PUBLICADA LA RESOLUCIÓ DEL CONCURSO GENERAL DE II.PP. L’ADMINISTRACIÓ OFERIRÀ EN COMISSIÓ DE SERVEIS LES VACANTS AFECTADES PEL CONCURS DE TRASLLATS ESTATAL

 

 

Ahir dijous 18 de febrer de 2021 s’ha publicat el BOE la «Resolución de 3 de febrero de 2021, de la Subsecretaría de II.PP, por la que se resuelve el concurso general, convocado por Resolución de 11 de junio de 2020, en los Servicios Periféricos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias».

 

El termini de presa de possessió començarà a comptar-se a partir de l’endemà al del cessament, que haurà d’efectuar-se dins dels TRES DIES HÀBILS següents a la publicació de la present Resolució en el «Boletín Oficial del Estado». Si la Resolució comporta el reingrés al servei actiu, el termini de presa de possessió haurà de computar-se des d’aquesta publicació.

 

L’Administració confirma que hi ha diverses persones afectades i que per tant deixaran vacants un total de 21 llocs de treball. que pretenen cobrir-los al més aviat possible.Tal com CCOO vam informar el passat mes de gener, la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima oferirà a les persones funcionàries que ocupen llocs de treball del cos tècnic d’especialistes la possibilitat d’ocupar en comissió de serveis aquests llocs vacants o vacants reservats fins a la provisió definitiva que es produeixi per concurs de trasllats o per retorn del titular al lloc reservat.

 

Informen que el procés per prendre part sortirà publicat la propera setmana.

 

També informen, que provisionalment, mentre no resolguin aquest procés de comissions de serveis, els centres que no puguin garantir una correcta prestació del servei i durant aquest curt període de temps cobririen aquests llocs amb interins.

 

CCOO hem insistit a l’Administració que cal finalitzar amb els sistemes de cobertura temporal de vacants i que s’ha de fixar d’una vegada per totes un sistema de concursos anuals per tots els col·lectius com en la resta de l’estat i tal com consta en els nostres acords vigents de condicions de treball (pròrroga Acord 2014-2015).

 

Barcelona a 19 de febrer de 2021

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA RESOLUCIÓ DEL CONCURSO DE TRASLADOS DE II.PP.

DESCARREGA EN PDF LA RESOLUCIÓ DE 3 DE FEBRER DE LA SUBSECRETARÍA DE II.PP. 

US CONTINUAREM INFORMANT!