PROGRAMA ELECTORAL DE L’AGRUPACIÓ DE PERSONAL PENITENCIARI DE CCOO

 

DESCARREGA EN PDF EL PROGRAMA ELECTORAL 2019 DE CCOO PELS SERVEIS PENITENCIARIS DE CATALUNYA

DESCARREGA EN PDF EL DÍPTIC DEL PROGRAMA ELECTORAL  2019 DE L’AGRUPACIÓ DE PERSONAL PENITENCIARI DE CCOO

En aquests darrers 4 anys s’han produït canvis significatius al govern de la Generalitat i a la seva acció política. D’una banda, CiU va deixar de governar en solitari i ho fa en coalició més o menys inestable amb ERC. Determinades conselleries, de manera significativa la que té responsabilitats sobre el personal penitenciari, estan en mans d’ERC des de inicis de 2016 i en concret en mans de Amand Calderó i Monfort, primer com Director General i ara com Secretari de Mesures Penals. La nostra Direcció General de Serveis Penitenciaris s’ha convertit en una mega Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima que ha absorbit la Direcció General de Justícia Juvenil i el CIRE però la seva política de pressió sobre el drets del treballadors penitenciaris continua inalterablement.

A través de la pressió de treballadors i sindicats, durant aquests anys CCOO hem aconseguit revertir algunes de les retallades:

 1. Devolució completa de la paga del 2012
 2. Acord amb calendari de devolució de les pagues de 2013 i 2014
 3. Acord de devolució de la paga de productivitat.
 4. Fi de la congelació salarial per mitjà d’un acord de pujades salarials per al període 2018-2020 amb una pujada acumulada de fins al 8,8%
 5. Cobertura del 100% de les incapacitats transitòries.
 6. Recuperació dels dies de vacances i d’assumptes propis per antiguitat.

Per contra subsisteixen moltes altres reivindicacions. Les possiblement mes importants són:

 1. Retallada del 5% aplicat pel govern del PSOE en 2010
 2. Recuperació del Fons d’Acció Social
 3. Recuperació dels 3 dies (25 h) d’assumptes propis addicionals als 50 actuals que gaudíem tots els funcionaris catalans.
 4. Recuperació i increment dels 2 dies de compensació de festius perduts al 2012

Sense oblidar totes les retallades més subtils però igualment nocives dutes a terme per una Direcció General, ara Secretaria, embardissada a reduir drets dels seus treballadors, amb una política de reinterpretació «creativa» i abusiva, sempre restrictiva i mai en positiu, de tota la normativa existent com a forma de pal·liar la situació crítica al fet que ens ha portat una política de personal eixalada i de pegats.

 CCOO és un sindicat de classe, els afiliats/des són la base de la tasca sindical i la raó de ser del sindicat, amb una llarga experiència i amb una estructura consolidada a la totalitat del territori nacional.

 • Oferim als nostres afiliats i afiliades assistència jurídica immediata i de qualitat. El Gabinet Jurídic de CCOO és una institució de referència a l’estat espanyol, amb professionals que atenen totes les àrees: administrativa, penal, civil i laboral.
 • Intervenció d’equips de professionals especialitzats en diferents àmbits: la salut laboral, la formació, la negociació i l’assistència.
 • Comptem amb un ventall de serveis i avantatges úniques: cobertura per la pèrdua de retribucions, defensa penal, assegurança per IT, descomptes i beneficis amb col·laboració en multitud d’entitats.
 • Confiem i creiem en les assemblees d´afiliats/des com instrument basic de representació de CCOO i de treballadors/es com a eines per arribar a acords, lluny d’interessos individuals, la voluntat de les assemblees es traslladarà en la presa de decisions.
 • Treballem amb honestedat i il·lusió pel conjunt del personal, amb els diversos equips de treball, seccions sindicals i delegats/ades en tots els centres penitenciaris, com a referents del personal en la defensa dels seus drets.

Els objectius reivindicatius de CCOO dins de l’àmbit penitenciari inclou un ampli ventall de reivindicacions i objectius de millora de les condicions laborals específics al medi.

 

 NO enganyem a cap treballador dient que els objectius de tots i totes poden ser aconseguits en 4 anys però si que GARANTIM LA LLUITA per la seva consecució.

 

RETRIBUCIONS 

 • Inclusió al complement específic de la quantitat corresponent al PRP.
 • Negociació d’un nou complement amb condicions menys lesives i amb quantitats molt més altes
 • Requalificació de centres. Tots els centres penitenciaris han de pujar un nivell en la seva categoria.
 • Nou programa de promoció Professional en el mateix lloc de treball. Cobrament de dos nivells per damunt del consolidat per a tots els que van participar amb èxit a l’anterior procés i fins a 4 nivells per qui no cobri actualment els dos nivells.
 • Pagament dels festius efectivament treballats de manera similar a com es fa en Institucions Penitenciaries.
 • Recuperació de les aportacions de la Generalitat al fons de pensions dels treballadors públics.
 • Equiparacions retributives entre llocs de treballs iguals, finalització dobles escales salarials.(comandaments i personal tècnic).
 • Recuperació de la aportació del 0,5% de la massa salarial al Fons d’Acció Social.

 

JUBILACIÓ ANTICIPADA I 2a ACTIVITAT 

 • Jubilació anticipada amb 59 anys d’edat de manera anàloga a la jubilació anticipada de la policia local.
 • Nou decret de 2a activitat per la inoperància de l’actual i per fer front a la realitat actual de l’envelliment desbocat dels treballadors penitenciaris.
 • Ampliació de la 2a activitat a TOTS els col·lectius.
 • Establiment d’una llicència extraordinària de 6 mesos amb la totalitat de les retribucions, adreçada al personal amb més de 55 anys i amb una antiguitat superior als 15 anys, vinculada a la realització d’un curs de reciclatge professional al CEJFE.
 • Establiment d’una compensació de 6.000€ per tot el personal penitenciari a percebre l’any de la seva jubilació anàleg a altres cossos de policia local

 

PROMOCIÓ 

 • Convocatòria de procés de promoció interna del C al B amb un mínim de 250 places.
 • Convocatòries de concursos anuals de trasllat.
 • Convocatòria dels concursos de comandaments intermedis cada dos anys.
 • Obrir les taules de negociació de mobilitat a altres departaments, tenint en compte les especificacions dels àmbits.
 • Renegociació de l’acord de mobilitat amb l’estat per eliminar les restriccions en el tipus de places i establiment de una quantitat mínima de places reservades per els treballadors penitenciaris procedents de Catalunya.
 • Pla de mobilitat horitzontal i vertical, promoció professional.
 • Consolidació dels nivells guanyats per promoció professional i per llocs en encàrrec de funcions.

 

HORARIS 

 • Augment i diversificació dels horaris disponibles que seran sempre elegibles per la plantilla de cada centre.
 • Aplicació als GAMPque no fan compensació de festius de les condicions de compensació d’hores pels festius no gaudits de manera anàloga als genèrics d’oficines.
 • Aplicació a l’àmbit de tractament i a oficines de la lliure gestió de les hores que quedin fora de la banda de presència obligatòria realitzant-se el càlcul del compliment de la jornada laboral amb caràcter mensual.
 • Possibilitat de compactació a torns complets de les reduccions de jornada.
 • Eliminació dels límits als canvis de servei.
 • Eliminació del torn de nit voluntari pel personal de més de 55 anys, en compliment de les resolucions de la OMS.
 • Implantació de reducció de la jornada a 35 h de personal de tractament i oficines, i la reducció corresponent del còmput anual pels horaris especials.

 

AMPLIACIÓ DE PLANTILLES 

 • La complexitat de la nostra feina exigeix la creació de nous llocs de treball: Criminòlegs (implementació d’aquest lloc de treball i de les funcions que li corresponen), Delegats/adesd’execució de mesures (Acord 2006), Traductors/res, Mediadors/res Interculturals, Formadors/res, creació d’una unitat canina etc..
 • Creació d´una nova àrea amb dotació de noves places de funcionaris pel control perimetral dels centres penitenciaris.
 • S’han de cobrir TOTES les places pressupostades que figuren a la Relació de Llocs de Treball. Volem uns centres dotats del personal necessari i suficient, tant per raons de seguretat (5 funcionaris d’interior per mòdul), per a poder garantir el gaudiment dels nostres drets.
 • Oferta pública anual de totes les places vacants de tots els col·lectius més les corresponents a la taxa de reposició.
 • Convocatòria de les oposicions de tots el col·lectius de tractament i de tècnics especialistes.
 • Convocatòria de tots el processos PESCO.
 • Eliminació dels procediments d’ATRI. Recuperació de les travesses, i per comandaments i llocs base de tècnics especialistes, dels resultats dels concursos.
 • Inclusió de la borsa de reforços en la borsa general d’interins i convocatòria de nous processos per incloure nous interins en una borsa a hores d’ara exhaurida.

 

FORMACIÓ 

 • Garantir el dret d’accés a les 40 h de formació, dintre de la jornada diürna de treball i compensable per tot tipus de cursos relacionats amb les tasques generals dels treballadors i no només aprofundiment del lloc de treball que s’ocupa. . Finalització de discriminacions de col·lectius i ampliació de la oferta formativa.
 • Finalització de tot tipus de restricció en la compensació de les hores de formació en raó del treball desenvolupat. Personal d’oficina e interior son tècnics especialistes i per tant qualsevol curs adreçat al col·lectiu ha de ser compensat.
 • Els programes de formació anual preveuran activitats de caràcter descentralitzat amb un nombre de places proporcional als treballadors/es dels centres de treball. En aquest sentit, es procurarà la progressiva planificació d’activitats de formació a distància les quals es computaran dins les 40 hores anuals de formació.
 • S’incentivarà la formació “in situ” als centres penitenciaris, en matèries pròpies de cada col·lectiu de treballadors/es. Garantint l’accés a l’oferta formativa a tots els treballadors/es.
 • La formació inicial, la formació d’acollida, la formació obligatòria i la formació estratègica no es pot integrar en el còmput anual de 40 hores.
 • Revisió de les GAP i reconeixement dels “gestors” com formadors i titulacions en pràctiques professionals.
 • Valoració dels treballs d’investigació, publicacions, ponències a congressos i treballs docents.
 • Ampliació i concessió de les llicencies d’estudis formatius específics per l’àmbit penitenciari i retribuïdes.

 

PERSONAL ÀMBIT D’INTERIOR 

 • Eliminació del còmput de les nits per hores pels GSI, CS i CRIMO.
 • Determinació d’unes ràtios mínimes per a la dotació dels diferents mòduls o galeries, la qual cosa implica la substitució immediata de les absències, amb especial cura dels DERT, DS i mòduls psiquiàtrics.
 • Ampliació de les Relacions de Llocs de Treball i cobertura immediata d’incidències (baixes, permisos, excedències, comissions de servei, etc.).
 • Renovació urgent de l’uniforme. Substitució complerta per una uniformitat nova, moderna i de qualitat mes adaptada a la realitat penitenciaria.
 • Assumpció pels serveis jurídics de la Generalitat de les accions necessàries per garantir el cobrament de les indemnitzacions al personal que hagi patit una agressió.
 • Definició clara de les tasques de GAMV, GAMP y CAF.
 • Compactació a voluntat del sol·licitant de les reduccions de jornada.

 

PERSONAL D’OFICINES

 • Pla de formació general de tècnics especialistes compensable pel personal d’oficines i administratiu.
 • Aplicació de un complement específic consolidable per personal administratiu i d’oficines per acumulació de tasques en raó de la antiguitat en el lloc.
 • Franja de presencia obligatòria de 5 hores. El treballador administratiu i d’oficines podrà gestionar la resta de hores amb compliment de la jornada laboral en càlcul mensual.
 • Millora de la flexibilitat horària.
 • Adequació del transport a horaris d’oficina.

 

PERSONAL DE TRACTAMENT 

 • Establiment, amb criteris tècnics, d’una ràtio d’atenció interns/professional.
 • Recuperació de les travesses de tractament.
 • Cobertura amb immediatesa i celeritat de les incapacitats temporals.
 • Espais dignes i adequats on puguin desenvolupar la seva activitat el conjunt dels professionals amb la dotació de material i elements de seguretat necessaris, com walkies i polsadors adequats.
 • Incorporar als criminòlegs a l’equip de tractament, de forma que els juristes no hagin de fer les seves funcions.
 • Equiparació salarial entre treballadors Socials amb Educadors Socials i Caps de Treball Social amb Caps d’educadors socials.
 • Restabliment pel personal de Tractament i oficines amb fills menors de 12 anys de la flexibilitat horària d’entrada de 30 minuts . Presència flexible de 7.30 a 9.00h.
 • Reajustament d’horaris possibilitant la imputació de la reducció de jornada al torn de tarda (sense tarda) a partir de 1/3 de reducció de la jornada. A partir de la reducció de jornada de 1/8 possibilitat de fer nomes una tarda.
 • Possibilitat de que el professional de Tractament del cos que sigui opti per fer nomes horari de tarda.
 • Equiparació torn horari dels comandaments de Tractament a la resta de llocs base dels professionals d’aquesta àrea.
 • Tornada a l’aplicació de l’ordre de servei 1/2006 del 29 de setembre, que regula la jornada acumulada.
 • Creació de la figura del delegat d’execució de mesures penals que estableix l’Acord 2006
 • Recol·locació d’ofici per ranking d’antiguitat d’afectats pels procediments selectius.
 • Antiguitat com criteri únic per l’ordre d’afectació en concursos de trasllats i places ofertes en procediment selectius.
 • Horari del transport  a disposició dels funcionaris , adequat també als horaris de Tractament i oficines.

 

SALUT LABORAL 

 • Plans de mobilitat a tots els centres i adequació dels horaris dels diferents col·lectius.
 • Increment de la cobertura de transport a tots els centres i no només pels afectats per un trasllat de centre sinó també per a tota la resta del personal.
 • Implementació d’un pla contra les agressions que desenvolupi tots els vessants de prevenció, assistència jurídica, assistència psicològica etc
 • Seguiment actiu per part dels Tècnics del Servei de Prevenció de les adaptacions de llocs de treball, per tal que es comprovi que es realitzen seguint els criteris dels informes dels metges/esses.
 • Compliment en tots els espais de treball del RD 486/97 i RD 488/97 incidint en les condicions medi ambientals i ergonòmiques. Mobiliari obsolet i malmès i falta d’equips d’A/C o climatització i humidificadors.
 • Calendarització i reorganització segons prioritat de totes les obres i reparacions pendents d’execució en cada centre penitenciari.
 • Compliment dels terminis d’aplicació de les mesures correctores indicades a les AIR (Avaluacions de Riscos Laborals).
 • Sales de descans i cafeteries a tots els centres: dotació de neveres, microones i els estris necessaris per menjar, així com la dotació d’estris de neteja/higiene. Tenint en compte els horaris de treball i el volum de plantilla de cada centre de treball.
 • Creació i adequació de les sales per a dones embarassades a tots els centres penitenciaris.
 • Millora de la qualitat dels serveis de menjador i cobertura per l’Administració del cost del menjar pels treballadors amb jornada partida o doble de mati i tarda.

 

INFRAESTRUCTURES

 • Construcció del centre obert i del centre de preventius de la Zona Franca que permeti el retorn dels funcionaris desplaçats pel tancament de la Model i la reconversió de C.P. Brians 1 en centre de penats.
 • Fonts d’alimentació per vehicles elèctrics i híbrids als pàrkings de tots el centres penitenciaris.
 • Calendarització real, amb ampliació pressupostaria, de les inversions en manteniment preventiu i correctiu i millora a tots els centres.

 

SEGURETAT

 • Càmeres de vídeo vigilància als espais comuns i NO vigilant els treballadors.
 • Valoració de l’ús d’esprais i/o tassers.
 • Renovació dels equips d’intervenció
 • Substitució dels matalassos ordinaris per matalassos ignífugs de qualitat pels mòduls psiquiàtrics, DERTS y DS.
 • Protocols d’intervenció actualitzats.
 • Adopció de una política real de prevenció de les agressions i de mesures de política penitenciaria dins dels centre veritablement dissuasòries i de prevenció.

 

POLITICA PENITENCIARIA

 • Retirada o eliminació del projecte del model de convivència i participació de tots els Centres Penitenciaris.
 • Model de medi Obert real amb redimensionament de les plantilles i les seves funcions.
 • Pla de reconeixement dels treballadors i de dignificació del col·lectiu penitenciari a tots els nivells.
 • Per una professionalització de la gestió i fi de la politització del sistema penitenciari català.

 

DESCARREGA EN PDF EL PROGRAMA ELECTORAL 2019 DE CCOO PELS SERVEIS PENITENCIARIS DE CATALUNYA

DESCARREGA EN PDF EL PROGRAMA ELECTORAL 2019 DEL SECTOR GENERALITAT DE LA FEDERACIÓ DE SERVEIS PENITENCIARIS PELS TREBALLADORS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA