REUNIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ 29/05/2020

 

Avui, 29 de maig de 2020, CCOO ens hem reunit novament amb l’Administració. Han assistit per part del Departament la Directora de Serveis, la Subdirectora General de RR.HH. i Relacions Laborals del departament de Justícia, la responsable de l’Àrea de Relacions Laborals de la Direcció de Serveis, la Subdirectora General de RR.HH., la Subdirectora General de Centres  y el Subdirector general de Tractament de la SMPRAV.

 

COMPLIMENT DE LA INTERLOCUTÒRIA DEL TSJC ACONSEGUIDA PER CCOO

 

Proves diagnòstiques

L’ADMINISTRACIÓ COMPLEIX LA INTERLOCUTÒRIA DEL TSJC ACONSEGUIDA PER CCOO I CONTINUEN FENT LES PROVES PCR

 

L’Administració CONTINUA FENT LES PROVES PCR ALS TREBALLADORS PENITENCIARIS CATALANS, i tal com els vam sol·licitar, ens comuniquen els resultats obtinguts a data 25 de maig pels treballadors/es, el nombre de proves realitzades, el nombre de positius i negatius, el de no concloents i la resta de pendents per la realització. Els darrers centres serien els de la província de Girona i els centres Oberts.

 

Centres Total Proves Fetes Negatius Positius Positius no concloents Retestats Manca
C.P. Dones 462 462 377 9 11 65
C.P. Lledoners 456 2 2
C.P. Ponent 518 384 50 10 4 4 20
C.P. Quatre Camins + Joves 1109 966 665 39 60 60 202
C.P. Brians 1 790 577 490 5 10 10 72
C.P. Brians 2 836 376 330 6 3 3 37
C.P. Mas d’Enric 220 220 191 1 8 20
C.P. Puig de les B. 604 303 147 4 4 152
Total 4995 3288 2550 72 100 81 566

 

CCOO manifestem que finalment les proves comencen a mostrar la realitat.  A 25 de maig tenim 72 treballadors positius i 100 no concloents, tot i que encara queden diversos centres i un gran nombre de treballadors pendents de fer les proves, incloent-hi les plantilles dels centres penitenciaris de Girona i la resta de centres d’oberts.

L’Administració ha de prendre nota i millorar les mesures i equips de protecció per prevenir el contagi entre els treballadors i interns, contagis que s’haurien minimitzat si s’haguessin generalitzat l’ús de mascaretes FFP2 i s’hagués potenciat la prevenció com CCOO sempre hem exigit.

Especialment greu és la situació de Quatre Camins i Joves, que apleguen 39 casos. A  aquestes preocupants xifres cal afegir 60 que treballadors han obtingut resultants no concloents, la qual cosa torna a demostrar que en alguns centres no es prenen les mesures de prevenció adequades.

CCOO hem sol·licitat que es prenguin mesures efectives urgents i que de manera específica es revisi la situació dels centres que han presentat les dades més alarmants.

CCOO hem exigit:

 • Que s’informi amb la màxima transparència dels resultats de les proves dels interns, determinant el nombre de proves realitzades, el nombre de positius, de no concloents i de negatius per cada centre i col·lectiu. L’Administració encara NO ens ha donat les dades.
 • Que EN CAP CAS s’incorpori als companys que resultin positius no concloent i es tractin sota el mateix criteri que els casos positius, s’acceleri al màxim els seus estudis dels contactes i que es repeteixin les proves les vegades que calguin fins que es confirmi el resulta negatiu.
 • CCOO ens mantenim ferms i exigim que es fixi un sistema periòdic mantingut en el temps per la realització de proves de personal penitenciari als mateixos centres, i per les noves incorporacions. Això no pot ser només flor d’un dia.
 • Que es contracti urgentment interins per substituir els casos positius i els seus contactes.
 • Que un cop finalitzin les proves, es realitzin les proves serològiques pertinents als treballadors/es que resultin negatius.

 

Respecte als falsos negatius o casos no concloents

 

CCOO hem exigit que cap treballador/a torni al centre fins que no es confirmi amb ulterior proves. L’Administració respon que respecte a les proves no concloents, els falsos negatius preventivament no s’estan reincorporant, fins que el metge de capçalera corresponent els confirmi l’alta.

La SMPRAV indica que els protocols els marca Salut en tots els casos, i ens confirma la nostra petició de realització de repesca de proves per baixes i permisos que no es van realitzar.

 

Respecte a les proves a interns

 

CCOO HEM FET CONSTAR LA NOSTRA QUEIXA PER L’ABSÈNCIA D’INFORMACIÓ i que només estan arribant resultats per part algunes direccions.

 L’Administració indica que resta pendent la informació de les darreres proves però que en tots els casos estan aplicant les mesures preventives de la manera més urgent possible.

Aquestes mesures d’aïllament per positius i contactes o de confinament de mòduls sencers  o departaments podran alterar el procés de desescalada previst, arribant en cas necessari al reajustament de les fases.

 CCOO hem reiterat que han de prevaldre sempre les mesures de prevenció sobre les regimentals o de fases previstes de desescalada i que s’ha de dotar als treballadors d’EPI’s que s’han de renovar de manera adequada.

 

CCOO HEM ACONSEGUIT QUE ES FACIN PROVES A TOTS ELS COMPANYS.  L’ADMINISTRACIÓ HA DE PRENDRE MESURES URGENTS DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ PER EVITAR EL CONTAGI!

 

CCOO SOM L’ÚNIC SINDICAT QUE HEM PORTAT A L’ADMINISTRACIÓ DAVANT DEL TSJC i LA INSPECCIÓ DE TREBALL OBLIGANT-LA A GARANTIR LA SEGURETAT I LA SALUT DELS TREBALLADORS/ES

 

CCOO FETS I NO PARAULES!!

 

Equips de protecció:

 

L’Administració informa de noves sol·licitud de materials i comunica que continuarà amb les entregues als centres penitenciaris.

 CCOO hem exigit que donin compliment a la instrucció 4/2020 de funció pública i DISTRIBUEIXIN ENTRE ELS TREBALLADORS LES FFP2, substituint les caducades.

 L’Administració, que HA HAGUT DE MODIFICAR ELS PROTOCOLS D’EXPOSICIÓ AL RISC DELS TREBALLADORS PER LA RESOLUCIÓ D’INSPECCIÓ DE TREBALL ACONSEGUIDA PER CCOO, intenta escapolir-se dient una vaguetat com que donarà equips de protecció en funció de les necessitats (però no diu que, quant i quan)  i  que tractaran el tema en el comitè de crisi, que és no dir res.

 L’Administració reconeix que estan realitzant els estudis per fixar l’ús de mampares en certs espais, que els tècnics estan realitzant els informes d’avaluació i que segons els resultats dels mateixos s’actuarà.

 

 CCOO hem sol·licitat que s’ampliïn les dotacions de material i d’EPI’s i que es lliurin les noves màscares FFP2 i guants que l’Administració ha adquirit recentment

 

 

INSTRUCCIÓ 4/2020 DE LA SMPRAV SOBRE GAUDIMENT DE DIES I VACANCES

 

CCOO VAM SER L’ÚNIC SINDICAT, tal com va reconèixer l’Administració, QUE ENS HEM QUEIXAT i PRESENTAT AL·LEGACIONS PER ESCRIT REGISTRAT I DE MANERA RAONADA DE LES RESTRICCIONS QUE INTRODUEIX LA INSTRUCCIÓ 4/2020 en matèria de gaudi dels dies de compensació de festius, obligació de gastar dies complets en comptes de torns.

L’Administració, que finalment va reconèixer algunes millores que no va integrar per tothom,  incloent-hi una part impostant del RECULL DE LES EXIGÈNCIES DE CCOO, reconeixent que la instrucció no estava ben redactada.

CCOO HEM EXIGIT i tornat a insistir:

 • Que qualsevol treballador puguin sol·licitar els dies per hores o fracció de mitja hora, com ocorre d’ordinari. CCOO no entenem que poder demanar dies per torns però no per hores soltes.
 • Que s’ajusti la permanència a nivells realistes que permetin el gaudiment de dies i vacances sense restriccions absurdes. Establir percentatges de permanència sobre no se sap a quines quantitats estan referenciades (places teòriques, places reals, plantilla total, plantilla efectiva, etc.), sigui el que sigui i sobretot quan les places a cobrir són fixes però el personal total, de baixa i disponible fluctua contínuament, és absurd i porta a restriccions.

 

 

INSTRUCCIÓ 5/2020. PERMISOS PER DEURE INEXCUSABLE. NOU PERMÍS PER CONCILIACIÓ

 

CCOO hem tornat a criticar durament la instrucció 5/2020, que va ser imposada des de la Secretària d’Administració i Funció Pública, i que s’aplicaria a tot el Personal Administratiu i Tècnic, inclosos els treballadors penitenciaris. Aquest document pretén ser un document on fixi les mesures a prendre per a la reincorporació progressiva als centres de treball.

CCOO hem fet saber que aquesta instrucció tindrà sentit per altres serveis que si han teletreballat i han de tornar a la feina presencial, però que EL PERSONAL PENITENCIARI NO HA DEIXAT MAI DE TREBALLAR PRESENCIALMENT.

 CCOO hem manifestat que no permetrem que s’apliqui de manera restrictiva,  empitjorant condicions o eliminant drets. CCOO hem avisat que si l’Administració decideix fer-ho, que s’atinguin a les conseqüències, i hem exigit:

 

 • QUE ES MANTINGUIN ELS PERMISOS PER DEURE INEXCUSABLE

El punt 9.3 de la Instrucció, especifica l’eliminació dels permisos per deure inexcusable en la data que fixi el pla de contingència i de reincorporació progressiva del departament, com a més tard l’1 de juny.

L’Administració manifesta i comunica en una nota informativa que mantindrà els permisos (actualment 361) però que els ha comunicat al servei de prevenció per la seva revisió, i que MANTINDRÀ LA VIGÈNCIA DEL PERMÍS fins a la revisió individualitzada en la qual es tractaria d’aplicar si fos possible el punt 7.3 de la Instrucció (Empleats públics especialment sensibles). 

D’acord amb l’avaluació individualitzada del risc prevista per l’autoritat sanitària i una vegada valorada pel servei de prevenció de riscos laborals, PODRÀ APLICAR-SE EL SEGÜENT:

  1. Incorporació al seu lloc sense més.
  2. Teletreball, si es pot, fins a la fase de «nova normalitat».
  3. Se li podrà assignar a altres llocs fins i tot encara que el seu acompliment impliqui altres funcions, però sempre que siguin adequades al cos, escala o categoria i sense minvament de retribucions
  4. Se l’informarà confidencialment la persona de la seva situació d’aïllament a efectes laborals i passarà a la situació d’incapacitat temporal assimilada a accident de treball (la qual cosa en el nostre cas comporta no perdre el PRP per la baixa)

CCOO hem manifestat que el risc sempre és alt als centres penitenciaris per la mateixa idiosincràsia i organització dels espais i serveis.

CCOO hem sol·licitat que si se suspenen finalment els permisos per deure inexcusable, es passin automàticament a IT, se substitueixi a la totalitat de companys afectats, i que s’obri de manera immediata una nova borsa de tècnics especialistes.

 

 • EL PERMÍS DE CONCILIACIÓ

CCOO hem manifestat una nova queixa per com algunes oficines de RR.HH. estan denegant pel seu compte i risc la tramitació del permís de conciliació al·legant que no han rebut indicacions de la SMPRAV.

La instrucció 5/2020 introdueix els permisos de conciliació (punt 8.2 de la instrucció) per a les persones amb menors de 12 anys o persones dependents a càrrec seu i als quals els hagi afectat el tancament de centres educatius, de gent gran o persones discapacitades., i es poden tramitar DES DE L’ENDEMÀ DE LA PUBLICACIÓ DE LA INSTRUCCIÓ, és a dir, el dilluns passat 25 de maig.

Aquest permís es concedirà prèvia declaració responsable de la persona interessada relativa a què no hi ha cap persona que pugui fer-se càrrec dels fills o filles o de les persones dependents. A la sol·licitud caldrà adjuntar el volant de convivència i el certificat de l’empresa o organisme en el qual presten servei les persones adultes que conviuen en el domicili amb indicació dels horaris en què presten serveis.

L’Administració podrà comprovar a posteriori la documentació necessària per a provar el compliment dels requisits, i si no es fa, haurà de retornar les hores i fins i tot es podrà incórrer en responsabilitat disciplinària.

Segons la Instrucció aquest permís s’acabarà quan obrin els centres de persones dependents, quan tanquin els centres educatius o quan desapareguin les mesures de limitació amb caràcter general a la realització d’activitats d’infància i joventut, incloent-hi l’oci i similar.

  1. L’Administració també podrà canviar de funcions als treballadors i fins i tot de centres (punt 9.1) quan li plagui. Però anem a la nova normalitat o a una nova forma d’esclavatge?
  1. Finalment el punt 11.a) diu que l’Administració podrà fer ús de la possibilitat d’establir el gaudi obligatori d’un període de vacances durant els períodes de l’any que es determinin.

L’Administració manifesta que no té voluntat d’obligar al gaudiment de les vacances però que si les necessitats de servei ho fan necessari sí que l’aplicarien.

CCOO hem recordat a l’Administració que les vacances SÓN UN DRET DELS TREBALLADORS que han de garantir i respectar. I si fa falta, amb la contractació de tots els  reforços que siguin necessaris.

 

ABÚS DE CANVIS DE SERVEIS I HORARIS. HORES EXTRES

 

CCOO defensem la contractació de més personal, i denunciem l’abús que alguns centres estan realitzant modificant a alguns treballadors la jornada de treball.

CCOO recordem a l’Administració que:

 • Si hi ha necessitats previsibles, s’han de cobrir amb substituts.
 • En els casos que no es poguessin cobrir amb substituts, hauria de fer-se ús de la llista de voluntaris per fer hores extres, reduint al mínim més  imprescindible qualsevol modificació de jornades o horaris.

 

OFERTA PÚBLICA DE TÈCNICS ESPECIALISTES, CONCURSOS I RECUPERACIÓ DE GRUPS DE TREBALL

 

CCOO sol·licitem que, es recuperin els processos selectius i de provisió de llocs de treball tal com es preveu en la instrucció 5/2020, incloent-hi la resta de grups de treball que afecten el personal penitenciari (grup d’agressions, de Jubilació Anticipada, etc.).

Ja n’hi ha prou d’excuses per no resoldre el concurs de comandaments intermedis en curs o l’etern i mai resolt concurs de comandaments de Puig de les Basses, i també s’ha de negociar el concurs de trasllats de tècnics especialistes. L’Administració indica que amb l’aixecament de la suspensió dels terminis es podran iniciar processos i fins i tot intentar finalitzar-los.

Respecte a la resta d’ofertes públiques ja aprovades, manifesten la seva voluntat de realitzar-les abans que caduquin, tot i que desconeixen quan i com es podran dur a terme.

 

PAGA ESPECIAL COVID-19 i PRP

 

PAGA ESPECIAL COVID-19

 

Una vegada més no hi ha novetat sobre el tema de la paga especial per a treballadors sanitaris i d’altres serveis essencials. El govern continua amb la seva picabaralla interna. El departament de Justícia diu que té sol·licitada la nostra inclusió per escrit i amb els informes preceptius i no han aportat més informació

El passat 14 d’abril, fa gairebé un mes, CCOO vam sol·licitar que es reconegués la labor sacrificada dels treballadors penitenciaris catalans per mitjà d’una gratificació per treball exercit durant la pandèmia, i a la nostra proposta es van sumar més de pressa o més tard la resta de sindicats.

 

 ELS 150 € DELS FONS ADDICIONALS SÓN DE TOTS I  CADA UN DELS TREBALLADORS/ES. L’ADMINISTRACIÓ NO POT APODERAR-SE D’ELLS PER ESTASLVIAR-SE DINERS!

 

CCOO EXIGIM QUE ES TINGUI TAMBÉ EN COMPTE AL PERSONAL PENITENCIARI PER QUALSEVOL GRATIFICACIÓ!

 

PRP

CCOO hem avisat a l’Administració que ens consten incidències en el cobrament del PRP per casos d’IT relacionades amb COVID-19. L’Administració ens informa que en certs casos no ha pogut reconèixer el tipus de contingència i pren nota indicant que els treballadors que es puguin veure afectats hauran de manifestar-ho per procedir a la seva correcció.

 

 

CONTINUÏTAT DEL PERSONAL CONTRACTAT,  CONTRACTACIÓ DE MÉS PERSONAL I OBERTURA DE LA BORSA DE TREBALL

 

L’Administració confirma la continuïtat de tots els reforços i confirma la contractació de més personal

L’ADMINISTRACIÓ DÓNA LA RAÓ A CCOO i comunica la continuïtat de tots els interins que cessaven el 31 de març, que continua prorrogant més a més, i confirma la contractació per quinzenes de més personal de reforç.

CCOO hem demanat que aquestes contractacions i pròrrogues realment amaguen substitucions i han de tenir continuïtat per períodes més llargs, especialment tenint en compte que amb la realització de les PCR, les incidències han pujat  però cal ineludiblement cobrir els serveis i no perjudicar el dret de gaudiment dels dies dels treballadors/es.

 

CCOO HEM SOL·LICITAT NOVAMENT L’OBERTURA DE LA BORSA DE TÈCNICS ESPECIALISTES PER PERMETRE LA CONTRACTACIÓ DE MÉS PERSONAL I LA INCLUSIÓ EN LA BORSA DE L’ACTUAL PERSONAL DE REFORÇ

 

L’Administració respon que comença a plantejar-se que ben aviat serà necessari obrir la borsa, tot i que no concreta cap data especifica, i admet que és una possibilitat que haurà de negociar.

CCOO insistim en la falta de previsió que la SMPRAV està demostrant no obrint la borsa i que això impedeix tenir més personal disponible amb eficàcia i immediatesa 

 

CCOO TAMBÉ HEM EXIGIT LA COBERTURA DE TOTES LES BAIXES PERQUÈ ES FACILITI EL GAUDIMENT DELS DIES I VACANCES  AL 100%

 

 

DESESCALADA ALS CENTRES PENITENCIARIS.

PLA D’ACCIÓ

 

L’Administració manifesta que continua el seu pla de desescalada, el qual va presentar com flexible i obert, principis que quan parlem de mesures pel personal desafortunadament brillen per la seva absència.

Segons la SMPRAV, els centres no s’avançaran a la fase de la regió sanitària on estiguin situats i per això la SMPRAV es planteja la possibilitat de trencar el principi enunciat en la reunió anterior segons el qual tots els centres coincidirien sempre en la mateixa fase.

 CCOO hem exigit que es mantingui el teletreball i que s’estenguin en el temps les mesures horàries i les altres millores que s’han iniciat. El motiu és clar: funcionen. El manteniment de la jornada aprovada per tots els col·lectius s’ha de mantenir, desvinculant-la de les fases.

 És imprescindible el manteniment de les millores introduïdes. CCOO continuarem defentsant-les a ultrança perquè la situació de risc

continua amb independència de la fase que sigui!

 L’Administració ara afirma que entre el 8 i 15 de juny pretén recuperar l’horari ordinari d’oficines i el 29 de juny té previst fer-ho per tractament.

CCOO hem demanat:

 • Que es reconsideri i que en tot cas es mantinguin totes les mesures que vam plantejar fins que desaparegui el risc de rebrot
 • Que es puguin analitzar en conjunt, i recollir-les en la futura negociació de l’Acord de condicions de treball del personal penitenciari.

 

 

COMISSIONS DE SERVEI

 

CCOO sol·licitem informació amb relació al nombre de companys de carrera presentats al concursat de comissions de serveis  i la seva data d’incorporació prevista.

L’Administració especifica que ha rebut unes 280 sol·licituds i que encara estan per comprovar. La data d’incorporació seria abans de l’1 de juliol

 

Barcelona a 29 de maig de 2020

 

#NOsensemascareta

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ DEL 29 DE MAIG DE 2020

US CONTINUAREM INFORMANT!