Pel que fa a la renovació d’aquest mobiliari, que ja està molt malmès, es té previst efectuar una primera compra el proper mes de novembre i les següents cap al mes de gener. Això permetrà la reposició d’un bon número de butaques.

Des de la secció sindical CCOO Brians 1, celebrem l’assistència a aquesta reunió per part de tots els sindicats i la bona predisposició de tots, inclosa la part directiva del centre, per tal d’arribar a acords i informacions interessants per al conjunt dels treballadors.

 

Sant Esteve Sesrovires, 28 de setembre de 2022

Nosaltres, treballadors/es del Centre Penitenciari de Brians 1,

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ DEL C.P. BRIANS 1

US CONTINUAREM INFORMANT!