LA INSPECCIÓ DE TREBALL ENS DÓNA LA RAÓ A CCOO EN LA NOSTRA DENÚNCIA PER L’ INCENDI DEL C.P. QUATRE CAMINS!

 

CCOO VAM DENUNCIAR EL 10/05/2021 DAVANT LA INSPECCIÓ DE TREBALL AL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA PER LA SITUACIÓ QUE ES VA PRODUIR AL DERT DEL C.P. QUATRE CAMINS EL 8 DE MAIG, AMB DOS INCENDIS EL MATEIX DIA (feu clic per descarregar).

 

La denúncia de CCOO va ser l’única que es va fer de manera eminentment tècnica, posant l’accent en les deficiències més greus observades en el centre.

(feu clic per descarregar la denúncia)

 

 

INSPECCIÓ DE TREBALL HA RESOLT ARA AMB UN INFORME DEMOLIDOR PER L’ADMINISTRACIÓ

 

La Inspecció de Treball arran de la nostra denúncia es va posar en contacte amb CCOO de cara a realitzar la pertinent inspecció en el centre:

Recordem alguns dels detalls que vam indicar a la Sra. Inspectora com possibles incompliments de la normativa vigent en matèria de seguretat antiincendisa destacar:

 • Dotació insuficient d’equips de respiració autònoma (Dragger) i equips d’evacuació (Airbox).
 • Ubicació inadequada dels equips d’extinció (extintors en les bombolles que no es poden utilitzar, ja que les finestretes són petites).
 • Incompliment de la normativa contra incendis vigent per la subcontractació de part del manteniment a altres empreses.
 • Falta de control sobre el manteniment anual i quinquennal dels equips (tothom sap posar adhesius als extintors i BIE!).
 • Falta de diligència en resoldre les deficiències detectades en els informes mensuals realitzats pels funcionaris. (algunes detectades des de fa anys ja!!!!).
 • Falta de formació continuada i pràctica (no només teòrica) a la plantilla.
 • Necessitat d’augmentar el nombre de simulacres d’incendi al centre, tant per controlar l’estat del material com per millorar el temps de reacció del personal.
 • No existència d’un Pla d’Autoprotecció d’acord amb la norma vigent.
 • Una BIE amb un cubell per recollir l’aigua que perd.
 • Una BIE suposadament nova, però etiquetada amb data de 2004.
 • BIE plenes d’aigua. Sí després de fer ús d’una BIE, aquesta no és sotmesa a una petita revisió buidant-la de tota l’aigua del seu interior, es pot deteriorar arribant a podrir-se de dins a fora.
 • Extintors que no es poden fer servir als incendis d’una cel·la perquè no passen per la finestreta de les bombolles.
 • Falta d’equips d’evacuació a les bombolles.
 • Falta d’equips de respiració autònoma en nombre adient al centre.
 • Falta d’estoc de reposició tant d’equips de respiració (d’intervenció o d’evacuació) com de material contra incendi, concretament de mànigues per substituir immediatament altres deteriorades.

 CCOO considerem, i així ho va entendre l’autoritat laboral, que totes les deficiències detectades en matèria de seguretat contra incendis són d’extrema gravetat i que s’han de solucionar de manera urgent i immediata.

Com a conclusió d’aquesta visita, la direcció del centre va ser requerida per la inspectora de treball mitjançant un extens requeriment de 4 pàgines: 

 • A aportar tota una sèrie de documentació davant Inspecció de Treball.
 • A reparar DE MANERA IMMEDIATA totes les deficiències detectades durant la visita i en els informes elevats pels funcionaris a la direcció.

 

INFORME DEFINITIU INSPECCIÓ DE TREBALL 3 DE DESEMBRE DE 2021:

Us detallem el contingut definitiu de l’informe on s’informa de totes les anomalies denunciades, conclusions i mesures proposades:

L’Inspecció després de mesos d’anàlisis, va poder corroborar, in situ, totes les infraccions i anomalies a les quals ens enfrontem els treballadors i treballadores penitenciàries i la inactivitat de l’administració anterior.

Informe definitiu i la proposta de requeriments: de conformitat amb el que es disposa en la norma i manuals dels fabricants, conforme als art. 14 i 20 de la llei 31/1995 i 3,4 i annex del RD 486/1997:

 • Garantir en tot moment que la totalitat d’equips d’extinció i d’intervenció i evacuació es troben en perfectes condicions. Termini de compliment: immediat i permanent
 • Garantir en tot moment la dotació d’un nombre suficient d’equips (d’extinció d’incendis, intervenció, evacuació, etc.) per a poder fer front a més d’una situació d’emergència tal com ha succeït en aquests accidents. Termini de compliment: immediat i permanent.
 • Actualitzar l’Avaluació de riscos conforme a la llei 31/1995. Termini de compliment: 3 mesos.
 • Establir les mesures d’emergència, determinant els possibles escenaris que puguin donar origen a una situació d’emergència i establint per a cada situació les mesures encaminades a l’eliminació, minimització o control del risc en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis, evacuació de treballadors. Termini de compliment: un mes.
 • Garantir en tot moment el compliment dels protocols existents per a fer front a les situacions d’emergència tant pel que fa a actuacions, mitjans i dotació de personal i que aquests poden complir-se en tots els torns de Servei. Termini de compliment: immediat i permanent.
 • Garantir que els funcionaris reben tota la informació necessària en relació amb els riscos per a la seva Seguretat i salut, mesures i activitats de protecció i prevenció i mesures d’emergència. Termini de compliment: 1 mes.
 • Garantir que els funcionaris reben una formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, adaptada als seus llocs i tenint en compte les situacions d’emergència que poden haver d’afrontar. Aquesta formació també ha de garantir que aquells treballadors que hagin d’utilitzar equips d’intervenció i/o evacuació estiguin perfectament entrenats i capacitats per a fer-ho en condicions de Seguretat. La formació ha de ser impartida per personal degudament qualificat. Termini de compliment: dues setmanes. La formació haurà de mantenir-se actualitzada en tot moment.
 • Procedir a garantir la vigilància periòdica de l’estat de salut dels treballadors. Termini de compliment: dos mesos.

Inspecció de treball ha sigut molt clara! S’estan incomplint les normatives de seguretat i de la salut!

 

CCOO observem que el mateix passa en la resta de centres penitenciaris catalans, a on no es garanteixen aquests preceptes.

CCOO ja hem traslladat als màxims responsables del departament de Justícia i de la Secretaria de Mesures Penals aquest informe d’obligat compliment per la seva aplicació urgent, i perquè aquestes mesures s’apliquin en tots els centres penitenciaris.

NO ES POT JUGAR AMB LA SEGURETAT I LA VIDA DELS TREBALLADORS!

 

 Prou excuses en matèria de prevenció. Exigim d’una vegada per totes que en aquest nou mandat s’acabi amb els nyaps d’etapes anteriors. CCOO exigim i defensem: 

 • Dimensionament a l’alça dels equips d’extinció, d’intervenció i d’evacuació i dotació d’equips de reserva.
 • Un pla formatiu real i sostingut en el temps, impartit per personal qualificat i realitzat en les instal·lacions adients, amb formació pràctica i teòrica per tot el personal.
 • Dotació de personal adequada en tot moment per poder aplicar tots els protocols, amb ampliació de les plantilles i increment de personal als torns nocturns.
 • Elaboració d’uns protocols d’extinció d’incendis adequats als centres penitenciaris i amb garanties de compliment de les normatives, amb avaluacions de riscos actualitzades.
 • Que es garanteixi l’accés a revisions mèdiques periòdiques al personal.

La mala aplicació de normatives i lleis ens ha portat a una falta de seguretat i salut que ja s’ha manifestat de manera clara i perillosa, i no tolerarem que torni a succeir.

CCOO exigim el compliment dels terminis esmentats i donarem trasllat de totes les mesures al Comitè de Seguretat i Salut sobre el compliment íntegre de l’informe, analitzant cas per cas la situació de la resta de centres per fer extensiu aquest informe i el seu seguiment.

Barcelona, 7 de gener de 2022

DESCARREGA EN PDF LA NOTA DE CCOO SOBRE LA RESOLUCIÓ DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL A LA DENUNCIA DE CCOO SOBRE ELS INCENDIS AL DERT DEL C.P. QUATRE CAMINS

US CONTINUAREM INFORMANT!