NEGOCIACIÓ BASES DEL CONCURS DE COMANDAMENTS 11 D’ABRIL DE 2018

PRÈVIA A L’INICI DE LA REUNIÓ:

Abans de tractar el tema de la reunió, CCOO plantegem dos temes previs amb caràcter d’urgència. L’Administració ens contesta el següent:

PRP:

El Departament de Justícia ens informa que en relació al PRP, pròximament s’autoritzarà al Departament d’Economia, donant trasllat a la Comissió de Retribucions, havent-la ratificat en la Mesa Sectorial de Funció Pública. CCOO exigim la màxima celeritat i que es pagui de manera puntual. Tot i que l’Administració reconeix el seu interès a mantenir les condicions, no garanteixen el cobrament a la nòmina del mes de Maig.

Paga extra 2012 abonament 20,77%:

La Sotsdirectora General de RRHH del Departament de Justícia confirma que la part restant del pagament de la paga extra del 2012 s’abonarà a la nòmina del mes d’Abril. CCOO continuarem exigint la devolució de la paga extra 2013 i 2014, la primera de les quals tal com es va acordar s’ha d’iniciar aquest any.

 

BASES CONCURS DE COMANDAMENTS DE RÈGIM INTERIOR:

L’Administració ratifica la seva darrera proposta del passat 20 de març, en aquesta concretava una primera fase de 80 i una segona de 20 punts. CCOO mostrem el nostre més absolut desacord, novament alterarien les fases respecte al darrer procés. Per aquest motiu continuem defensant la reducció de la valoració segona fase a un màxim de 16 punts.

Respecte a la segona fase: L’Administració va acceptar la proposta de CCOO eliminant de la 2ª fase l’entrevista i el curs selectiu. Novament, l’Administració torna a no aclarir els criteris i el sistema d’avaluació. Amb una única prova, l’Administració indica que seria de coneixements vinculats a les competències sense donar més detalls.

En referència a la primera fase, l’Administració no planteja res de nou, limitant-se a preguntar a les diferents organitzacions sindicals. CCOO vam entregar
propostes concretes i continuem sense rebre cap resposta.

CCOO, conscients de la importància vital que l’experiència té a l’hora d’exercir un lloc de comandament, considerem a la nostra proposta que amb caràcter general qualsevol valoració de treball exercit i antiguitat ha de tenir en compte un valor mitjà de 25 a 30 anys mínims per aconseguir la màxima puntuació de cada apartat en llocs base, i sobre aquesta base estructurem la proposta de baremació que segueix:

1. L’Antiguitat s’hauria de valorar en un mínim de 16 punts (reduint els punts de formació si s’escau) i comptar únicament l’antiguitat en Àmbit Penitenciari amb un màxim de 30 anys.

El càlcul de punts hauria de realitzar-se d’acord a la següent fórmula:

Punts Obtinguts per antiguitat per mes = Punts totals màxims per Antiguitat / 360 (arrodonit cap avall fins a la mil·lèsima més propera)

 

2. El Treball Desenvolupat s’hauria de valorar en 40 punts calculats d’acord a la següent fórmula.

CCOO prenem com a base el lloc de GSI (per a interior) o de GO (per a oficines) considerant que per obtenir la màxima puntuació en aquest apartat es necessitarien 25 anys d’experiència en aquest lloc. La puntuació per mes de la resta de llocs s’ajusta d’acord a la base calculada per GSI o GO

El càlcul de punts hauria de realitzar-se d’acord a la següent fórmula:

Punts obtinguts per Treball Desenvolupat per mes = Punts totals màxims de l’apartat Treball Desenvolupat / 300 (arrodonit cap avall fins a la mil·lèsima més propera)

 

El valor producte de l’operació anterior és el Factor Base (FB)

El Factor Base (FB) de les diferents categories quedaria de la següent manera:

INTERIOR

Categ. Lloc Puntuació x
mes
1 CS, CRIMO, CUE, Cap de Departament Especial, Coordinador Penitenciari 2,5 x FB
2 Director, Subdirector de Règim Interior, Gerent, resta de Subdirectors y Secretari Tècnic Jurídic assimilats al seu lloc d’origen o categoria 4 si aquesta fos superior. Si no tingués lloc d’origen, assimilat a categoria 4
3 CUSI y CAF 2 x FB
4 GSI, GMO, GAM, y TMSI FB
5 Resta de comandaments, ATSI, ATAM FB – 0,010
6 TMO, GO RIET, EIET, Juristes, Psicòlegs, Pedagogs,
Treballadors Socials, Educadors Socials, Tècnic de Prevenció
y Salut Laboral, EAR, Enginyer Industrial
FB – 0,030
7 Resta de llocs 0,3 x FB

 

OFICINES

L’Administració no va fer cap indicació o aclariment en relació al concurs de comandaments d’oficines. CCOO traslladem i defensarem una proposta equivalent a la d’interior, destacant els llocs de treball ocupats pel personal que presta serveis en aquestes àrees.

 

D’aquesta manera, CCOO defensem com imprescindibles:

  • Increment de la puntuació d’antiguitat: traslladem motivadament com aquest valor s’ha d’incrementar com a mínim a 16 punts, i sempre sota la premissa de valorar el temps treballat, no una petita part.
  • Valoració del treball desenvolupat: cada procediment no pot fixar uns criteris diferents, amb una manera particular d’arribar al màxim que pot deixar fora de les valoracions la major part dels serveis prestats, no és acceptable que gran part del treball d’alguns no es valori perquè l’Administració vulgui de facto eliminar aquest factor.
  • Garantir al màxim l’objectivitat: és necessari que es puguin valorar tots els factors, no eliminant de facto els ítems en funció dels interessos de l’Administració. Tampoc podem compartir altres propostes sindicals més aviat sorprenents que fins i tot pretenen escurçar més els anys valorats fins a fer desaparèixer totalment l’antiguitat com a factor a tenir en compte per la selecció de comandaments intermedis.

 

COMANDAMENTS DEFINITIUS:

L’Administració trasllada que en els últims procediments, els òrgans judicials s’han pronunciat de forma negativa respecte a l’exempció de la segona fase pels comandaments intermedis que ja havien guanyat un lloc definitiu i només vulguin moure’s a un altre centre, i que tractaran de trobar alternatives vàlides.

CCOO traslladem la necessitat de concretar un sistema que faciliti la mobilitat dels comandaments definitius amb idèntiques funcions. Cal arribar a un redactat que exoneri o convalidi aquesta segona fase. No pot ser que els que ja van guanyar una plaça hagin de ser avaluats perpètuament per canviar de centre al mateix lloc de treball que ja tenen en propietat.

 

En resum;

CCOO lamentem la falta de propostes específiques de l’Administració, aquest procediment no és pot continuar dilatant en el temps, perquè finalment el perjudici es trasllada als treballadors, que no han tingut cap opció a consolidar el lloc de treball que ocupen o a promocionar. L’Administració ens informa que continuarem les negociacions el 25 d’abril.

 

DESCARREGA LA NOTA DE LA REUNIÓ DE NEGOCIACIÓ DE BASES DEL CONCURS DE COMANDAMENTS EN PDF

INFORMACIÓ DE LA REUNIÓ PREVIA DEL 21 DE MARÇ DE NEGOCIACIÓ DEL CONCURS DE COMANDAMENTS

INFORMACIÓ DE LA REUNIÓ PREVIA DEL 02 DE MARÇ DE NEGOCIACIÓ DEL CONCURS DE COMANDAMENTS

INFORMACIÓ DE LA REUNIÓ PREVIA DEL 23 DE FEBRER DE NEGOCIACIÓ DEL CONCURS DE COMANDAMENTS

 

US CONTINUAREM INFORMANT!!