COMISSIÓ DE SEGUIMENT 19/01/2022

 

Avui s’ha reunit la comissió de seguiment amb la presència per part de l’administració de la subdirectora d’RR.HH. de la direcció de serveis i del subdirector general d’RR.HH. de la Secretaria de Mesures penals.

 

JUBILACIÓ ANTICIPADA

 

CCOO hem preguntat per l’avanç del tràmit d’aprovació per part del Govern de la Generalitat de l’acord de jubilació anticipada signat pel departament de Justícia i les forces sindicals representatives. En el cas dels agents rurals va trigar quatre mesos per exemple.

L’administració ha contestat que han preparat el text de l’acord de govern i es treballa en les obligatòries memòries justificatives econòmica i administrativa que ho han d’acompanyar, i que primer han de passar per Presidència. També manifesten que han escrit a la Seguretat Social per a obtenir dades que acompanyaran a la memòria justificativa.

 

OPOSICIÓ DE TÈCNICS ESPECIALISTES JU030

 

 

A petició de CCOO, que també hem inclòs aquest punt en l’ordre del dia, se’ns ha informat que s’han presentat 219 al·legacions a l’examen i 26 recursos que el Tribunal Qualificador ha d’anar resolent. El tribunal ha accelerat els treballs i s’ha reunit els dies 14 i 17, de gener i té previst reunir-se el pròxim 21 de gener.

La previsió de l’administració de publicació de les notes de la 1a prova és al llarg de la primera quinzena de febrer, i es preveu convocar les proves físiques al llarg de la primera quinzena de març.

 

CONCURSOS DE COMANDAMENTS i FUTURA OFERTA PÚBLICA DE TÈCNICS ESPECIALISTES

 

 

A preguntes de CCOO, que novament hem inclòs aquest punt en l’ordre del dia, l’administració ha informat:

  • La publicació dels nomenaments del concurs de comandaments de Puig dels Basses DJ./CP003/2010 és imminent.
  • S’espera publicar els nomenaments del concurs de comandaments de 2019 JUS/014/*2019 durantla segona quinzena de febrer.

 

CCOO hem estat l’únic sindicat que des de fa anys sol·licitem la convocatòria d’un concurs de comandaments de nivell CUSI/CAF/EAA

 

L’administració diu que estan treballant en aquest concurs de comandaments, ja que alliberaria «unes 100 places» de llocs base de tècnics especialistes que podrien ser ofertes en processos de consolidació d’acord amb la nova llei 20/2021 d’estabilització de plantilles.

CCOO li hem contestat que només de places de CUSI en encàrrec de funcions ja hi ha més de 140, a les quals cal afegir les que quedaran alliberades per la resolució del concurs de comandaments de Puig dels Basses i el de CS/CUE/CRIMO de 2019.

L’administració ens ha deixat estupefactes quan ha respost que com encara estan treballant en això no saben les places amb precisió.

 

 

CONCURS DE TRASLLATS DE TÈCNICS ESPECIALISTES

 

 

Novament, el concurs de trasllats de tècnics especialistes és un punt pel qual CCOO hem lluitat durant anys de manera contínua i tossuda, gairebé sempre completament en solitari.

L’administració contesta que està en el procés d’examinar les propostes presentades per les organitzacions sindicals.

Cal recordar que CCOO vam presentar la nostra proposta el 18 d’octubre de 2021. Alguna organització sindical s’ho va prendre amb més calma, la qual cosa desafortunadament ha alentit tot el procés.

 

 

BORSA DE TREBALL

 

 

CCOO hem introduït el tema de la borsa de treball i la necessitat d’ampliar la borsa.

UGT i CSIF han avortat de manera sorprenent l’exposició de l’administració exigint que no es donessin les dades i que la qüestió hauria de tractar-se únicament en les reunions de borsa DE LES QUALS SEMPRE S’EXCLOU A CCOO i de les quals MAI S’INFORMA DE MANERA PÚBLICA.

Cal recordar que d’aquestes reunions de borsa, on CCOO NO ÉS PRESENT PERQUE ENS HEM NEGAT SEMPRE A SIGNAR UNA MODIFICACIÓ CLAUDICANT, NO S’INFORMA MAI PERQUÈ MAI ES FAN NOTES INFORMATIVES.

Per desgràcia res sembla que hi hagi ha canviat amb la nova administració que continua tolerant l’acció obstruccionista dels que volen portar les qüestions de borsa de treball amb foscor i secretisme, sempre en benefici dels seus inconfessables interessos.

 

 

CONTINUÏTAT DELS REFORÇOS

 

 

A la pregunta de CCOO sobre la continuïtat dels reforços i del seu número, l’administració contesta que actualment hi ha 274 substitucions que acaben el 31 de gener. El desglossament són 164 GSI, 86 GAMV, 12 GAMP, 9 GO i 3 GMO.

El número que serà renovat dependrà per complet de la situació en els centres a causa de la pandèmia, podent-se renovar a tots o no en funció de les baixes.

La distribució concreta dels renovats dependrà de les necessitats específiques de cadascun dels centres.

L’administració no està substituint baixes concretes sinó genèriques, cobrint en mitjana el 40% de les baixes totals.

A data 18 de gener, les baixes totals són 647, mantenint-se una mitjana contínua de 200 baixes per COVID.

El percentatge de baixes és del 15,07% de la plantilla pel que el percentatge de baixes sense cobrir és del 9%, i es pot dir que en mitjana gairebé el 5% del total de treballadors i treballadores catalanes estan en un moment donat de baixa per COVID.

 

 

 

MESURES COVID

 

 

 CCOO hem insistit en el fet què és necessari recuperar les reunions COVID i que les reunions es portin a terme prèviament a les reunions del Comitè de Crisis. D’aquesta manera es podrien implementar amb la màxima urgència les propostes de mesures i actualitzacions de tot el relacionat amb la COVID.

CCOO justifiquem, de manera motivada que:

Inicialment, l’Administració havia fet esment a què les mesures extraordinàries COVID serien fins al 31 de gener per interior, i que per oficines i tractament s’estudiarien les propostes que vam plantejar a partir del dia 10 de gener. Doncs bé, a dia 19 encara no han pogut confirmar res de res.

CCOO ens quedem sols insistint en la necessitat d’aplicar mesures de teletreball per oficines i rehabilitació, i més mesures de conciliació per tothom. CCOO continuarem defensant en totes les reunions que en l’àmbit penitenciari és possible un model de teletreball, i l’aplicació de mesures preventives contra la COVID per tots els col·lectius.

L’Administració afirma que valorarà la possibilitat de prorrogar les mesures i no tanca la porta a aplicar mesures preventives per tots els col·lectius, valorant fer una nova reunió sobre mesures. CCOO hem insistit en el fet que ara més que mai és el moment i no quan els centres s’aïllin o es confinin per fets consumat fruit de la inoperància.

Respecte a l’entrega d’equips de protecció, CCOO hem recordat l’obligatorietat d’entregar mascaretes FFP2 a tot el personal que les sol·liciti, l’Administració confirma que ha donat ordre per garantir que sigui així en tots els centres penitenciaris.

L’Administració, a petició nostra, es compromet a lliurar les dades d’entrega de materials disponibles i les dades d’afectació de les plantilles, reconeixent que les baixes totals per incapacitat temporal són de 647 persones (204 COVID), dades que justifiquen sobradament la continuïtat i la necessitat de reforços de personal reals en l’àmbit penitenciari.

 

 

UNIFORMES

 

 

CCOO, que ja vam fer constar per escrit els nostres dubtes i recels per com s’estava portant la qüestió del contracte d’uniformitat (feu clic), hem demanat que consti en acta novament la necessitat que s’enviïn peces als centres perquè els treballadors i treballadores puguin provar-les-hi. Recórrer exclusivament a emplenar una fulla de mesures, tal com indica el plec de condicions, inevitablement portarà a errors de tallatge impossibles de corregir.

Segons l’administració actualment s’està en la fase de licitació on un grup reduït de 10 treballadors/es provaran les peces facilitades pels licitadors durant una setmana, sense possibilitat d’introduir canvis, només per a veure si es trenquen o fan calor o fred.

CCOO hem demanat per escrit que es realitzés un testatge extensiu amb peces en situacions reals que permetés corregir errors de disseny i de material i introduir canvis, però per desgràcia CCOO ens hem quedat sols.

Tal com estan ara les coses si alguna peça o disseny no funciona, sembla que caldrà aguantar-los durant quatre anys abans de poder corregir alguna cosa.

CCOO continuarem insistint.

 

 

“CONCURSILLOS” D’ASSIGNACIÓ HORARIS I SERVEIS

 

 

El concurs d’horaris i serveis del C.P. Brians 2 va ser impugnat i encarà no s’ha resolt.

L’Administració ens comunica que ens traslladarà a la part social una proposta per interpretar el sentit de la circular 2/2008, que preveu interpretacions contradictòries respecte a l’estabilitat de l’oferiment:

  • 1.1 -Un cop a l’any es farà un oferiment dels horaris i serveis pendents d’assignació i dels que estiguin assignats provisionalment. L’oferiment haurà d’incloure la previsió de vacants derivades dels procediments de provisió de llocs de treball que es resolguin de forma immediatament posterior […]
  • 1.3 -En aquest oferiment també s’inclouran els horaris i serveis assignats als llocs de treball reservats als funcionaris de carrera, que no s’hagin ocupat pel seu titular durant un període mínim de sis mesos. Aquesta assignació serà de caràcter provisional.

CCOO hem manifestat que la normativa preveu concursos de trasllats i de comandaments, que acabarien amb les assignacions provisionals i els centenars de comissions de serveis i encàrrecs en funcions.

Cal preveure un sistema àgil anual de resolució d’aquests processos que permetin l’estabilització de les plantilles.

 

CRITERIS RESTRICTIUS D’ANUL·LACIÓ DE PERMISOS AL PHPT

 

 

CCOO insistim en el fet que no es poden repetir fets com els succeïts en el PHPT de criteris restrictius en matèria d’anul·lació de permisos per assumptes propisi  compensació de festius, i encara menys estendre aquests criteris, ja que es van denegar la seva anul·lació o canvi d’acord amb criteris completament arbitraris i contingents.

CCOO hem tornat a defensar que les peticions de permisos i vacances poden anul·lar-se d’acord amb la llei de procediment administratiu, tal com s’ha fet sempre.

Les sentències a les quals l’Administració feia al·lusions en l’anterior reunió no tenen res a veure en què es puguin anul·lar sol·licituds de dies.

CCOO li hem recordat que s’està denegant l’anul·lació de permisos concedits però NO gaudits encara, i que això no ho avala cap sentència, que fins i tot ni tan sols és de l’àmbit social, sinó del laboral.

Aquests criteris en cas de mantenir-se, suposarien un nou greuge amb la resta de personal de la Generalitat, que tal com vam haver de recordar, altres col·lectius de serveis finalistes i essencials, com el de mossos sí poden fer-ho.

Barcelona, 19 de gener de 2022.

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE CCOO SOBRE LA REUNIÓ DE COMISIÓ DE SEGUIMENT DE 19/01/2022

US CONTINUAREM INFORMANT!