SITUACIÓ DEL PROCÉS DE TÈCNICS ESPECIALISTES JU030 19/11/2021

 

CCOO,1a Força Sindical de Catalunya, fa dies que sol·licitem que l’Administració doni informació respecte a les dubtes relacionats entre els participants amb el procediment selectiu de concurs-oposició de Tècnics especialistes JU030.

La darrera informació és que ben aviat, molt possiblement avui mateix, el tribunal qualificador publicarà un nou acord sobre qüestions pendents.

Independentment de les decisions del tribunal, recordem que tal com consta en la convocatòria (JUS/1208/2021):

6.6 Als efectes de comunicacions i altres incidències, el tribunal qualificador té la seu a la Direcció de Serveis, al c. Foc, 57, 08038 Barcelona. El Servei de Selecció i Provisió de la Direcció de Serveis durà a terme les tasques de suport al tribunal qualificador.

Les persones aspirants poden adreçar les seves consultes al Servei de Selecció i Provisió de la Direcció de Serveis del Departament de Justícia (c. Foc, 57, 08038 Barcelona, telèfon 938574000, selecciotecespecialistes.justicia@gencat.cat).

6.7 El tribunal qualificador resoldrà tots els dubtes que puguin sorgir en l’aplicació d’aquestes bases, així com les actuacions necessàries per dur a terme en els casos no previstos.

També us informem del següent:

 • Tota la informació ha de ser pública, i s’ha de publicar al web del departament de Justícia per poder ser consultada per tots els interessats i interessades:

http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/oposicions/funcionaris/execuciopenal/encurs/JU030/

 • Els qüestionaris s’han de fer públics juntament amb les plantilles de correcció, possibilitant iniciar els 10 dies hàbils per al·legacions a les preguntes.
 • En tot moment, dintre dels terminis legalment establerts, es poden realitzar al·legacions o recursos als actes administratius que puguin correspondre.
 • Impugnacions, al·legacions i notificacions: 

Resolucions definitives de l’òrgan convocant: 

   1. Recurs de reposició: en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la publicació o notificació.
   2. Recurs contenciós administratiu: 2 mesos a comptar de l’endemà de la publicació o notificació, davant la Sala Contenciosa Administrativa. 
 • CCOO reivindiquem el nostre servei jurídic en la defensa dels interessos personals de cada aspirant o persona que ho estimi necessari (933 10 00 00).

Barcelona, 19 de novembre de 2021

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA SITUACIÓ DE LA OPOSICIÓ DE TÈCNICS ESPECIALISTES

US CONTINUAREM INFORMANT!