REUNIÓ MESA SECTORIAL 16.07.2018

 

Us resumim, tot seguit, els temes tractats en la reunió d’avui de la Mesa Sectorial de negociació del personal d’administració i tècnic.

Acord de criteris de selecció del personal d’administració i tècnic.

Després d’una llarga negociació, s’ha arribat a un Acord per tal que l’Administració de la Generalitat disposi d’uns criteris de selecció del personal interí d’administració i tècnic homogenis a tots els Departaments.

Properament s’aprovarà un Decret del Govern que els desenvoluparà. Us resumim tot seguit els trets més característics:

  1. NECESSITAT DE COBRIR UNA VACANT
    D’un servei administratiu no finalista que no disposi de borsa pròpia.

2. PUBLICITAT DE L’OFERTA
A través d’ATRI i GENCAT durant un mínim de 10 dies naturals (7 en cas d’urgència justificada).

3. CANDIDATS/ES SOL·LICITANTS
Que hauran de complir una sèrie de requisits i s’integraran en algun dels grups següents ordenats per prioritat successiva.

Grup 1: Personal intern de la GC
Funcionaris/àries de carrera de grups inferiors en actiu o personal laboral fix. També funcionaris/àries de carrera del mateix grup però d’altres cossos que tinguin el requisit de la titulació (promoció horitzontal provisional).

Grup 2: Aprovats/des sense plaça
Persones participants pel torn lliure en un dels dos darrers processos selectius finalitzats que han superat la fase d’oposició del cos/escala corresponent però que no han assolit plaça.

Grup 3: Personal Interí i Laboral Temporal
Persones que presten o han prestat serveis com a personal interí d’administració general o especial en el cos o escala corresponent a la vacant ofertada i també el personal laboral temporal en categories a funcionaritzar.

Grup 4: SOC
Persones demandants d’ocupació inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya

4. SELECCIÓ DEL/LA CANDIDAT/A
Es crearà una Comissió de Selecció al departament que oferta la plaça per seleccionar el/la candidat/a amb millor puntuació sumant les valoracions de les dues fases següents.

Primera fase (fins a 50 punts)
Primer es consideren les prioritats dels grups i posteriorment es computen fins a 50 punts els mèrits següents: nombre d’exercicis aprovats, serveis prestats i formació rellevant pel lloc de treball a cobrir.

Segona fase (fins a 50 punts)
Procés de selecció per avaluar les competències professionals i coneixements convenients respecte el lloc de treball a cobrir i fins a 50 punts. S’avaluaria mitjançant proves, tests d’aptituds, entrevistes, etc.
Aquesta fase podria fer-se en 2 etapes (primer proves i després entrevista)

5. PUBLICITAT DELS RESULTATS
Comunicació al candidat/a seleccionat/da. El Departament ofertant de la plaça haurà de comunicar
també als/les interessats/des no seleccionats:

– Comunicació automàtica que no compleix els requisits (validació amb el formulari de participació).
– Comunicació automàtica per no haver superat la primera fase.
– Comunicació personalitzada per no haver superat la segona fase.

Els/les participants que ho sol•licitin tindran dret a conèixer la puntuació obtinguda per la resta
d’aspirants, tot respectant el dret a la protecció de dades de caràcter personal d’aquests/es.

Així mateix, es crearà una comissió de seguiment formada pels signants de l’acord, de conformitat amb el que disposa l’art. 38 de l’EBEP. Les parts es comprometen a valorar el funcionament d’aquests criteris en el termini d’un any des de la seva entrada en vigor.

Incompliment de la flexibilitat horària per motius de conciliació al Cos d’Agents Rurals durant els mesos d’estiu.

La part social denuncia que els membres del Cos d’Agents Rurals no poden beneficiar-se durant els mesos d’estiu de la flexibilitat horària per motius de conciliació per al personal amb fills menors de 12 anys (fins a 30 minuts per començar la part de permanència obligatòria de l’horari) atès que aquest dret només es pot gaudir durant el període lectiu. L’Administració contesta que així consta a l’Acord sobre les condicions de treball del Cos d’Agents Rurals de l’Administració de Catalunya per al període 2015-2019 i que per canviarho s’haurà de negociar per al proper Acord.

Torn obert.
L’Administració ens confirma que no hi haurà concurs de trasllats del Cos Superior atès que aquest ja es va fer abans del darrer procés de promoció interna.

 

DESCARREGEU EN PDF LA NOTA INFORMATIVA D ELA REUNIÓ DE MESA SECTORIAL DEL 16 DE JULIOL DE 2018

US CONTINUAREM INFORMANT!!