LA INSPECCIÓ DE TREBALL DONA LA RAÓ A CCOO PER ENÈSIMA VEGADA

 

EL PASSAT 27 D’ABRIL DE 2022, CCOO, 1A FORÇA SINDICAL DE CATALUNYA, VAM DENUNCIAR A L’ADMINISTRACIÓ DAVANT LA INSPECCIÓ DE TREBALL PER LES DEFICIÈNCIES I IL·LEGALITATS EN MATÈRIA RISCOS LABORALS (feu clic)!

 

Aquest 26 de juny de 2023, la Inspecció de Treball de Lleida ha emès proposta de requeriment amb relació al C.P. Ponent i C.Obert Lleida en la qual dona novament la raó a CCOO. (Recordem que la Inspecció de treball de Tarragona va fer el mateix en data 20 de març de 2023)

 

En la proposta de requeriment, la Inspectora reconeix que el departament de Justícia «no garanteix l’estricte compliment de l’execució de les mateixes [les mesures correctores] en el termini establert», que d’acord amb la legislació en matèria de seguretat i salut laboral es necessita dotar dels recursos materials i econòmics per a aplicar les mesures correctores, i que per això el Departament de Justícia ha de garantir la realització de les activitats preventives i els terminis requerits.

La inspectora afirma com fets provats respecte a les mesures preventives:

  • Que no es concreta qui s’encarrega de la realització.
  • Que no es concreten els recursos humans i materials per executar-les.
  • Que tampoc es realitza seguiment de la implantació.
  • Que es desconeixen que mesures s’han executat tenint en compte que tots els terminis previstos s’han superat.

 

ENCARA RESTEN PENDENTS 439 RISCOS I MESURES PREVENTIVES/CORRECTORES AL C.P. PONENT I 17 AL C.O. LLEIDA!

 

AQUESTA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ ÉS PRODUCTE DEL TREBALL CONTINU DE CCOO:

 

  • En el Comitè de Seguretat i Salut Laboral (CSSL) de 13 de gener de 2022 el delegat de prevenció de CCOO va demanar el llistat de mesures correctores derivades de les Avaluacions Inicials de Riscos (AIR) amb el termini de realització exhaurit i pendents d’implantar.
  • En data 28 de febrer de 2022 el Cap del Servei de Prevenció va enviar, a través del correu electrònic corporatiu, un arxiu on figuraven un total de 3677 mesures correctores derivades de les diferents AIR, amb el termini d’implantació exhaurit.
  • El 27 d’abril de 2022, CCOO vam denunciar a l’administració davant la inspecció de treball per les deficiències i il·legalitats en matèria riscos laborals (feu clic). 
  • El 23 de gener de 2023, el delegat de prevenció de CCOO va tractar tot amb la Inspectora de Treball de Lleida, i que posteriorment es va emplaçar el 15 de febrer a les gerències del centre Obert Lleida i del C.P. Ponent per donar tràmit a l’expedient.

Aquest requeriment d’Inspecció d’extrema duresa i contundència demostra el que CCOO fa anys que denunciem, la passivitat de l’Administració, que finalment haurà de complir obligatòriament.

Barcelona, 26 de juny de 2023

 

DESCARREGA LA NOTA INFORMATIVA ON LA INSPECCIÓ DE TREBALL PER ENÈSIMA VEGADA DONA LA RAO A CCOO

US CONTINUAREM INFORMANT!